Kasten yaralama suçu

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Kasten yaralama suçu Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 24 Mart 2023 tarihinde yazıldı.

Kasten yaralama suçu

Kasten yaralama suçu Türk Ceza Kanunu 86. maddesinde düzenlenmiştir.

Türk Ceza Kanunu Madde 86

Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki  etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

Kasten yaralama suçunun;

Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,

Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

Silahla işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın verilecek ceza yarı oranında arttırılır.

Kasten yaralama suçunun maddi konusunu yaşayan herhangi bir insan bedeni oluşturmaktadır. Bu itibarla yaralama suçu sağ olan bir kimseye karşı işlenmelidir. Kasten yaralama suçu, fail açısından herhangi bir özellik arz etmez. Bu nedenle herkes bu suçun faili olabilir. Ancak failin, mağdurla olan belirli akrabalık ilişkisi veya failin kamu görevlisi olup da kasten yaralama suçunu sahip bulunduğu nufüzu kötüye kullanmak suretiyle işlemesi cezayı ağırlaştıran nitelikli halleri oluşturmaktadır.

Kasten yaralama suçunun maddi unsuru, bir başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan seçimlik hareketlerden birinin işlenmesiyle oluşur. Suçun maddi unsurunu oluşturan hareket icra yapma biçiminde olabileceği gibi ihmal biçiminde de olabilir. Ancak suçun ihmali bir davranışla işlenmesi halinde faile verilecek olan ceza üçte ikiye kadar indirilebilir.

Netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama

Netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu ve cezası tck 87’de düzenlenmiştir. Bu maddeye göre  bazı hallerde verilecek cezalar belirli oranlarda arttırılır.  Yaralama suçu ile ilgili Eskişehir ceza hukuku avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

TCK 89 Taksirle yaralama

Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır

Taksirle yaralama fiili, mağdurun; Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, Vücudunda kemik kırılmasına, Konuşmasında sürekli zorluğa, Yüzünde sabit ize, Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına, Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır.

Yaralama suçu yargı kararları

Sanığın mağduru aynı gün içerisinde farklı zamanlarda iki kez bıçakla yaraladığının sabit olması karşısında ilk olayda ve ikinci olayda mağdurda hangi yaralanmaların meydana geldiğinin ayrı ayrı tespitiyle her bir yaralanma olayına ilişkin ayrı ayrı adli raporlar alınması yerine her iki olaya ilişkin yaralanmaların bütün olarak değerlendirmeye esas alınarak ve eylemler ayrılmadan alınan rapora istinaden yazılı şekilde hüküm tesisi gerektiğinin gözetilmemesi,
Mağdurun yaralanması hakkında hükme esas alındığı anlaşılan … Adli Tıp Şube Müdürlüğünün 01.04.2015 tarihli raporda mağdurun hayati tehlike geçirecek ve basit müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığının bildirilmesi karşısında, 86/1. maddesine göre temel cezanın belirlenmesinin ardından, 87/1-d ve 87/1-son maddelerinin ayrı ayrı, denetime imkan verecek şekilde uygulanması gerekirken, yazılı şekilde uygulama yapılarak sanık hakkında eksik hüküm kurulması (Yargıtay 3CD2019/3399 E.)

Sanık … hakkında kasten yaralama suçundan kurulan hükmün incelenmesinde; Mağdur …’in alınan doktor raporuna göre; basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüdeki yaralanmasının, TCK’nın 109/6. maddesi uyarınca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun unsuru olduğu gözetilip, kasten yaralama suçundan ceza verilemeyeceği düşünülmeden, sanık … hakkında mağdur …’e yönelik eyleminden dolayı ayrıca TCK’nın 86/2. maddesiyle mahkumiyet hükmü kurulması Yargıtay 6. CD 2014/2813 E.

Katılan hakkında tanzim edilen Konya Beyhekim Devlet Hastanesi raporunda organ ve uzuv kaybı olmadığı, yaralamanın yüzde sabit iz niteliğinde olduğunun belirtildiği, Başkent Üniversitesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezinden alınan raporda ise yaralanmanın yüzünün sürekli değişikliğine neden olduğu ve duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli yitirilmesine neden olduğunun belirtildiği,

raporlarda meydana gelen yaralanma nedeniyle TCK’nın 89. maddesinin uygulanacak hükümleri değişeceğinden, mağdurda meydana gelen yaralanmanın yüzde sabit ize mi yoksa yüzde sürekli değişikliğe mi neden olduğunun ve meydana gelen yaralanma neticesinde katılanın duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli yitirilmesi niteliğinde olup olmadığının tespiti açısından yeniden Adli Tıp Kurumundan rapor alınması gerektiğinin gözetilmemesi;

Kabul ve uygulamaya göre de; Sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 89/1. maddesi ile tayin edilecek temel cezanın, yaralanmanın yüzde sürekli değişikliğe yol açması nedeniyle 89/3-d maddesi ile arttırılması ile yetinilmesi gerektiği gözetilmeden önce 89/2-a-b-d-e maddesi ile arttırılıp, sonra da bu miktar üzerinden anılan Kanunun 89/3-d maddesi ile yeniden arttırım yapılarak fazla ceza tayini,  Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2017/9082 E. , 2019/5499 K.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.