Uzaklaştırma Kararı Nedir ve Nasıl Alınır

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Uzaklaştırma Kararı Nedir ve Nasıl Alınır Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 10 Mart 2021 tarihinde yazıldı.

Uzaklaştırma Kararı Nedir ve Nasıl Alınır

Evden Uzaklaştırma Kararı Nedir ve Nasıl Alınır ile ilgili sorularınıza Eskişehir hukuk bürolarında cevap bulabilirsiniz. Bugünkü makalemizde güncel olaylar gözetildiğinde aile içi şiddete maruz kalan başta kadınlar olmak üzere aile fertlerinin yasal hakları konusunda yeteri ve gereği kadar bilgi sahibi olmadıkları görülmesi nedeniyle şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi ile şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan kişiler hakkında şiddetin önlenmesine yönelik tedbirlerin neler olduğunu izah edeceğiz.

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlemesi Hakkındaki Yasa ile şiddete maruz kalan kadınların ve çocukların korunması amacıyla düzenlenmiştir. Şiddete uğrayan ve şiddete uğrama tehlikesi altında bulunan aile bireyleri her zaman önleyici tedbirlerin uygulanmasını bu yasa kapsamında talep edebilirler.

6284 Sayılı Yasada Koruyucu tedbirler ve önleyici tedbirler olmak üzere 2 farklı koruma tedbiri düzenlenmektedir. Koruyucu tedbirleri kanun gereği hakim ve mülki amir (vali veya kaymakam) tarafından verebilirken, önleyici tedbir kararını sadece hakim verebilmektedir.

Mülki Amir Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları

 • Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması,
 • Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım yapılması,
 • Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi.
 • Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması,
 • Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkânının sağlanması,

Hakim Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları

 • İşyerinin değiştirilmesi,
 • Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi,
 • 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması,
 • Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi,

Hakim Tarafından Verilecek Önleyici Tedbir Kararları

 • Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması,
 • Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi,
 • Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması,
 • Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması,
 • Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması,
 • Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi,
 • Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi,
 • Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi,
 • Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi,
 • Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması,
 • Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması,
 • Tedbir kararı ilk defasında en çok 6 ay için verilebilir. Ancak şiddet veya şiddet uygulanma tehlikesinin devam edeceğinin anlaşıldığı hâllerde, resen, korunan kişinin ya da Bakanlık veya kolluk görevlilerinin talebi üzerine tedbirlerin süresinin veya şeklinin değiştirilmesine, bu tedbirlerin kaldırılmasına veya aynen devam etmesine karar verilebilir.
 • Uzaklaştırma Kararı Nedir ve Nasıl Alınır ile ilgili bilgi almak için Eskişehir avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz. Uzaklaştırma Kararı Nedir ve Nasıl Alınır ile ilgili Eskişehir hukuk bürolarından bilgi alabilirsiniz.

Bugünkü makalemizde güncel olaylar gözetildiğinde aile içi şiddete maruz kalan başta kadınlar olmak üzere aile fertlerinin yasal hakları konusunda yeteri ve gereği kadar bilgi sahibi olmadıkları görülmesi nedeniyle şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi ile şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan kişiler hakkında şiddetin önlenmesine yönelik tedbirlerin neler olduğunu izah edeceğiz.

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlemesi Hakkındaki Yasa ile şiddete maruz kalan kadınların ve çocukların korunması amacıyla düzenlenmiştir. Şiddete uğrayan ve şiddete uğrama tehlikesi altında bulunan aile bireyleri her zaman önleyici tedbirlerin uygulanmasını bu yasa kapsamında talep edebilirler.

6284 Sayılı Yasada Koruyucu tedbirler ve önleyici tedbirler olmak üzere 2 farklı koruma tedbiri düzenlenmektedir. Koruyucu tedbirleri kanun gereği hakim ve mülki amir (vali veya kaymakam) tarafından verebilirken, önleyici tedbir kararını sadece hakim verebilmektedir.

Evden Uzaklaştırma Kararı Nedir?

Evden uzaklaştırma kararı 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlemesi Hakkındaki Kanunda düzenlenen önleyici koruma tedbiridir. Evden uzaklaştırma kararını, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama ihtimali bulunan kişi veya kişilerin herhangi bir cinsiyet ve yaş ayrımı bulunmaksızın talep edilmesi mümkündür. Fiziksel, cinsel, psikolojik veya sözlü (hakaret, tehdit gibi) ekonomik olarak zarar görmesine neden olacak tutum ve davranışa maruz bırakılan veya anılan davranışlara maruz bırakılma ihtimali yüksek olan kişilerin talep etme hakkı bulunmaktadır.

Evden uzaklaştırma kararı, Aile Mahkemeleri tarafından verilmektedir. Koruma tedbirlerine başvuruyu gerektirecek bir olay vuku bulduğunda işin acili yetine binaen kolluk görevlileri veya Cumhuriyet Savcılığı’na talepte bulunmak mümkün olup talebiniz ilgili birimler tarafından Aile Mahkemesine iletilecektir. Konu ile ilgili Eskişehir boşanma avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz. Uzaklaştırma Kararı Nedir ve Nasıl Alınır gibi sorularınızı Eskişehir boşanma avukatına sorabilirsiniz.

Koruma Tedbiri İhlalinin Sonuçları

Koruma tedbir kararının ihlal edilmesi halinde ise ihlal eden kişi 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur. İhlalin tekrarında ise verilecek zorlama hapsi süresi 15 günden 30 güne kadar uzatılabilmektedir. Bu kararlara karşı kararın tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Aile Mahkemesine itiraz edilebilir.

Uzaklaştırma Kararı Nedir ve Nasıl Alınır

Uzaklaştırma Kararı Nedir ve Nasıl Alınır

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.