Kavga esnasında yaralama ve tehdit

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Kavga esnasında yaralama ve tehdit Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 27 Aralık 2020 tarihinde yazıldı.

Kavga esnasında yaralama ve tehdit

Günümüzde maalesef çok sayıda kavga olayı ve buna bağlı yaralama gerçekleşmekte ve Kavga esnasında yaralama ve tehdit olayları yaşanmaktadır.  Yaralama anında tehdit de var ise sadece yaralamadan ceza verilmesi gerekmektedir.

TCK 106 Tehdit Suçu ve Cezası

Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Ek cümle:12/5/2022-7406/6 md.) Bu suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı dokuz aydan az olamaz. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi  2013/26973 E., 2015/37349 K.

Sanığın, mağdurlarla yaşadığı tartışma üzerine evinin penceresine çıkarak mağdurlara tüfek doğrultup “ulan hanginizi sinkaf edeyim’ dedikten sonra, tüfeği havaya yöneltip bir el ateş ettiğinin kabul edilmesi karşısında, sanığın eyleminin TCK’nın 106/2-a maddesinde tanımlanan silahla tehdit ve aynı Kanunun 170/1-c maddesinde tanımlanan genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarını oluşturduğu, bu durumda TCK’nın 44. maddesi uyarınca en ağır cezayı gerektiren silahla tehdit suçundan mahkumiyet kararı verilmesi ile yetinilmesi gerekirken, kanuni olmayan gerekçeyle genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan da hüküm kurulması

TCK 86 Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kavga esnasında yaralama ve tehdit suçları ile ilgili Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi   2019/1850 E.,  2019/11416 K

Sanığın tek eylemi ile katılanı yaralaması sonucu sabit iz ve kemik kırığı sonuçları birlikte gerçekleştiğinden, sanığın en ağır cezayı gerektiren sonuçtan dolayı bir defa cezalandırılması gerekmekte olup, 5237 sayılı TCK’nin 86/1. maddesinin uygulanmasından sonra TCK’nin 87/1-c ve 87/1-son maddelerinin uygulanması ile yetinilmesi gerekirken, uygulama yeri bulunmayan TCK’nin 87/3. maddesi ile ayrıca artırım yapılmak suretiyle fazla cezaya hükmolunması,

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2017/890 E. 2018/1324 K. sayılı K.

02.12.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6763 Sayılı Kanun ile değişik 5271 Sayılı CMK’nun 253. maddesine göre kasten yaralama suçunun uzlaşma kapsamında kaldığı anlaşılmakla; sanık ve katılan arasında 6763 Sayılı Kanun ile değişik 5271 Sayılı CMK’nun 253 ve 254. maddeleri gereğince uzlaştırma işlemi yapılması için dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesi, uzlaştırma girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması halinde yargılamaya devamla hüküm kurulması lüzumu, Kavga esnasında yaralama ve tehdit cezası ile ilgili Eskişehir hukuk bürolarından bilgi alabilirsiniz.

Kavga esnasında yaralama ve tehdit ile ilgili yargı kararı

Aşağıda paylaştığımız yargıtay kararı her somut olaya göre değişmekte olup dosyanız hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız Eskişehir ilinde bulunan avukatlık büromuz ile iletişime geçebilirsiniz. Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2013/23741 E. 2015/37327 K. ve 09.11.2015 tarihli kararında;

SUÇLAR : Tehdit, hakaret, yaralama TCK

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

1-Sanığa yükletilen hakaret ve yaralama eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemlerin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, Eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu, Cezaların kanuni bağlamda uygulandığı, Anlaşıldığından sanık S.. Y..’ın ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKÜMLERİN ONANMASINA,

2-Tehdit suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince; Başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak;
Sanığın, elinde bıçak olduğu halde katılana “sen bittin, öldün” dedikten sonra elindeki bıçağı yüzüne doğru sallayarak kaşından yaraladığı olayda; sanığın tehdit etmek suretiyle katılana gelecekte bir zarar verme kastıyla değil, o anda bıçakla yaralama kastıyla hareket ettiği, tehdit içeren sözlerinin de yaralama kastını gösterdiği, eyleminin sadece yaralama suçunu oluşturduğu bu suçtan da mahkumiyet kararı verildiği gözetilmeden, ayrıca tehdit suçundan da mahkumiyet kararı verilmesi,

Kanuna aykırı ve sanık S.. Y..’ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 09/11/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Kavga esnasında yaralama ve tehdit

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.