Boşanmada mal paylaşımı

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Boşanma Davaları

Boşanmada mal paylaşımı Eskişehir Boşanma Davaları Avukatı tarafından | 11 Kasım 2022 tarihinde yazıldı.

Boşanmada mal paylaşımı

Evlilik birliği sona erdiğinde tarafların evlilik sürecinde edindikleri malları ne şekilde paylaşacağı konusu boşanmada mal paylaşımı olarak bilinmektedir. Boşanma davasının içerisinde boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin olan maddi-manevi tazminat, nafaka ve ziynet alacağı boşanma davasının içerisinde görülmesi mümkün iken mal paylaşım davası boşanma davasıyla birlikte görülmesi mümkün değildir. Bu sebeple tarafların boşanmada mal paylaşımı ile ilgili ayrıca bir dava açması gerekmektedir. Kural olarak boşanmada mal paylaşım davası için öncelikle eşlerin boşanma kararının kesinleşmiş olması şarttır. Boşanma davası ile birlikte ayrıca mal paylaşımı davası açılması durumunda boşanmada mal paylaşımı davasında boşanma davası bekletici mesele yapılmaktadır.

4721 sayılı Medeni Kanunumuzda taraflarca aksi kararlaştırılmadığı müddetçe mal paylaşımı rejimi olarak “edinilmiş mallara katılma rejimi” hükümleri yasal mal rejimi olarak uygulanmaktadır. Medeni Kanununa göre ilke olarak evlilik içinde edinilmiş malların eşler arasında eşit bir şekilde paylaşılması esasına dayanmaktadır. Her eş diğer eşin evlilik içinde “edinilmiş mal” niteliğindeki mallarının yarısının değeri üzerinde alacak hakkına sahiptir. Bu hak mahkemeden ‘katılma alacağı davası’ açılarak talep edilmektedir. Boşanmada mal paylaşımı davası medeni kanunda düzenlenmiştir.

Edinilmiş mallara katılma rejimi, edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel mallarını kapsamaktadır. Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir.

Boşanmada mal paylaşımı zaman Aşımı Süresi

Mal paylaşım davasında da zaman aşımı süresi öngörülmüştür. Boşanma davasının sona ermesinden (kesinleşmesinden) itibaren 10 yıllık zaman aşımı süreye tabidir. 10 yıllık sürenin geçmesi halinde açılacak dava karşı tarafın zaman aşımı itirazı halinde reddedilecektir.

Eşin Edinilmiş Malları Nelerdir

  • Çalışmasının karşılığı olan edinimler,
  • Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,
  • Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,
  • Kişisel mallarının gelirleri,
  • Edinilmiş malların yerine geçen değerler.

Eşin Kişisel Malları Nelerdir

  • Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,
  • Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,
  • Manevî tazminat alacakları,
  • Kişisel mallar yerine geçen değerler,

Edinilmiş Malların Yerine Geçen Değerler Ne Demektir

Edinilmiş malın elden çıkarılması sonucu onun yerine başka bir mal varlığı değeri kazanıldığında buna edinilmiş mal yerine geçen değer denmektedir. Örneğin, çalışan bir eş maaşını biriktirip araba alması sonra arabasını satıp ev almasında söz konusu ev edinilmiş mal yerine geçen değerdir. Mal paylaşımında edinilmiş mal olarak nitelendirilir. Edinilmiş mallara katılma ile ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız.

boşanmada mal paylaşımı

boşanmada mal paylaşımı

Boşanma Halinde Hangi Mallar Paylaşılmaz?

Medeni Kanunumuza göre kural olarak evlilik içinde edinilmiş malların eşler arasında eşit bir şekilde paylaşılması esasına dayanmaktadır. Bu itibarla evlilik sürerken tarafların ettikleri mallar kimin üzerine kayıtlı olursa olsun yarı yarıya paylaşılacaktır. Ancak eşlerin evlilik öncesi malları paylaşıma dahil edilemeyecektir. Yine kişisel mallar kapsamına giren diğer mallar da paylaşıma dahil edilemeyecektir. (kişisel malların nelerden ibaret olduğu yukarıda sayılmıştır) Bu husus boşanma davasında mal paylaşımının önemini göstermektedir.  Yine konu ile ilgili Yargıtay 8. H.D.’nin 2014/4434 E. 2014/4886 K. sayılı kararı; Boşanma davasının açıldığı ve mal rejiminin sona erdiği tarihten sonra edinilen mallar ise, mal rejiminin tasfiyesine esas alınmaz ve bunlara ilişkin uyuşmazlıklar 6098 sayılı TBK’nın genel hükümlerine göre genel mahkemelerde bakılmaktadır. şeklindedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Boşanma Protokolünde Mal Paylaşımına İlişkin Düzenleme Yapılması Mümkün Müdür?

Mal paylaşımını anlaşmalı boşanma davasında boşanma protokolünde düzenlenebilmektedir. Bu durumda tarafların ayrıca mal paylaşım davası da açmasına gerek kalmayacaktır. Mal paylaşımına yönelik talepler boşanma davasının eki niteliğinde olmadığından mal paylaşımına ilişkin bir düzenleme yapılmamış ise ayrıca mal paylaşımı davası açılabilecektir. Bu sebeple anlaşmalı boşanma davası protokolü hazırlanırken bu hususa dikkat edilmesi taraflar için önem arz etmektedir. Boşanmada mal paylaşımı hakkında hak kaybına uğranılmaması bakımından hukuki yardım alınmasını tavsiye ederiz.

Ziynet Eşyası Mal Paylaşımına Dahil Edilir Mi

Kural olarak evlilik sırasında kadına takılan ziynet eşyaları kim tarafından alınmış olursa olsun kadına bağışlanmış sayıldığından ziynet eşyaları kadının kişisel malı kategorisine girmektedir. Ancak ziynet eşyalarının evin ihtiyaçları, düğün borçları, araba alma v.b. sebeplerle iade edilmemek üzere kocaya verildiği kanıtlanırsa koca ziynet eşyalarını iadeden kurtulacaktır. Yargıtay 8. Hukuk dairesi 2018/10531 E. 2018/13319 K. sayılı kararı bu konu ile ilgilidir.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ne Zaman Sona Erer

Yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejiminin yanı sıra eşler mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı veya mal ortaklığı rejimlerinden bir tanesini seçme hakkına da sahiptirler. Eşlerden birinin ölümü veya yasal mal rejimi dışında başka bir mal rejiminin seçilmesi halinde edinilmiş mallara katılma rejimi sona erecektir. Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hâllerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erecektir.  Eskişehir boşanma avukatı Oğuz Özdemir olarak boşanmada mal paylaşımı konusunda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Tasfiye İşlemi Nasıl Yapılır

Kişisel mallar tasfiye işlemleri dışında tutularak edinilmiş mallar tasfiye edilir. Mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut olan edinilmiş mallar tasfiye anındaki değerlerine göre hesaplanır. Sonrasında da ‘artık değer’ belirlenir ve kural olarak bu değer eşler arasında eşit olarak paylaştırılır. Artık değer, edinilmiş mallara eklenecek değerler ve kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında denkleştirmeden elde edilen miktarlar da dahil olmak üzere, her eşin edinilmiş mallarının toplam değerinden bu mallara ilişkin borçlar çıkarıldıktan sonra kalan miktarı ifade eder. Mal paylaşım davası ile ilgili avukatlardan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz.

Değer Artış Payı Ne Demektir

Boşanmada mal paylaşımı konusunda merak edilen hususlardan biri de değer artış payıdır. Eşlerden birinin diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına katkıda bulunması durumunda tasfiye sırasında bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı oranında sahip olacağı alacak hakkı “değer artış payı” olarak tanımlanmaktadır. Değer artış payının istenebilmesi için edinilmiş mallara katılma rejiminin sona ermesi gerekir. Mevcut mal rejimi sona ermeden değer artış payı istenemeyecektir.

Boşanma Öncesinde Eşlerin Malvarlığını Elden Çıkartarak Mal Kaçırması Halinde Ne Yapılabilir

Aile Hukuku eşlerden birinin zarar görmesini engellemek üzere düzenlemeler getirmiştir. Eşlerden biri Aile Hukuku kurallarına aykırı olarak mal paylaşımını egale etmek için elden mal çıkartıyorsa diğer eş mal varlığının korunması amacıyla boşanma davası açmadan tedbir isteyebilecektir. Yine eşlerden biri mal paylaşımı davasında dava açılırken tedbir talebinde de bulunabilecektir. Bu durumda mahkemece malvarlığını azaltan eşin malvarlığı üzerindeki tasarruf hakkını sınırlandırıcı tedbir kararı verebilecektir. Boşanmada mal paylaşımı ile ilgili detaylar için hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Boşanma Davaları kategorisinde yer alıp, Boşanma Davaları Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.