Kavga etmenin cezası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Kavga etmenin cezası Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 16 Ağustos 2023 tarihinde yazıldı.

Kavga etmenin cezası

Kavga etmenin cezası ile ilgili olarak Türk Ceza Kanunu madde 86 vd düzenlenmiştir. Buna göre

TCK 86 Kasten Yaralama

Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. Suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı altı aydan az olamaz.

Kasten yaralama suçunun;
a) Üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı,32
b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
e) Silahla,
f) Canavarca hisle, İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, (f) bendi bakımından ise bir kat artırılır.

Karşılıklı kavga etmenin cezası ile ilgili Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

TCK 87 Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama

Kasten yaralama fiili, mağdurun;
a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
b) Konuşmasında sürekli zorluğa,
c) Yüzünde sabit ize, d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz.

Kasten yaralama fiili, mağdurun;
a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,
b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
d) Yüzünün sürekli değişikliğine,
e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,
Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz. Kavga etmenin cezası Türk Ceza Kanununda düzenlenmiştir.

TCK 88 Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi

Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilir. Bu hükmün uygulanmasında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesine ilişkin koşullar göz önünde bulundurulur. Karşılıklı kavga etmenin ihmal ile işlenmesi mümkün değildir.

Karşılıklı kavga etmenin cezası ile ilgili yargı kararı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2016/400 E. 2016/15142 K. sayılı kararında;

Sanıklar arasında yaşanan karşılıklı yaralama eyleminde, “ilk haksız hareketin kimden geldiği dosya delilleriyle tam olarak tespit edilemediğinden” gerekçesi ile sanığın cezasından 5237 Sayılı TCK’nin 29. maddesi uyarınca asgari hadden indirim uygulanması gerekirken, (1/2) oranında indirim uygulanmak suretiyle sanık hakkında eksik ceza tayini aleyhe temyiz olmadığından, Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarih ve 29542 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 8.10.2015 tarih ve 2014/140 Esas – 2015/85 Karar sayılı kararı ile 5237 Sayılı TCK’nin 53. maddesindeki bazı hükümler iptal edilmiş ise de, infaz aşamasında dikkate alınabileceğinden, bu hususlar bozma nedeni yapılmamıştır. 

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2019/1466 E. 2019/3740 K. sayılı kararı;

Taraflar arasında köy muhtarı olan …’nın (1978 doğumlu) evinden yükselen müzik sesi nedeniyle çıkan tartışmanın kavga dönüşmesi sonucu, sanık …’nın, katılan …’yı TCK’nin 6/1-f.4 maddesine göre silahtan sayılan taş ile yaraladığının, katılan ve …’nın beyanları ile katılanın yaralanmasına ilişkin adli rapordan anlaşılması karşında, sanık hakkında mahkumiyet hükmü kurulması gerektiği gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraat hükmü kurulması,

Yargıtay 12. Ceza Dairesi2015/9245 E.2016/10357 K. sayılı kararı;

Olay günü 296 mg/dl alkollü olduğu tespit edilen sanığın idaresindeki otomobille, seyrettiği sokakta, yolun sağında park halinde bulunan kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen olayda, sanığın eşi ile yaşı küçük çocuğun nitelikli şekilde yaralandıkları, her ne kadar sanık hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de, sanığın olay anındaki alkol promil miktarı itibariyle atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve taksirle yaralama suçlarının oluştuğu,

trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun tehlike, taksirle yaralama suçunun zarar suçu olduğu, mağdurun sanıktan şikayetçi olmadığı, TCK’nın 89/5. maddesi hükmü nedeniyle, aynı Kanunun 89/2. maddesi kapsamında kalacak şekilde yaralanan mağdurun şikayetten vazgeçmesinin, bilinçli taksir halinde geçerli olmadığı gözetilmeden, bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olan sanık hakkında taksirle yaralama suçundan kamu davası açılması sağlanıp her iki dava dosyası birleştirilip sanık hakkında taksirle yaralama suçundan hüküm kurulması,

trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan ise hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, sanık hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan mahkumiyet kararı verilmesi, şeklindedir. Kavga etmenin cezası ile ilgili Eskişehir hukuk bürolarından bilgi alabilirsiniz. Kavga etmenin cezası ile ilgili TCK 86 vd maddelerini okuyabilirsiniz.

Tahrik sonucu karşılıklı kavga etmenin cezası ile ilgili yargı kararlarını bu makalemizde paylaştık. Kavga etmenin cezası ile ilgili detaylı bilgi için Eskişehir ceza avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.