Kavga esnasında yaralama ve tehdit

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Kavga esnasında yaralama ve tehdit Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 27 Aralık 2020 tarihinde yazıldı.

Kavga esnasında yaralama ve tehdit

Günümüzde maalesef çok sayıda kavga olayı ve buna bağlı yaralama gerçekleştirmektedir. Yaralama anında tehdit de var ise sadece yaralamadan ceza verilmesi gerekmektedir. Aşağıda paylaştığımız yargıtay kararı her somut olaya göre değişmekte olup dosyanız hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız Eskişehir ilinde bulunan avukatlık büromuz ile iletişime geçebilirsiniz. Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2013/23741 E. 2015/37327 K. ve 09.11.2015 tarihli kararında;

SUÇLAR : Tehdit, hakaret, yaralama
Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın
niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe
içeriğine göre yapılan incelemede;
1-Sanığa yükletilen hakaret ve yaralama eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu
öğelerinin ve bu eylemlerin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen
duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve
savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri
değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere
dayandırıldığı,
Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu,
Cezaların kanuni bağlamda uygulandığı,
Anlaşıldığından sanık S.. Y..’ın ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla,
tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN
ONANMASINA,
2-Tehdit suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince;
Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Sanığın, elinde bıçak olduğu halde katılana “sen bittin, öldün” dedikten sonra elindeki
bıçağı yüzüne doğru sallayarak kaşından yaraladığı olayda; sanığın tehdit etmek suretiyle
katılana gelecekte bir zarar verme kastıyla değil, o anda bıçakla yaralama kastıyla
hareket ettiği, tehdit içeren sözlerinin de yaralama kastını gösterdiği, eyleminin sadece
yaralama suçunu oluşturduğu bu suçtan da mahkumiyet kararı verildiği gözetilmeden,
ayrıca tehdit suçundan da mahkumiyet kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve sanık S.. Y..’ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde
görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan
başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine
gönderilmesine, 09/11/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için Eskişehir ilinde bulunan büromuzla bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.