Yağma (gasp) suçu ve cezası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Yağma (gasp) suçu ve cezası Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 5 Kasım 2021 tarihinde yazıldı.

Yağma (gasp) suçu ve cezası

Yağma bir diğer adıyla gasp suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 148 – 150 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Yağma suçu zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alarak işlenen hırsızlık suçunun cebir ve tehdit kullanmak suretiyle işlenmesidir.

Hırsızlık suçu ile yağma (gasp) suçu arasındaki ortak olan eylem, başkasının zilyedinde olan malın alınmasıdır. Yağma suçu, hırsızlık suçunun unsuru olan “başkasına ait olan malın alınması” eylemine ek olarak, bu esnada cebir veya tehdit kullanılması ile vücut bulan bileşik bir suçtur.

Yağma suçunun unsurlarının oluşabilmesi için malın mutlaka sahiplenme kastıyla mağdurdan alınması şart değildir. Geçici olarak alınan maldan faydalanma veya kullanma kastı ile hareket edilmiş olma dahi suçun unsurları oluşmuş olacaktır. Yağma suçu kapsamında korunan hukuki değerler; kişi özgürlüğü, vücut dokunulmazlığı, zilyetlik ve mülkiyettir. 

Yağma suçu ile ilgili diğer makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Yağma suçunun oluşması için gereken şartlar

 • Başkasına ait olan malın alınması
 • Malın alınmasında tehdit ve cebir kullanılması
 • Taşınır bir mal olmalı

Burada yer alan cebir kavramı bir kimseye bir şeyin yaptırılması veya yaptırılmaması için zor kullanmak olarak tanımlanmaktadır. Yağma (gasp) suçunu hırsızlık suçundan ayıran en önemli kriter cebir ve tehdit kavramlarıdır.

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında da yer aldığı üzere yağma suçunun konusu ancak taşınır mallar olup taşınmaz mallarda yağma suçunun işlenebilmesi mümkün değildir.

Yağma (gasp) suçu niteliği bakımından ikiye ayrılmaktadır: Basit yağma ve Nitelikli yağma

Basit Yağma Suçu       :

Yağma suçunun gündüz vakti, hiçbir silah veya alet kullanmadan, kendisini tanınmayacak hale getirmeden, bir suç örgütü üyesi olmadan, beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak bir kişiye karşı olmaksızın işlenmesidir. Senet yağmasının cezası da basit yağma kapsamında değerlendirilecektir.

Nitelikli Yağma Suçu  :

Yağma suçunun;

 • Silahla,
 • Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle,
 • Birden fazla kişi tarafından birlikte
 • Yol kesmek suretiyle ya da konutta, iş yerinde veya bunların eklentilerinde,
 • Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
 • Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,
 • Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla,
 • Gece vaktinde

işlenmesi halleri yağma suçunun nitelikli halini oluşturmaktadır.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 150/1.maddesi uyarınca fail ile mağdur arasında gerçek bir hukuki ilişkiye dayanan bir alacak olması ve bu hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanması halinde ancak tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Hırsızlık suçunun yağma suçuna dönüşebilmesi ancak hırsızlık suçu tamamlanmadan cebir ve tehdit uygulanmasına bağlıdır.  Fail, mağdurun malını elinden alarak fiili hakimiyetine ve zilyetliğine son verdikten belli bir süre sonra mağdurun malı geri almak istemesi üzerine, failin cebir ve tehdit uygulaması halinde artık yağma suçu oluşmayacaktır.

Yağma Suçunun Cezası :
 • Yağma suçunun en basit haliyle işlenmesi halinde hükmedilecek ceza 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıdır.
 • Yağma suçunun yukarıda sayılan nitelikli hallerden biri ile işlenmesi halinde hükmedilecek ceza10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıdır. Birden fazla nitelikli halin olması halinde alt sınırdan uzaklaşarak hüküm kurulacaktır. Burada ceza hükmedilirken suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı, failin kastının yoğunluğu, failin amacı ve saiki ölçü olarak değerlendirilecektir.
 • Yağma suçunun konusunu oluşturan malın ekonomik değerinin az olması halinde verilecek cezada 1/3 ile 1/2 oranında indirim uygulanacaktır.
Yağma Suçunda Etkin Pişmanlık Mümkün Müdür?

Yağma suçunda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen kişi suç ortaklarını, azmettirenleri veya suça yardım edenlerin isimlerini vermelidir. Mağdurun uğradığı zararın aynen iade veya tazmin suretiyle giderilmesi de etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için yeterlidir. Zararın bir kısmının karşılanması halinde mağdurun rızası aranırken buna karşılık zararın tamamı karşılanırsa mağdurun rızası aranmaksızın etkin pişmanlık hükümleri uygulanacaktır.

Gasp suçunda suç işlendikten sonra fakat dava açılmadan önce etkin pişmanlıkta bulunulursa verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir. Dava açıldıktan sonra fakat hüküm verilmeden önce etkin pişmanlıkta bulunulursa verilecek cezanın 1/3’üne kadar indirilebilir. Eskişehir ağır ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Yağma Suçunda Şikayet Süresi ve Zamanaşımı:

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak müvekkillerimize Eskişehir ve civar illerde avukatlık hizmeti vermekteyiz. Yağma suçu bakımından herhangi bir şikayet süresi mevcut değildir. Bununla birlikte dava zamanaşımı süresi 15 yıldır.

T.C. Yargıtay 6.Ceza Dairesi’nin 22/05/2019 Tarih ve   2016/5516 Esas – 2019/3305 Karar sayılı kararı Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 26.03.2013 günlü, 2012/6-1232 Esas ve 2013/106 sayılı kararı ışığında, sanıkların mağdurdan yağmalamak suretiyle elde ettikleri cep telefonunu sattıkları …‘ün adresini göstermeleri sonucunda kolluk görevlilerinin telefonu temin edip, mağdura iade ettiklerinin anlaşılması karşısında; yağmalanan malın üçüncü kişiye satılması halinde, failin, bizzat pişmanlık göstererek, mağdurun zararını tazmin etmesi yanında satın alan iyi niyetli ise, satın alanın zararını da gidermesi; kötü niyetli ise, satın alandan elde ettiği para veya sağladığı menfaati kazanç müsaderesine konu edilmek üzere soruşturma makamlarına teslim etmesi gerektiğinden; öncelikle sanıklardan telefonu satın alan iyi niyetli üçüncü kişinin zararının giderilip giderilmediği araştırılıp, sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun takdiri gerektiği düşünülmeden, eksik inceleme ile yetinilip, TCK’nin 168/3. maddesinin uygulama koşullarının karar yerinde tartışmasız bırakılması, bozma nedenidir.”

T.C. Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 24/03/2015 Tarih ve 2014/6186 Esas – 2015/1738 Karar sayılı kararı Fail konuta girerek nitelikli yağma suçu işlemiş ve mağduru da öldürmüştür. Faile hem nitelikli yağma suçundan hem de konut dokunulmazlığını ihlal suçundan ceza verilmiştir. Konut dokunulmazlığını ihlal suçu gasp suçunun nitelikli halinin unsurudur. Bu nedenle faile yalnızca nitelikli gasp suçundan ceza verilmesi gerekir, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan fail ayrıca cezalandırılamaz.”

T.C. Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nin 08.07.2014 Tarih ve 2011/21386 Esas – 2014/14108 Karar sayılı kararı Sanığın mağdurdan alacağı mevcuttur. Sanık, mağduru zorla kendi evine sokarak zorla senet imzalatmıştır. Sanığın mağdura zorla imzalattırdığı senetteki miktar, alacaklı olduğu gerçek alacak miktarından fazladır. Kendi alacağından daha fazla miktarda senet imzalattıran mağdur hakkında yağma suçu ve kişi hürriyetinin kısıtlanması hükümleri uygulanmalıdır, TCK 150/1 maddesinin kendi alacağını tahsil amacıyla gasp suçu hükümleri bu olayda uygulanamaz.”

T.C. Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nin 19.01.2012 Tarih ve 2011/7921 E., 2012/415 K. sayılı kararı Olay gecesi katılana ait işyerine gelen sanığın, katılana yönelik “bana 200 TL vereceksin, vermezsen seni öldürürüm, bacını sinkaf ederim, çocuğunu yaşatmam, senin yüzünden hapse girdim, yine girerim, bu sefer seni kimse kurtaramaz” şeklindeki sözlerinin, bir bütün halinde yağma suçunun unsuru olan tehdit kapsamında kaldığı gözetilmeyerek, ayrıca hakaret suçundan da mahkumiyetine karar verilmesi hukuka aykırıdır.”

Yağma Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Yağma suçu kanunda özel olarak ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar arasında sayılması nedeniyle yağma suçları Ağır Ceza Mahkemesinde görülmektedir. Yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yer Ağır Ceza Mahkemesidir. Eskişehir ilinde işlenen suçlar ile ilgili Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi yetkilidir.

Saygılarımızla

Eskişehir Ceza Avukatı Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.