Hakkı Olmayan Yere Tecavüz

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 30 Kasım 2022 tarihinde yazıldı.

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz suçu  TCK nın 154. Maddesinde düzenlenmiştir. Anılı madde de;” Bir hakka dayanmaksızın başkasına ait taşınmaz mal veya eklentilerini malikmiş gibi tamamen veya kısmen işgal eden veya sınırlarını değiştiren veya bozan veya hak sahibinin bunlardan kısmen de olsa yararlanmasına engel olan kimseye, suçtan zarar görenin şikâyeti üzerine altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası verilir.

Köy tüzel kişiliğine ait olduğunu veya öteden beri köylünün ortak yararlanmasına terk edilmiş bulunduğunu bilerek mera, harman yeri, yol ve sulak gibi taşınmaz malları kısmen veya tamamen zapt eden, bunlar üzerinde tasarrufta bulunan veya sürüp eken kimse hakkında birinci fıkrada yazılı cezalar uygulanır.

Kamuya veya özel kişilere ait suların mecrasını değiştiren kimse hakkında birinci fıkrada yazılı cezalar uygulanır.” denilmek suretiyle hakkı olmayan yere tecavüz suçu tanımlanmıştır.

Özel Mülkiyete Konu Taşınmaza Tecavüz Suçu

TCK nın 154/1 maddesinde bir hakka dayanmaksızın özel mülkiyete konu taşınmazlara tecavüz suçu düzenlenmiştir. Anılı madde de üç ayrı fiil suç haline getirilmiştir. Dolayısıyla bu suç seçimlik hareketli bir suçtur. Taşınmazı tamamen veya kısmen işgal eden, sınırlarını değiştiren, veya bozan, hak sahibinin kısmen de olsa yararlanmasına engel olan fail anılı madde gereğince cezalandırılacaktır. Bu suçla korunan hukuki değer bireylerin mülkiyet hakkıdır. Eskişehir ceza avukatı ekibimiz olarak müvekkillerimize ceza davasında hizmet vermekteyiz.

Köylünün Ortak kullanımına Konu Taşınmaza Tecavüz Suçu

TCK nın154/2 maddesinde köy tüzel kişiliğine ait ve köylünün ortak yararlanmasına terk edilmiş taşınmazlara tecavüz suçu düzenlenmiştir. Anılı maddede ki suçun oluşması için taşınmazın köy tüzel kişiliğine ait olması yeterli olmayıp köylünün ortak yararlanmasına terk edilmiş olan mera, harman yeri, yol ve sulak gibi taşınmaz malları yapılan tecavüzler madde kapsamında cezalandırılmaktadır.

Köylünün ortak kullanıma konu taşınmaza tecavüz suçunda failin başka yerde yaşayan şahıs olmasına gerek yoktur. Aynı köyde yaşan köylünün hatta muhtarında suçun faili olması mümkündür. Köyde yaşayan şahısların kendine tanınan hakkın sınırını aşması durumunda suç oluşacaktır. Suç seçimlik hareketlidir. Failin taşınmazı kısmen veya tamamen zapdetmesi, tasarrufta bulunması ve ekip biçmesi suç oluşacaktır. Eskişehir ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Suların Mecrasını Değiştirme Suçu

Son olarak TCK nın 154/3 maddesinde suların mecrasının değiştirilmesi, hakkı olmayan yere tecavüz kapsamında değerlendirilerek başlı başına bir suç olarak düzenlemiştir. Suç seçimlik hareketli olmayıp sadece suların mecrasının değiştirilmesi halinde anılı suç oluşacaktır. Hakkı olmayan yere tecavüz suçu ve cezası ile ilgili Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda Şahsi Cezasızlık Sebebi ve Cezada İndirim

TCK nın 167. maddesinde Yağma ve nitelikli yağma hariç, bu bölümde yer alan suçların; a) Haklarında ayrılık kararı verilmemiş eşlerden birinin, b) Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat edinen veya evlatlığın, c) Aynı konutta beraber yaşayan kardeşlerden birinin, Zararına olarak işlenmesi halinde, ilgili akraba hakkında cezaya hükmolunmaz. Denilerek şartları taşıyan kişiler yönünden eylem suç teşkil etse bile bir cezaya hükmolunmayacaktır.

Maddenin ikinci fıkrasında, bu suçların, haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi halinde; ilgili akraba hakkında şikayet üzerine verilecek ceza, yarısı oranında indirilir.” denilmek suretiyle bu kişiler yönünden cezada indirim yapılacağı belirtilmiştir.

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda Şikayet ve Uzlaştırma

Hakkı olmayan yere tecavüz suçunun, TCK 154/1 maddesinde düzenlenen özel mülkiyete konu taşınmaza tecavüz suçu şikayete ve uzlaşmaya tabidir. Şikayet süresi, suçtan zarar gören yada mağdurun ‘fiil’ ve ‘faili’ öğrenmesinden itibaren 6 aydır. Şikayet hakkı, her halukarda TCK md. 66’da düzenlenen dava zamanaşımı süresi içinde yapılmalıdır.

TCK 154/2-3 maddesinde düzenlenen suçlar şikayete ve uzlaşmaya tabi değildir. Suçun öğrenilmesinden itibaren Cumhuriyet savcılığı resen kovuşturma yürütür.

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçunda Görevli Mahkeme

Hakkı olmayan yere tecavüz suçunda görevli mahkeme suçun işlendiği yer Asliye Ceza Mahkemesidir.

Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçuna ilişkin Yargıtay Kararları

Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 17.09.2014 tarih ve 2014/6511 E.,  2014/20124 K. Sayılı kararı ” Sanıkların, katılanın kiracı olarak oturduğu taşınmazın kapı ve kilitlerini, kirayı alamadıklarından bahisle değiştirmek suretiyle kiracı olan şikayetçinin faydalanmasına engel oldukları anlaşılmakla; sanıklara atılı hakkı olmayan yere tecavüz suçunun sübut bulduğu gözetilmeden, mahkumiyetleri yerine yazılı gerekçe ile beraatlerine karar verilmesi..”

Yargıtay 8. Ceza Dairesinin  28.03.2019 tarih ve 2017/5696 E.,  2019/4471 K. Sayılı kararı “Şikayetçi …’nın davadan haberdar edilip delillerini sunma ve davaya katılma olanağı sağlanarak sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeden, yargılamaya devamla hüküm kurulması suretiyle CMK.nun 233/1 ve 234. Maddelerine aykırı davranılması,

Kabule göre; 6360 sayılı Yasayla TCK.nun 154/2. maddesinde düzenlenen hakkı olmayan yere tecavüz suçunun unsurlarında bir değişiklik yapılmaması karşısında, dava konusu yere ilişkin olarak mahallinde yeniden keşif yapılarak, öteden beri köylünün ortak kullanımına bırakılmış mera, harman yeri, yol ve sulak gibi yerlerden olup olmadığı ve suç tarihinde sanığın bu yere tecavüz edip etmediği yöreyi iyi bilen tarafsız yerel bilirkişi ve tanıklardan da sorulup kesin biçimde saptandıktan sonra sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken, eksik araştırma ile yazılı şekilde karar verilmesi,..”

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.