Hizmet Tespit Davası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Hizmet Tespit Davası Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 9 Temmuz 2020 tarihinde yazıldı.

Hizmet Tespit Davası

İşçilerin sigortasız çalıştırıldığı döneme ilişkin açtıkları davaya hizmet tespit davası denmektedir. Kural olarak sigortasız işçi çalıştırmak yasaktır ancak günümüzde maalesef sigortasız işçi çalıştırılmaktadır.

Hizmet tespit davası sigortalı sayılan işlerde çalışanların SGK’sının bildirilmediği veya eksik bildirilmiş hizmetlerin tescil edilmediğinin sonradan öğrenildiğinde tespiti amacıyla açılan davadır. Eskişehir işçi avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize iş davası, hizmet tespit davası gibi konularda hizmet vermekteyiz.

Hizmet tespit davasında zamanaşımı süresi 5 yıldır. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerine dikkat etmek gerekmektedir.  Süre işçinin hizmetinin geçtiği sürenin son yılından başlayarak 5 yıldır. Genellikle sigortasız çalışan işçiler işten ayrıldıktan sonra hizmet tespit davası açmaktadır.

Hizmet tespit davasında görevli mahkeme İş Mahkemeleridir. Örneğin Eskişehir ilinde dava açmak isteyen işçi Eskişehir İş mahkemesinde dava açmalıdır. Yine hizmet tespit davasında davalı taraf işveren ve Sosyal Güvenlik Kurumudur.

Hizmet tespit davasında Sigortasız olarak çalıştığımı  nasıl ispat ederim

Hizmet tespit davasında en önemli husus işçinin davalı işyerinde çalıştığını ispat etmesidir. İspat yükü davacı işçiye aitti. İşçi o dönem aynı işyerinde sgklı çalışan birini, komşu işyerinde sgklı çalışan birini tanık olarak gösterebilir. Ayrıca işçi tanık dahil her türlü delil ile sgksız olarak çalıştığını ispat edebilir.

Hizmet tespit davası teknik bir konu olduğu için sgk’sız çalışan işçilerin dava açmadan önce mutlaka bir avukattan hukuki yardım almalarını tavsiye ediyoruz.

Hizmet tespit davasını kazandım ancak işveren sgk primlerini ödemedi bu durumda ne olacak

Yargıtay kararlarına göre prim borcunun ödenip ödenmediğine bakılmaksızın hizmet tespitiyle kazanılan gün sayısının, hizmet tespitinin kesinleşmesinden sonra Kurum yönünden bağlayıcılık kazanması söz konusudur. Bu sebeple hizmet tespit davasını kazanmanız halinde işveren prim borçlarını ödemese bile bu dönemde sgklı olduğunuz kabul edilir ve emeklilik işlemlerini bu şekilde yapılır. Eskişehir iş avukatı olarak hizmet tespit davasında avukatlık hizmet vermekteyiz.

Hizmet tespit davası mahkeme masrafı ne kadar

Hizmet tespit davası mahkeme masrafı maktu harca tabi olup bu harç yer yıl değişmektedir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2013/492 K 10.04.2013 tarihli kararı;

 

Sigortalılığa ilişkin hizmet tespiti davaları, sosyal güvenlik hakkına ilişkin olarak ortaya çıkan davalardır. Yasal dayanağını 506 sayılı Yasanın 6. ve 79/10. (5510 sayılı yasa açısından ise 86/9.) maddelerinden almaktadır. Sözü edilen 6.madde de, çalıştırılanların, işe alınmaları ile kendiliğinden sigortalı olacakları, sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamayacağı ve vazgeçilemeyeceği belirtilmiştir.

Anılan yasanın 79/10.maddesinde ise, sigortalıların, çalışmalarının tespiti ile ilgili dava açabilecekleri hükme bağlanmıştır. Bu bakımdan, hizmet tespitine ilişkin davalar sosyal güvenlik hakkı ve kamu düzeni ile ilgili olup, kişi iradesi belirleyici etkiye sahip değildir. İçerisinde bulunduğu yasal statünün belirlediği durum doğrudan dikkate alınır.

Bu nedenle hakim, kendiliğinden araştırma yapma yetkisine sahiptir. Bu yetki kapsamında, gerektiğinde tanık ve diğer deliller yoluyla doğrudan gerçeği bulma yükümü bulunmaktadır.

İşçilik haklarına ilişkin davalar ise, 4857 sayılı yasadan kaynaklanmaktadır. Bu tür davalar, kişi iradesine önemli rol verilip, taraf anlaşmalarına geçerlilik tanınan, alacak ve tazminat türünde olan davalardır. Taraflar bu tür haklarından her zaman vazgeçebilir. Bu nedenle hakim, kendiliğinden araştırma yapmaz. Tarafların bildirdiği deliller dışında delil toplanması da olanaklı değildir. Kaldı ki, SGK’nun bu davalarda davalı sıfatı da bulunmamaktadır.

Bu durumda, her iki dava türünün, taraflarının statüsü, hakimin delil araştırma bakımından kendiliğinden hareket etmesi, taraf iradelerine atfedilen rol, dava konusu edilen haktan vazgeçilip vazgeçilememesi gibi yönlerden yasal konumları birbirinden tamamen farklıdır.

Her iki dava türünün birlikte görülmesi durumunda; davanın birinde bir kısım delillerin kendiliğinden dikkate alınması, diğerinde alınmaması gerekecektir ki, aynı dava Dosyasında birbiri ile çelişkili kararlar yer alabilecektir.

Kaldı ki, işçilik haklarına ilişkin olarak dairemiz kararları ile işçilik alacaklarına ilişkin davalar yönünden asıl görevli Yargıtay ilgili dairelerinin kararları arasında farklı uygulamalar ortaya çıkabilecektir.


Öte yandan, temyiz aşamasında inceleme mercileri farklı olan bu davaların birbirinden bağımsız sonuçlandırılmalarında hukuki istikrar ve kararlara olan güven bakımından da yarar bulunmaktadır. İşçilik haklarına ilişkin olarak kesinleşen hüküm, hizmet tesbiti davasında sadece kuvvetli delil olarak değerlendirilmekte, davada taraf sıfatı bulunmayan SGK. yönünden bağlayıcı olmamaktadır.

Mahkemenin bu maddi ve hukuksal olguları gözetmeksizin, birbirinden tamamen farklı iki davayı ayrı ayrı başvurma ve nisbi harca tabi olduğunu da gözardı ederek bir arada görmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Yapılacak iş; her iki davayı ayırmak ve eksik yargı harçlarını tamamlattıktan sonra yargılamayı birbirinden bağımsız olarak sonuçlandırmaktan ibarettir.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.