Uyuşturucu satma suçu

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Uyuşturucu satma suçu Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 30 Mart 2023 tarihinde yazıldı.

Uyuşturucu satma suçu

Uyuşturucu satma suçu TCK 188’de Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti başlığı altında düzenlenmiştir. Türk Ceza Kanun’una göre;

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve ikibin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ancak, uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.

  1. Yukarıdaki fıkralarda belirtilen uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması,
  2. Üçüncü fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi, hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. Ancak, verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.

Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarının faili herhangi bir kimse olabilir. Fail tek kişi olabileceği gibi birden fazla kişi de olabilir. Mevzuatımızda uyuşturucu maddenin genel bir tanımı verilmemiştir. Esasen her gün sayıları ve çeşitleri giderek artan uyuşturucu maddeleri belirli bir tanım içine sıkıştırmak mümkün görünmemektedir. Uyuşturucu satma suçu ile ilgili olarak Eskişehir ağır ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Türk ceza kanunu 188/4’e göre uyuşturucu maddenin eroin, kokain, morfin veya bazmorfin yada sentetik kannobionid veya türevleri olması, bu maddenin bir ve üçüncü fıkralarında tanımlanan suçların konu bakımından nitelikli unsurunu oluşturmaktadır.

Uyuşturucu satma suçu yargı kararları

Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2016/355 E. 2019/4164 K. 

Dosya kapsamına göre, bahçesinde hint keneviri ekili olduğu; yönündeki ihbar üzerine, sanığın ikametinde yapılan aramada ele geçirilen kişisel kullanım sınırları içerisinde kalan net 450 gr esrarı sanığın savunmasının aksine başkasına satacağına veya vereceğine ilişkin kuşkuyu aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı, sanığın eyleminin; kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu gözetilmeden sanığın atılı suçtan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2016/186 E. 2016/2053  K.

Sanığın uyuşturucu madde sattığı stadyumun TCK;nın 188/4-b maddesinde belirtilen yerlerden olmadığı, ancak 08.08.2015 tarihli basit kroki isimli belgede sanığın anılan eylemi C..N..C;ne yaklaşık 200 metre mesafede gerçekleştirdiğinin belirtildiği dikkate alınarak, mahallinde keşif yapılıp uyuşturucu maddenin satıldığı yerin belirtilen camiye olan mesafesinin tespitinden sonra sanık hakkında TCK;nın 188/4-b maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının belirlenmesi,

Sanığın, haklarında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan tefrik kararı verilen M.. B.. ve G.. Y.. isimli şahıslara ayrı ayrı uyuşturucu madde sattıktan sonra yanında bulunan T.. ile birlikte olay yerinde yakalandığı, T.;nın üzerinde ele geçirilen eroini sanıktan aldığına ilişkin soyut beyanı dışında aleyhinde delil bulunmadığı aşamada suç konusu eroini T. ya kendisinin verdiğini belirterek ikrarıyla suçunun ortaya çıkmasını sağladığından hakkında TCK;nın 192. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiği,

Bu durumda bir suç işleme kararının icrası kapsamında birden çok kez uyuşturucu madde satan sanık hakkında her bir eylemle ilgili uygulama yapılarak ağır olan suç üzerinden belirlenecek cezanın TCK nın 43. maddesi gereğince artırılması yerine yazılı şekilde hüküm tesisi, Uyuşturucu satma suçu ile ilgili Eskişehir hukuk bürolarından bilgi alabilirsiniz.

Uyuşturucu Madde Ticareti Suçunun Cezası

Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandıracaktır. Uyuşturucu satma suçu ve cezası ile ilgili Eskişehir avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Uyuşturucu Satma Suçunda Etkin Pişmanlık

Özel etkin pişmanlık hükümleri  TCK 192. maddesinde düzenlenmiştir. Etkin pişmanlık, kişinin işlediği suçtan dolayı pişman olması ve belirli konularda itirafta bulunması olarak tanımlanabilir. Uyuşturucu satma suçu ile ilgili davalar Ağır ceza mahkemesinde görülmektedir.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2017/2197 E. 2019/3377 K.

Kendisinde herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı madde ele geçirilemeyen, dava tarihi öncesinde uyuşturucu madde kullandığı teknik yöntemlerle saptanmayan sanığın daha önce kullandığını söylediği maddelerin ele geçmemesi nedeniyle, niteliklerinin belirlenmesi mümkün olmadığından; atılı suçu işlediğine ilişkin soruşturması ayrılan şüpheliler …’ın soyut beyanları dışında her türlü şüpheden uzak, yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi, Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 27/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Uyuşturucu satma suçu

Uyuşturucu satma suçu Uyuşturucu satma suçu

Uyuşturucu satma suçu

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.