Uyuşturucu ticareti suçu ve cezası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Uyuşturucu ticareti suçu ve cezası Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 9 Temmuz 2021 tarihinde yazıldı.

Uyuşturucu ticareti suçu ve cezası

Uyuşturucu ticareti suçu ve cezası Türk ceza Kanununda düzenlenmiştir. TCK’ya göre Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve iki bin günden yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı fiilinin diğer ülke açısından ithal olarak nitelendirilmesi dolayısıyla bu ülkede yapılan yargılama sonucunda hükmolunan cezanın infaz edilen kısmı, Türkiye’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ihracı dolayısıyla yapılacak yargılama sonucunda hükmolunan cezadan mahsup edilir. Uyuşturucu ticareti suçu ve cezası ile ilgili bir avukattan hukuki yardım almanız tavsiye ederiz.
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.(1)(2) (Ek cümle: 18/6/2014 – 6545/66 md.) Ancak,
  uyuşturucu veya uyarıcı madde verilen veya satılan kişinin çocuk olması hâlinde, veren veya satan kişiye verilecek hapis cezası on beş yıldan az olamaz.
 • Yukarıdaki fıkralarda belirtilen uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması,
  -Üçüncü fıkradaki fiillerin; okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askerî ve sosyal amaçla toplu bulunulan bina ve tesisler ile bunların varsa çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen sınırlarına iki yüz metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde işlenmesi, hâlinde verilecek ceza yarı oranında artırılır
 • Yukarıdaki fıkralarda gösterilen suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, verilecek ceza bir kat artırılır.
 • Üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde açısından da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/22 md.) Ancak, verilecek ceza yarısına kadar indirilebilir.
 • Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal eden, imal eden, satan, satın alan, sevk eden, nakleden, depolayan veya ihraç eden kişi, sekiz yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Uyuşturucu ticareti suçu ve cezası ile ilgili Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.
 • Bu maddede tanımlanan suçların tabip, diş tabibi, eczacı, kimyager, veteriner, sağlık memuru, laborant, ebe, hemşire, diş teknisyeni, hastabakıcı, sağlık hizmeti veren, kimyacılıkla veya ecza ticareti ile iştigal eden kişi tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır

Uyuşturucu ticareti suçu ile uyuşturucu kullanma suçu birbirinden tamamen farklıdır. Bu sebeple haklarında uyuşturucu ticareti veya uyuşturucu kullanmadan kaynaklı soruşturma veya ceza davası açılan kişilerin mutlaka bir avukattan hukuki yardım almasını tavsiye ediyoruz. Eskişehir ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize uyuşturucu ticareti suçu ile ilgili konuda avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Uyuşturucu ticareti ile ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız.

Uyuşturucu ticareti ile ilgili yargı kararları

Uyuşturucu ticareti ile ilgili çok sayıda karar bulunmakta olup bu makalemizde Uyuşturucu ticareti suçu ve cezası ile ilgili kararlardan bazılarını paylaşacağız.

Bir miktar esrar yakalattım satıcılıktan ceza alır mıyım?

Buna göre Uyuşturucu ticareti suçu ve cezası ile ilgili Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2017/312 K. sayılı kararı; “… Sürücülüğünü tanık …’in yaptığı, sanığın da içinde bulunduğu araçta yapılan aramada; sanığın oturduğu sağ ön koltuğun önündeki paspasın üzerinde bulunan poşette, 40 adet “MDMA” etken maddesi içeren tablet ile 5 parça halinde net 250,95 gram esrarın ele geçirildiği olayda; sanığın tüm aşamalarda uyuşturucu madde kullandığını ve suç konusu esrar ile tabletleri kullanmak için satın aldığını söylemesi, bu savunmasını doğrular şekilde kan ve idrar tahlillerinde “THC” ( esrar ) etken maddesinin tespit edilmesi, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin miktar itibarıyla kullanma sınırları içinde kalması birlikte değerlendirildiğinde; sanığın savunmasının aksine, suç konusu uyuşturucu maddeleri satacağına, başkasına vereceğine veya kullanma dışında başka bir amaçla bulundurduğuna ilişkin, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı, sabit olan eyleminin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir…” Uyuşturucu ticareti suçu ve cezası ile ilgili Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Yine Uyuşturucu ticareti suçu ve cezası ile ilgili Yargıtay’ın bir kararına göre; Dosya kapsamına göre ” bahçesinde hint keneviri ekili olduğu ” yönündeki ihbar üzerine, sanığın ikametinde yapılan aramada ele geçirilen kişisel kullanım sınırları içerisinde kalan net 450 gr esrarı sanığın savunmasının aksine başkasına satacağına veya vereceğine ilişkin kuşkuyu aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı, sanığın eyleminin ”kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma” suçunu oluşturduğu gözetilmeden sanığın atılı suçtan beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi şeklindedir. Uyuşturucu ticareti suçu ve cezası uzmanlık gerektiren bir konu olup avukata soru sorabilirsiniz.

Uyuşturucu ticaretinin nitelikli hali ile ilgili yargı kararı

Bir diğer Uyuşturucu ticareti suçu ve cezası ile ilgili Yargıtay kararı;

Sanığın uyuşturucu madde sattığı stadyumun TCK’nın 188/4-b maddesinde belirtilen yerlerden olmadığı, ancak 08.08.2015 tarihli basit kroki isimli belgede sanığın anılan eylemi C..N..C..’ne yaklaşık 200 metre mesafede gerçekleştirdiğinin belirtildiği dikkate alınarak, mahallinde keşif yapılıp uyuşturucu maddenin satıldığı yerin belirtilen camiye olan mesafesinin tespitinden sonra sanık hakkında TCK’nın 188/4-b maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının belirlenmesi,
Sanığın, haklarında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan tefrik kararı verilen M.. B.. ve G.. Y.. isimli şahıslara ayrı ayrı uyuşturucu madde sattıktan sonra yanında bulunan T.. ile birlikte olay yerinde yakalandığı, T..’nın üzerinde ele geçirilen eroini sanıktan aldığına ilişkin soyut beyanı dışında aleyhinde delil bulunmadığı aşamada suç konusu eroini T..’ya kendisinin verdiğini belirterek ikrarıyla suçunun ortaya çıkmasını sağladığından hakkında TCK’nın 192. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenen etkin pişmanlık hükmünün uygulanması gerektiği, Bu durumda bir suç işleme kararının icrası kapsamında birden çok kez uyuşturucu madde satan sanık hakkında her bir eylemle ilgili uygulama yapılarak ağır olan suç üzerinden belirlenecek cezanın TCK’nın 43. maddesi gereğince artırılması yerine yazılı şekilde hüküm tesisi, kurulması şeklindedir. Eskişehir ağır ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak Eskişehir ve civar illerde müvekkillerimize Uyuşturucu ticareti suçu ve cezası davasında avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Saygılarımızla

Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.