Boşanma davası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Boşanma davası Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 16 Aralık 2022 tarihinde yazıldı.

Boşanma davası

Ülkemizde boşanma davası, anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak görülmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası

Türk Medeni kanunu 166/3. maddesine göre anlaşmalı boşanma davası;

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma
kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Anlaşmalı boşanma davasına sunulacak olan boşanma protokolünde; tarafların boşanma iradesini yansıtan beyanları, varsa müşterek çocuğun velayeti ile velayeti kendisinde olmayan taraf ile müşterek çocuk arasındaki kişisel ilişki, nafaka (iştirak ve yoksulluk nafakası), tazminat (maddi ve manevi tazminat), Ziynet, ev eşyası, nişan ve düğün takıları, mal paylaşımı ( taşınır ve taşınmaz mal varlıkları) yer almaktadır. Eskişehir boşanma avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize boşanma davasından avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Çekişmeli Boşanma

Türk medeni kanununa göre çekişmeli boşanma davasına ilişkin özel sebepler şu şekildedir;

Zina sebebiyle boşanma

Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur. TMK 161

Hayata Kast Sebebiyle boşanma

Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası
açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Bu madde aynı zamanda pek kötü davranılması ve ağır derecede onu kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle açılacak boşanma davasına ilişkin hükümleri de içermektedir. Türk Medeni Kanunu m 162

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle

Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası
açabilir. TMK 163

Terk Sebebiyle

Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde
ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini
ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak
sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve
ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz. TMK 164

Akıl Hastalığı Sebebiyle

Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir. TMK 165

Görevli Mahkeme

Boşanma davalarında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Aile mahkemesinin olmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemesi aile mahkemesi sıfatıyla davaya bakacaktır.

Dava ücreti nedir?

Avukat ücretleri ile ilgili her yıl AAÜT yayımlanmaktadır. En son  3 Eylül 2022 tarihinde resmi gazete de avukatlık ücret tarifesi açıklanmıştır.  AAÜT’de avukatların alması gereken asgari miktar belirtilmiştir. Eskişehir boşanma avukatı ekibimizden avukatlık ücret ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Eskişehir Boşanma Avukatı Ekibimiz

  • Anlaşmalı boşanmada taraf avukatlığı,
  • Çekişmeli boşanmada taraf avukatlığı,
  • Mal paylaşımı davasında taraf avukatlığı,
  • Nafaka artırım davası taraf avukatlığı,
  • Velayet davası,
  • Nafaka uyarlama davası,
  • Maddi ve manevi tazminat davası,
  • Ziynet davasında müvekkillerine hizmet vermektedir.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.