Sigara Kaçakçılığı Suçu

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Sigara Kaçakçılığı Suçu Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 21 Şubat 2023 tarihinde yazıldı.

Sigara Kaçakçılığı Suçu

Sigara kaçakçılığı suçu 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanun’unda düzenlenmiştir. Sigara kaçakçılığı suçu, tütün ve sigaranın gümrüğe tabi tutulmaksızın ülkemize sokulması veya ülkemizden çıkarılması durumlarında uygulanır. Sigara kaçakçılığı suçunun oluşması için suça konu eşyanın kullanım sınırında olup olmadığı hususu tespit edilmelidir.

5607 Sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu 3. maddesine göre;

Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır

Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarısından iki katına kadar artırılır, ancak bu fıkranın uygulanması suretiyle verilecek ceza üç yıldan az olamaz.

Sigara Kaçakçılığı suçunda etkin pişmanlık

5607 sayılı kanunun 3 üncü maddede tanımlanan suçlardan (…) birine iştirak etmiş olan kişi; resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce, fiili, diğer failleri ve kaçak eşyanın saklandığı yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin, faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde cezalandırılmaz.

Haber alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım eden kişiye verilecek ceza üçte iki oranında indirilir.

28/3/2013 tarihli ve 6455 sayılı Kanunun 55 inci maddesiyle, bu maddenin birinci, ikinci ve beşinci fıkralarında yer alan “ve kabahatlerin” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

28/3/2013 tarihli ve 6455 sayılı Kanunun 66 ncı maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “veya kabahatlerden” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

Yedinci fıkrası hariç, 3 üncü maddede tanımlanan suçlardan birini işlemiş olan kişi, etkin pişmanlık göstererek suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesine; Soruşturma evresi sona erinceye kadar ödediği takdirde, hakkında bu Kanunda tanımlanan kaçakçılık suçlarından dolayı verilecek ceza yarı oranında

Kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödediği takdirde, hakkında bu Kanunda tanımlanan kaçakçılık suçlarından dolayı verilecek ceza üçte bir oranında, indirilir.

Bu husus, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı tarafından şüpheliye ihtar edilir. Soruşturma evresinde ihtar yapılmaması hâlinde kovuşturma evresinde hâkim tarafından sanığa ihtar yapılır. İkinci fıkra hükmü, mükerrirler hakkında veya suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde uygulanmaz.

Sigara, tütün ve alkol kaçakçılığı suçu ile ilgili Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Yine 5607 sayılı kanun‘a göre;

Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kâğıdı, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin ambalajlarına kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretlerin taklitlerini imal eden veya ülkeye sokanlar ile bunları bilerek bulunduran, nakleden, satan ya da kullananlar üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Sigara Kaçakçılığı Suçu Yargı Kararları

Ceza Genel Kurulu 2017/569 E. 2019/85 K. sayılı kararında;

Olay, yakalama, muhafaza altına alma, teslim-tesellüm tutanağı, bilirkişi raporu ve tüm dosya içeriğinden, 21.04.2012 tarihinde saat 16.00 sıralarında, Haşimiye Meydanı, Ucuzluk Pazarı içerisinde, sanığın elindeki ağzı açık siyah poşetin kolluk görevlilerince kontrol edilmesi üzerine gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 120 paket sigaranın ele geçirildiği anlaşılan olayda;
Sanığın müdafisi hazır bulunmaksızın, kollukça alınan ifadesinde sigaraları satmak için aldığını beyan etmesine karşın kovuşturma evresinde,

sigaraları ailesi ile birlikte içmek için aldığını savunması, müdafi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifadesinin sanık tarafından mahkeme huzurunda doğrulanmaması nedeniyle CMK’nın 148. maddesinin 4. fıkrası uyarınca hükme esas alınmasının mümkün olmaması ve ele geçen sigaraların miktar itibarıyla ticari mahiyet arz etmemesi hususları birlikte değerlendirildiğinde; sanığın, sigaraları kendisi ve ailesinin kullanımı için aldığına dair savunmasının aksine ticari amaçla bulundurduğuna ilişkin mâhkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığının kabul edilmesi gerekmektedir.

Sigara kaçakçılığı suçu ile ilgili Eskişehir ceza avukatına Eskişehir avukatlar listesinden ulaşabilirsiniz.

Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2017/7880 E. 2017/3416 K. sayılı kararında;

Sanıktan 135 karton bandrolsüz ve kaçak sigara ele geçirilen olayda, Dairemizin yerleşik içtihatları da gözönüne alındığında, 5237 Sayılı TCK’nun 61.maddesi uyarınca alt ve üst sınırlar arasında temel ceza belirlenirken suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun işlendiği zaman ve yer, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı ve failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığı unsurları dikkate alınması gerekmekte olup dosya kapsamına göre sanığın benzer olaylarla karşılaştırıldığında vehamet arz etmeyen fiilinin, eylem ile ceza arasındaki dengeyi bozacak şekilde teşdidi gerektirmediği halde, hakkaniyet ölçüleri ile bağdaşmayacak biçimde hapis ve adli para cezasının alt sınırından uzaklaşılarak sanık hakkında fazla ceza tayini,

Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2015/2867 E. 2017/9608 K. sayılı kararı;

Olay günü arama kararına istinaden yapılan yol uygulamasında sanığın kullandığı araçta yapılan aramada, araç içerisinde toplam 11 karton kaçak sigara ele geçirildiği olayda, sanık aşamalardaki savunmasında sigaraları içmek için aldığını, ticari amacının olmadığını belirtmesi karşısında, sanığın ele geçen sigaraları ticari amaçla bulundurduğuna ilişkin cezalandırılmasına yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gözetilerek beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

Sigara Kaçakçılığı Suçu ile ilgili 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu inceleyebilirsiniz. Yine Sigara Kaçakçılığı Suçu, Alkol kaçakçılığı suçu ve tütün kaçakçılığı suçu ile ilgili Eskişehir avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.