Etkin Pişmanlık

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Etkin Pişmanlık Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 12 Ocak 2023 tarihinde yazıldı.

Etkin Pişmanlık

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda etkin pişmanlık Türk Ceza Kanun’u 168. maddesinde düzenlenmiştir.  T.C.K 168;

Hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, taksirli iflas (…) suçları tamamlandıktan sonra ve fakat bu nedenle hakkında kovuşturma başlamadan önce, failin, azmettirenin veya yardım edenin bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisi kadarı indirilir.

Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın yarısı kadarı indirilir.

Yağma suçundan dolayı etkin pişmanlık gösteren kişiye verilecek cezanın, birinci fıkraya giren hallerde yarısına, ikinci fıkraya giren hallerde üçte birine kadarı indirilir.

Kısmen geri verme veya tazmin halinde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabilmesi için, ayrıca mağdurun rızası aranır.

Karşılıksız yararlanma suçunda, fail, azmettiren veya yardım edenin pişmanlık göstererek  mağdurun, kamunun veya özel hukuk tüzel kişisinin uğradığı zararı, soruşturma tamamlanmadan önce tamamen tazmin etmesi halinde kamu davası açılmaz; zararın hüküm verilinceye kadar tamamen tazmin edilmesi halinde ise, verilecek ceza üçte birine kadar indirilir. Ancak kişi, bu fıkra hükmünden iki defadan fazla yararlanamaz.

Etkin Pişmanlığın Hukuki Niteliği

5237 sayılı T.C.K. nun 168. maddesi, malvarlığına karşı kimi suçlar bakımından ortak hüküm niteliğinde etkin pişmanlık halini cezada indirimi yapılmasını gerektiren şahsi sebep olarak düzenlenmiştir. Bu maddede öngörülen hüküm madde başlığından da anlaşılacağı üzere etkin pişmanlık halini düzenlemektedir. Konu ile ilgili Eskişehir Hukuk Bürolarından bilgi alabilirsiniz.

TCK 168. Maddenin Uygulanma Koşulları

1- Maddede Sayılan Suçlardan Birinin Tamamlanmış Olması,

2- Failin veya Suça İştirak Eden Kişinin bizzat Kendisinin Pişmanlık Göstererek İade veya Tazmini Sağlaması,

3- Geri verme veya Tazminin Suçun Tamamlanmasından Sonra ve Fakat Hüküm Verilmezden Önceki Evrede Gerçekleştirilmesi,

4- Kısmi Etkin Pişmanlık,

5- Karşılıksız Yararlanma Suçunda Etkin Pişmanlık,

TCK 168’e göre Etkin pişmanlık yalnızca hırsızlık, mala zarar verme, güveni kötüye Kullanma, dolandırıcılık, hileli iflas, taksirli iflas ve karşılıksız yararlanma ve aynı maddenin 3. fıkrasını gereğince yağma suçları bakımından uygulama alanı bulmaktadır.

Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2018/486 E. 2019/732 K. sayılı kararında;

…Zarar miktarı tespit edilerek bir ödeme noktası tayin edilip, sanığa zararı giderme imkanı sunulduktan sonra sonucuna göre, sanık hakkında TCK’nın 168. maddesinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinin uygulama şartlarının bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi gerekirken…

 

TCK 192 Etkin Pişmanlık

Uyuşturucu suçu ve cezasında etkin pişmanlık ise TCK 192’de düzenlenmiştir. Uyuşturucu suçu ve cezası ile ilgili Eskişehir ağır ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarına iştirak etmiş olan kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, diğer suç ortaklarını ve uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin saklandığı veya imal edildiği yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin suç ortaklarının yakalanmasını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini sağlaması halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz.

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını veya uyuşturucu veya uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa, hakkında cezaya hükmolunmaz.

Bu suçlar haber alındıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve fail veya diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişi hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadarı indirilir.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı soruşturma
başlatılmadan önce resmi makamlara veya sağlık kuruluşlarına başvurarak tedavi ettirilmesini isterse, cezaya hükmolunmaz. Bu durumda kamu görevlileri ile sağlık mesleği mensuplarının 279 uncu ve 280 inci maddeler uyarınca suçu bildirme yükümlülüğü doğmaz.

Uyuşturucu Ticareti Suçunda Etkin Pişmanlık

Özel etkin pişmanlık hükümleri 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 192. maddesinde düzenlenmiştir. Etkin pişmanlık, kişinin işlediği suçtan dolayı pişman olması ve belirli konularda itirafta bulunması olarak tanımlanabilir. Eskişehir ceza avukatı ekibimizden uyuşturucu suçu ve cezası ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Uyuşturucu Satma Suçu ve Cezası

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi satma fiilinden, uyuşturucu veya uyarıcı maddenin belli bir bedel veya sair menfaat karşılığı başkasına devredilmesidir. Uyuşturucu veya uyarıcı madde devrinin bir karşılığının olmadığı durumda, yine aynı fıkrada düzenlenen başkalarına vermeden ceza sorumluluğu doğacaktır. Uyuşturucu suçu ve cezası ile Eskişehir ağır ceza avukatı Oğuz Özdemir’den hukuki yardım alabilirsiniz.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde satma eyleminde miktarın herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Örneğin satışı yapılan uyuşturucu madde 1 gram bile olsa suç oluşacaktır. Miktarın az yada çok olması ancak TCK m.61 uyarınca temel cezanın belirlenmesine etkisi olacaktır.

Uyuşturucu Kullanma Ve Bulundurma Suçu ve Cezası

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı tarafından kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir. Bu karar, denetimli serbestlik süreci ile birlikte failin adli sicil kaydının bozulmadan topluma kazandırılmasını sağlamaktır. 5271 sayılı CMK nın 171. Maddesindeki şartlara bakılmaksızın 5 yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilir.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma Suçunda Etkin Pişmanlık

TCK 110’a göre; Yukarıdaki maddede tanımlanan suçu işleyen kişi, bu suç nedeniyle soruşturmaya başlanmadan önce mağdurun şahsına zararı dokunmaksızın, onu kendiliğinden güvenli bir yerde serbest bırakacak olursa cezanın üçte ikisine kadarı indirilir.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.