Hırsızlık Suçu

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Ceza Hukuku

Hırsızlık Suçu Eskişehir Ceza Hukuku Avukatı tarafından | 26 Aralık 2022 tarihinde yazıldı.

Hırsızlık Suçu

Hırsızlık suçu Türk Ceza Kanunu 141. maddesinde düzenlenmiştir.

TCK 141 Hırsızlık 

Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Kanun’un 141/1. madde metninde suçu işleyecek kişi açısından “kimse” sözcüğü kullanılarak herhangi bir özellik belirtilmemiştir. Dolayısıyla hırsızlık suçunun temel şekli fail açısından bir özellik göstermemektedir. Bu kısımda şahsi cezasızlık nedenlerini unutmamak gerekir.

Hırsızlık suçunun maddi konusu ” taşınır bir mal” dır. Hırsızlık suçunda mal, insanın normal hayatında ve ilişkilerinde herhangi bir gereksinim için kullanıldıkları taşınabilir şeylerdir. Taşınmaz malın çeşitli eklentileri suç sebebiyle bulundukları yerden söküldükleri takdirde, hırsızlık suçunda taşınır mal niteliği kazanır.  Taşınır malın alınmasının suç oluşturabilmesi için ” zilyedin rızasının bulunmaması” gerekir.

Yine TCK‘nın 141. maddesinde hırsızlık suçu ” kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadı” biçiminde özel kastla işlenebilen bir suç olarak düzenlenmiştir.

Hırsızlık suçunun bina içinde gerçekleştirilmiş olması halinde bu durum hırsızlık suçunun nitelikli hali sayıldığı için TCK kuralları gereğince ayrıca konut dokunulmazlığının ihlali suçundan dolayı faile ceza verilmeyecektir. Hırsızlık suçu ve cezası ile ilgili Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

TCK 142 Nitelikli Hırsızlık

Hırsızlık suçunun;

 • Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan yada kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında
 • Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında,
 • Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,
 • Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında,
  İşlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Suçun;

 • Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak,
 • Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,
 • Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak,
 • Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle,
 • Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,
 • Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak,
 • Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında,

İşlenmesi hâlinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun, bu fıkranın (b) bendinde belirtilen surette, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak
durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır

Suçun, sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi halinde, beş yıldan on iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır ve on bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlâli veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikâyet aranmaz

Hırsızlık suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır. Eskişehir ceza avukatı ekibimizden hırsızlık suçu ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Hırsızlık Suçunda Daha Az Cezayı Gerektiren Haller Nelerdir?

Hırsızlık suçunun;

 • Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde,
 • Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla, İşlenmesi halinde, şikayet üzerine, fail hakkında iki aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Hırsızlık suçu ile ilgili yargı kararları

Yargıtay 13. Ceza Dairesi  2018/11578 E.  ,  2019/4803 K.

Sabit bir yere kilitli olmaksızın tekerinden yada direksiyonundan kilitli halde kaldırım üzerinde park halindeki motosikletin çalınması şeklinde gerçekleşen eylemin TCK’nın 142/1-e maddesinde tanımlanan tahsis ve kullanımları gereği açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık suçuna uyacağından, tereddüde yer vermeyecek şekilde müştekiden motosikletini ayrıca sabit bir yere kilitleyip kilitlemediği sorularak, sabit bir yere kilitlememiş ise suça sürüklenen çocuğun eyleminin TCK’nın 142/1-e. maddesindeki hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeyerek, aynı Yasanın 142/2-h. maddesi ile uygulama yapılması,

Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2015/12663 E. 2016/4872 K. sayılı

Salt eşyaların muhafazası için kullanılan, herhangi bir ticari faaliyetin yürütülmediği ve/veya bir işyerinin eklentisi niteliğinde olmayan yere girilmesinin işyeri dokunulmazlığını bozma suçunu oluşturmayacağı göz önüne alınarak, sanığın yasal unsurları oluşmayan suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi,

Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2015/14267 E.  ,  2016/463 K.

Dosya kapsamından, müştekinin 08.07.2002 günü 02.30’da uyuduğu, ertesi gün saat 08.30 sıralarında uyandığında ikametine hırsız girdiğini fark ettiği yolundaki beyanları gözetildiğinde, UYAP sorgulamasında olay günü güneşin yaz saati uygulaması da dikkate alındığında 5.45’te doğduğu, TCK’nın 6/1-e maddesi uyarınca saat 4.45’e kadar olan zaman diliminin gece olarak kabulü gerektiği, temyiz incelemesine konu olayın gece sayılan vakitte işlendiğine ilişkin her hangi bir delil bulunmadığı anlaşılmakla, sanığın 08.07.2002 günü

tespit edilemeyen bir vakitte 4. katta bulunan müştekinin ikametine şahsi çeviklik gerektirecek şekilde tırmanarak ikametten cep telefonu ve bir kısım ziynet eşyaları çalması şeklinde gerçekleşen eyleminin 765 sayılı TCK’nın 493/1. maddesinde yazılı bulunan suça uyduğu, 5237 sayılı TCK’nın ise 142/1-b maddesi kapsamında kaldığı, zamanaşımı yönünden 5237 sayılı TCK’nın sanık lehine olduğunun anlaşılması karşısında, sanığın eylemine uyan TCK’nın 142/1-b maddesinde yazılı bulunan atılı suçun gerektirdiği cezanın türü ve üst sınırına göre; aynı Yasa’nın 66/1-e ve 67/4. maddelerinde öngörülen 12 yıllık uzamış zamanaşımı süresinin suç tarihi olan 08.07.2002 gününden inceleme tarihine kadar geçmiş bulunması,

Hırsızlık suçu ile ilgili Eskişehir ceza Avukatı Oğuz Özdemir’den bilgi alabilirsiniz.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Ceza Hukuku kategorisinde yer alıp, Ceza Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.