Özel Belgede Sahtecilik

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Özel Belgede Sahtecilik Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 1 Temmuz 2022 tarihinde yazıldı.

Özel Belgede Sahtecilik

Özel belgede sahtecilik suçu konusuna giriş yapmadan önce resmi belge ve özel belge ayrımını yapmak gerekmektedir. Buna göre;

Resmi belge, memurlar tarafından görevinin yapıldığı sırada ve görev sebebiyle düzenlenen belgedir. Kambiyo senetleri, sair senetler, tahviller, sağlık mesleği mensuplarının düzenlenmiş olduğu belge ve raporlar özel nitelikte olmasına rağmen kanun bu belgeleri resmi belge saymıştır. Bu belgelerin dışında kalan belgeler ise özel belge sayılmaktadır.

Özel belgede sahtecilik suçu Türk Ceza Kanunu’nun 207. maddesinde düzenlenmiştir.

TCK Madde 207

  • Bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Bir sahte özel belgeyi bu özelliğini bilerek kullanan kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.”

Özel belgede sahtecilik suçu iki icra hareketinden oluşmaktadır. Bunlardan ilki sahte evrak düzenlemek veya düzenlenmiş olan gerçek bir evrak üzerinde değişiklik yapmak; ikincisi ise sahte veya değiştirilmiş olan evrakı kullanmaktır.

Suçun tamamlanması için sahte evrak düzenlemek veya düzenlenmiş bir evrakı değiştirmek yeterli olmayıp aynı zamanda sahte olan evrakın kullanılması gerekmektedir. Aksi takdirde suç tamamlanmamış olacağından özel belgede sahtecilik suçu oluşmamış olacaktır.

Neticeten kanun hükmüne göre özel belgede sahtecilik suçu 3 şekilde işlenebilmektedir.

Bunlar:

  • Özel belgenin sahte olarak düzenlenmesi,
  • Gerçek bir özel belgenin değiştirilmesi,
  • Sahte olarak düzenlenmiş veya değiştirilmiş olan belgenin kullanılması.

Özel belgede sahtecilik suçuna konu olabilecek özel belgeye; dilekçeler, faturalar, işe giriş bildirgesi, banka teminat mektubu, vergi beyannameleri, kira sözleşmeleri, mal teslim-tesellüm fişleri, alım-satım sözleşmeleri, adi apartman makbuzları, özel doktor raporu ve reçeteleri vs. gibi her türlü özel evrak örnek verilebilir. Buna karşılık her ne kadar bono, çek, poliçe gibi kambiyo senetleri, vasiyetname, tahvil vs. gibi belgeler özel belge niteliğinde olsa da TCK madde 210 hükmü gereğince resmi belge olarak kabul edilmektedir. Ancak unsurları eksik olduğu için kambiyo senedi vasfını yitiren çek, poliçe veya bonolar, resmi evrakta sahtecilik suçunun değil, özel evrakta sahtecilik suçunun konusu olabilir.

Boş bir kağıda atılan imza tek başına “özel belge” niteliği taşımadığı için boş kağıda atılan imzanın kötüye kullanılması halinde “açığa imzanın kötüye kullanılması suçu” (TCK md. 209) oluşmuş olacaktır.

Özel belgede sahtecilik suçunun oluşabilmesi için zarara her ne kadar sebep olması gerekmese de zarar ihtimali olması aranmaktadır. Aksi halde zarar sonucu doğurmaya hukuken elverişli olmayan bir özel belge bu suçun konusu olamayacaktır.

Özel belgede yapılan sahteciliğin basit bir şekilde herkes tarafından anlaşılmaması gerekir. Aksi takdirde özel belgede sahtecilik suçu oluşmayacaktır. Burada önemli olan belgenin aldatıcılık özelliğidir. Özel belgede sahtecilik suçu ile ilgili Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Özel Belgede Sahtecilik ile ilgili yargı kararları

Yargıtay 11. C.D. 21.02.2019 Tarih ve 2017/4 E., 2019/1805 K. Sayılı kararı “Ana gayrimenkulün altında bulunan dükkanın balık pişirmesi için dışarıdan baca yapılmasına karar verilmesi konusunda, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre, kat malikleri sayısı ve arsa payı yönünden yeter sayısının ne olduğunun araştırılarak belirlenmesi; sanığın, katılan …‘un yerine sahte imza attığı veya attırdığı dikkate alınarak, bu kişinin hiç imzasının bulunmaması halinde alınan kararın geçerli olması durumunda yapılan sahteciliğin “faydasız sahtecilik” olacağı ve sahtecilik suçunun oluşmayacağı da gözetilerek sanığın hukuki durumunun saptanması gerekirken, eksik araştırma ve yetersiz gerekçe ile hüküm kurulması, bozma nedenidir”.

Yargıtay 11. C.D. 22.05.2014 Tarih ve 2012/26694 E., 2014/9956 K. Sayılı kararı “Dörtyol Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Derneği yönetim kurulu başkanı olan sanığın, Dörtyol Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte düzenledikleri emlakçılık kursu için anılan kuruma gerçekte herhangi bir para ödenmediği halde ödenmiş gibi sahte gider makbuzu düzenlediğinin anlaşılması karşısında, yüklenen özel belgede sahtecilik ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa muhalefet suçlarının sübuta erdiği gözetilmeden mahkumiyeti yerine yetersiz gerekçelerle beraatine karar verilmesi, yasaya aykırı”.

Yargıtay 15. C.D. 10/04/2018 Tarih ve 2017/1616 E., 2018/2428 K. Sayılı kararı “Sahte sigorta poliçelerinin iğfal kabiliyeti bulunup bulunmadığı hususunda, her hangi bir incelenme yapılmaması karşısında, yapılan sahtecilikte aldatma yeteneğinin bulunup bulunmadığının takdir ve tayininin hakime ait olduğu da dikkate alınarak, söz konusu poliçelerin mahkeme heyeti tarafından incelenip, özellikleri zapta geçirilerek, iğfal kabiliyeti bulunup bulunmadığının tespiti ve iğfal kabiliyetinin varlığının kabulü halinde, iktisadi devlet teşekkülü ya da kamu kuruluşu niteliğinde olmayıp, özel hukuk tüzel kişisi olan … A.Ş’ye ait sahte sigorta poliçelerinin, TCK’nın 210. maddesi kapsamında “emtiayı temsil eden belge” ya da “kambiyo senedi” niteliğine haiz olmaması nedeniyle “özel belge” vasfında olduğu gözetilmeden, sanıkların özel belgede sahtecilik suçundan mahkumiyet yerine yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile yazılı şekilde poliçelerin resmi belge olduğunun kabulüyle “resmi belgede sahtecilik” suçundan mahkumiyet hükmü verilmesi bozmayı gerektirmiş”

Saygılarımızla

Eskişehir Ceza Avukatı Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.