Mühür bozma suçu ve cezası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Mühür bozma suçu ve cezası Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 21 Nisan 2021 tarihinde yazıldı.

Mühür bozma suçu ve cezası

Mühür bozma suçu ve cezası Türk Ceza Kanunu 203 vd düzenlenmiştir. TCK madde 203’de mühür bozma suçu; “Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran veya konuluş amacına aykırı hareket eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.” şeklinde tanımlanmıştır .

Bu suçta yasaklanan fiil; “kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya varlığını aynen korumasını sağlamak için konulan mührün kaldırılması veya konuluş amacına aykırı hareket” edilmesidir.

Mühür Bozma Suçu ve Cezasının Unsurları

Mühür bozma suçu seçimlik hareketli bir suç olarak karşımıza çıkmaktadır. Suçun oluşumu için Fail, ya mührü kaldırmalı ya da mührü kaldırmaksızın konuluş amacına aykırı hareket etmesi gerekmektedir. Bu hareketlerden birinin yapılması durumunda suç oluşacaktır. Yine her iki seçimlik hareketin birden gerçekleştirilmesi halinde de yine tek suç oluşacaktır.

Mührün kaldırılması; üzerine konulduğu eşyadan ayrılması, kırılması, koparılması, sökülmesi anlamına gelmektedir. Diğer bir ifadeyle mührün veya bunu tutan ip ya da telin kopartılması, sökülmesi, kırılması suretiyle maddi varlığının ortadan kaldırılmasıdır. Mührün kaldırılması ile suç gerçekleşir. Hareketin bu şekli bakımından failin mührü bozduktan sonra, eşyaya müdahale etmiş olması aranmaz.

TCK.’nın 203 üncü maddesinde suç sayılan seçimlik hareketlerden ikincisi ise failin mührü kaldırmaksızın konuluş amacına aykırı hareket etmesidir. Mührün konuluş amacı eşyanın saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamaktır. Mühür işlemi yapıldıktan sonra, yetkili makam tarafından kaldırılana kadar ilgili eşyaya müdahale edilmemelidir.

Sonuç olarak failin ya mührü bozmak suretiyle ya da mührü bozmaksızın konuluş amacına aykırı olarak eşyaya müdahale etmek suretiyle suçu işlemesi ile mühür bozma suçu oluşacaktır. Mühür bozma suçu ve cezası ile ilgili Eskişehir en iyi ceza avukatından bilgi alabilirsiniz.

Mühür Bozma Suçunun Cezası

TCK nın 203. Maddesine göre mühür bozma suçunun cezası, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıdır. Mühür bozma suçu ve cezası ile ilgili detaylar için Eskişehir ceza avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Mühür Bozma Suçunda Şikayet ve Uzlaşma

Mühür bozma suçu şikayete tabi suçlardan olmayıp Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturulmaktadır. Yine mühür bozma suçu uzlaşma kapsamında olan suçlardan da değildir. Mühür bozma suçu ve cezası ile ilgili Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Mühür Bozma Suçu Yargı Kararları

Sanığın, borcunu ödememesi nedeniyle iş yerinde kullandığı elektriğin 18.10.2011 tarihinde katılan şirket görevlilerince kesilerek elektrik sayacının mühürlendiği, 22.10.2011 tarihinde sanığın iş yerinde yapılan kontrolde ise, borcundan dolayı kesilen elektriğin kullanıldığının tespit edildiği olayda; sanığın aşamalarda, yetiştirmesi gereken işleri olması sebebiyle mührü bozup elektriği kullandığını savunarak gerçekleştirdiği eylemi kabul etmesi, kesilen elektriğin de daha sonra kullanılmaya devam edildiğinin tespit edilmesi karşısında, sanığın kullandığı elektriğin katılan şirket görevlileri tarafından kesildiğinden ve dolayısıyla elektrik sayacının mühürlendiğinden haberdar olduğu, mühürleme işleminden haberdar olmasına rağmen mührün konuluş amacına aykırı hareket ederek kesilen elektriği açıp kullandığı, mühürleme tutanağının tebliğ zorunluluğunun da bulunmadığı gözetildiğinde, atılı suçun bütün unsurları ile oluştuğu kabul edilmelidir. (CGK, 25.12.2018 tarihli ve 210-691 sayılı)

Sanığın, katılan şirketin özelleştirilmesinden sonra iş yerinde kullandığı elektrik bedelini ödememesi nedeniyle şirket görevlileri tarafından sayaca konulan mühre rağmen kaçak elektrik kullandığı olayda; mühür bozma suçunun oluşabilmesi için mühürleme yetkisinin kanunla verilmesi zorunlu olup mühürlemeyi yapan şirkete kanunla böyle bir yetki verilmediğinden ve yetkili makamların emri uyarınca bir mühürleme işlemi bulunmadığından mühür bozma suçunun unsurlarının oluşmadığı kabul edilmelidir.(CGK, 16.10.2018 tarihli ve 483-427 sayılı)

Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2016/8444 E. 2017/2563 K. 

Sanığın işyerinde abonesi olduğu elektrik sayacına dair elektriğinin borç sebebiyle kesilmesine rağmen mührü bozarak tüketime devam ettiğinin iddia olunduğu davada; … Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 30.10.2009 tarihinde hisselerinin özel şirkete devredildiği,dosya kapsamında bulunan 13.09.2011 tarihli “Kaçak/Usulsüz Elektrik Tespit Tutanağı” başlıklı belge içeriğinden … seri numaralı sayacın mühürlendiğine dair bir bilginin bulunmaması, başkaca bir mühürleme tutanağının da olmaması,bahsi edilen tutanakta sayacın imal yılının 2011 olarak belirtilmesi, sanığın da hazırlık aşamasındaki savunmasında işyerini 01.01.2011 de açtığı, haziran ayında da sayacın mühürlendiğini çalışmak zorunda olduğundan mührü kırarak elektrik kullandığını savunması karşısında, sayacın imal yılına göre şirketin özelleşmesinden sonra aktif olması da gözetildiğinde lisans sahibi özel şirket görevlileri tarafından yapılan işleme aykırı davranışta, 5237 Sayılı TCK’nun 203 maddesinde düzenlenen “mühür bozma” suçunun unsurlarının oluşmadığından sanığın beraati yerine yazılı şekilde hüküm kurulması,
Ceza davaları

Mühür bozma suçu ve cezası Mühür bozma suçu ve cezası

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.