Uyuşturucu madde satma suçu

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Uyuşturucu madde satma suçu Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 2 Mayıs 2023 tarihinde yazıldı.

Uyuşturucu madde satma suçu

Uyuşturucu madde satma suçu Türk Ceza Kanunu 188/3’de düzenlenmiştir.  TCK 188/3

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.  ) Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.

Türk ceza kanunu gerekçesi incelendiği takdirde uyuşturucu madde satma suçu seçimlik hareketli suçlardandır. Maddede sayılan seçimlik hareketlerden birinin işlenmesi uyuşturucu madde satma suçunun oluşması için yeterlidir. Eskişehir ağır ceza avukatlarından detaylı bilgi alabilirsiniz.

TCK 188/3. fıkra hükmünün uygulanması için suç konusu maddenin uyuşturucu veya uyarıcı madde olduğunun, uzman kurum ya da bilirkişiler tarafından bilimsel yöntemlerle saptanması zorunludur. Suçun maddi unsurunu oluşturan seçimlik hareketlerin kural olarak ülke içinde yapılması gerekir. Detaylı bilgi için Eskişehir ağır ceza avukatı ekibimizden randevu alabilirsiniz.

Uyuşturucu Madde Ticaretinin Cezası

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandıracaktır.

Uyuşturucu madde satma suçu yargı kararları

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2012/14003 E. , 2014/9476 K. Suç : Uyuşturucu madde ticareti yapma

Sanık Murat hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi:
Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eyleme uyan suç tipinin doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Suç konusu 2,1 gram esrarın önem ve değeri ile oluşturduğu tehlikenin ağırlığı nedeniyle temel hapis cezasının alt sınırdan uzaklaşılarak tayini yerinde ise de, TCK’nın 61. maddesindeki ölçütler ile 3. maddesinde öngörülen orantılılık ilkesine aykırı şekilde, 8 yıl olarak fazla belirlenmesi,
Yasaya aykırı, sanık ve müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, hükmün BOZULMASINA,

Sanık Musa ve Ethem hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesi:
Kendilerinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçmeyen sanıkların savunmalarının aksine, ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgileri bulunduğuna veya sanık M.. T..’in suçuna iştirak ettiklerine ilişkin, somut olay ve olgularla örtüşmeyen ve maddi bulgularla desteklenmeyen telefon görüşmeleri dışında, kuşku sınırlarını aşan yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden, sanıkların beraatleri yerine mahkûmiyetine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanıklar müdafileri ile sanık Ethem’in temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükümlerin BOZULMASINA,

Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2019/6038 E. 2020/203 K. Gizli soruşturmacının madde satın alması

Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 28.04.2015 tarih, 2014/462 Esas, 2015/135 Karar ve 2014/848 Esas, 2015/136 Karar sayılı Kararlarında da açıklandığı üzere; gizli soruşturmacının 11.07.2013 tarihinde sanıklardan suç konusu uyuşturucu maddeleri satın alması üzerine sanıkların ”satmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçu belirlenmiş ve bu suçun delili elde edilmiştir.

Buna rağmen, gizli soruşturmacının her iki sanıktan 02.08.2013 tarihinde ve sanık …’den 24.09.2013 tarihinde tekrar uyuşturucu madde satın alması gereksiz olduğu gibi görevi kapsamında da değildir. Öte yandan, gizli soruşturmacıların asıl görevi ”uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak” değil, ”suçu ve failini belirlemek, suçla ilgili delilleri elde etmekten ibarettir.” Bu nedenlerle gizli soruşturmacı tarafından sanıklardan birden çok kez uyuşturucu madde satın alınması, ayrıca suç oluşturmayacağı ve gerçek anlamda bir ”alım-satım” söz konusu olmadığı gözetilmeden atılı suçun zincirleme olarak işlendiği kabul edilerek, sanıkların cezasının, TCK’nın 43. maddesi ile artırılması suretiyle sanıklara fazla ceza tayin edilmesi, şeklinde olup Uyuşturucu madde satma suçu ile ilgili Eskişehir ağır ceza avukatı olarak çalışan avukatlardan bilgi alabilirsiniz.

Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2016/355 E. , 2019/4164 K.  Konu 450 Gram esrar kullanıcı sınırıdır

1- Dosya kapsamına göre ” bahçesinde hint keneviri ekili olduğu ” yönündeki ihbar üzerine, sanığın ikametinde yapılan aramada ele geçirilen kişisel kullanım sınırları içerisinde kalan net 450 gr esrarı sanığın savunmasının aksine başkasına satacağına veya vereceğine ilişkin kuşkuyu aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı, sanığın eyleminin ”kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçunu oluşturduğu gözetilmeden sanığın atılı suçtan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,

2- Adana Kriminal Polis Laboratuvarı tarafından suç konusu uyuşturucu maddelerden alınan şahit numunelerinin müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, Kanuna aykırı, sanığın temyiz itirazları yerinde olduğundan CMUK’nın 321. maddesi gereğince hükmün BOZULMASINA 08.07.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Uyuşturucu madde satma suçu ve uyuşturucu madde ticareti ile ilgili Eskişehir hukuk bürolarından bilgi alabilirsiniz.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2016//117 E. 2016/582 K. 

Uyuşturucu madde satma suçu ile ilgili olarak 101 adet hap kullanım sınırındadır şeklinde yargı kararını paylaşacağız. Mezkur karara göre Sanığın evinde yapılan aramada ele geçirilen 101 adet MDMA ve 5-MEO-MİPT içeren tableti kullanmak için aldığına ilişkin savunmanın aksine bir delil olmadığından sanığın beraatine,

Uyuşturucu madde satma suçu

Uyuşturucu madde satma suçu

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.