İhalenin feshi

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

İcra ve İflas Hukuku

İhalenin feshi Eskişehir İcra ve İflas Hukuku Avukatı tarafından | 17 Ocak 2021 tarihinde yazıldı.

İhalenin feshi

İcra dairesi tarafından borçlunun taşınır veya taşınmazları satış yolu ile satılabilmekte olup borçlu ve ilgililer ihalenin feshi davası açabilir. Borçlu veya duruma göre ilgililer icra dairesi tarafından yapılan ihalenin feshine ilişkin dava açabilir.

İhalenin feshi davası hangi mahkemede açılır?

İhalenin feshi davası ihaleyi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra hukuk mahkemesinde açılmalıdır. Örneğin; Eskişehir icra dairesinin yaptığı bir satış işlemine ilişkin Eskişehir İcra Hukuk Mahkemesinde dava açılması gerekmektedir.

Kimler ihalenin feshi davası açabilir?

İcra iflas kanununa göre davayı, Borçlar Kanununun 226 ncı maddesinde yazılı sebepler de dahil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla icra mahkemesinden şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde isteyebilirler. İlgililerin ihale yapıldığı ana kadar cereyan eden muamelelerdeki yolsuzluklara en geç ihale günü ıttıla peyda ettiği kabul edilir.

İhalenin iptalinin talebi üzerine tetkik icra mahkemesi talep tarihinden itibaren yirmi gün içinde duruşma yapar ve taraflar gelmeseler bile icap eden kararı verir. Talebin reddine karar verilmesi halinde icra mahkemesi davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahküm eder.  Ancak işin esasına girilmemesi nedeniyle talebin reddi hâlinde para cezasına hükmolunamaz.

Eskişehir ilinde ihalenin feshi davasında avukat olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Daha önce tarafımızca yazılan ihalenin feshi ile ilgili makaleye ulaşmak için tıklayınız.

İhalenin feshi davası ile ilgili yargıtay kararı

İhalenin feshi davası ile ilgili çok sayıda yargıtay kararı bulunmaktadır. Her olaya ilişkin yargı kararı bulunduğu için ihalenin feshi davası açmak isteyenlerin mutlaka bir avukattan hukuki yardım almalarını tavsiye ediyoruz. Biz bugün Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2014/19621 E. 2014/23935 K. 16.10.2014 sayılı kararını inceleyeceğiz. Bu karara göre;

İHALENİN FESİHİ İSTEMİ (Şartnamede Taşınmazın %100 Değerini de Aşan Tutarda Satış Bedeli Ödenmesi Halinde Alıcısına İhale Edileceği Kararlaştırıldığı – Şartnamenin Alıcıları Yanıltıcı Talebi ve Talibi Azaltıcı Nitelikte Olduğu/İhalenin Feshini Gerektirdiği)

KANUNA AYKIRI İHALE ŞARTNAMESİ ( Şartnamede Taşınmazın %100 Değerini de Aşan Tutarda Satış Bedeli Ödenmesi Halinde Alıcısına İhale Edileceği Kararlaştırıldığı/Şartnamenin Alıcıları Yanıltıcı Talebi ve Talibi Azaltıcı Nitelikte Olduğundan İhalenin Feshedileceği)

İHALENN FESHİ İSTEMİNDE TÜM İLGİLİLERİN TARAF OLARAK GÖSTERİLMEMESİ (İhalenn Feshi İsteminde İlgililerin Özellikle Ortaklığın Giderilmesi Satışlarında Hissedarların Tamamının Taraf Olarak Gösterilmelerinin Zorunlu Olduğu – Ancak İhlenin Feshi Talebi Bir Dava Olmadığından İlgililerin Tümünün Taraf Olarak Gösterilmemiş Olmasının İhalenin Reddini Gerektirmediği)

* ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ SATIŞLARINDA HİSSEDARLARIN TARAF OLARAK GÖSTERİLMESİ (Hissedarların Tamamının Taraf Olarak Gösterilmelerinin Zorunlu Olduğu – Mahkemece Bu Eksiklik Re’sen Gözetilerek Adı Geçen Hissedarların Davaya Katılması Sağlanmadan İşin Esası İncelenerek Hüküm Tesisinin Doğru Olmadığı)

* HUKUKİ YARAR (İhalenin Feshi İsteminde İlgililerin Özellikle Ortaklığın Giderilmesi Satışlarında Hissedarların Tamamının Taraf Olarak Gösterilmelerinin Zorunlu Olduğu – Adı Geçenlerin İhalenin Feshi İsteminin İncelenmesinde Hukuki Yararlarının Olduğu)

ÖZET : Dava; ihalenin feshi istemine ilişkindir. Şartnamede, taşınmazın %100 değerini de aşan tutarda satış bedeli ödenmesi halinde alıcısına ihale edileceğinin kararlaştırılması, alıcıları yanıltıcı, talebi ve talibi azaltıcı nitelikte olduğundan ihalenin feshini gerektirir. İhalenin feshi isteminde ilgililerin özellikle ortaklığın giderilmesi satışlarında hissedarların tamamının taraf olarak gösterilmeleri zorunludur.

Zira adı geçenlerin ihalnin feshi isteminin incelenmesinde hukuki yararları vardır. Ancak, ihlenin feshi talebi bir dava olmadığından ilgililerin tümünün taraf olarak gösterilmemiş olması ihalenin feshi talebinin reddini gerektirmez. Mahkemece taraf gösterilmeyen ilgililerin yargılamaya katılmaları sağlanarak kendilerine görüşlerini bildirme imkanı verilmelidir. O halde mahkemece, bu eksiklik re’sen gözetilerek adı geçen hissedarların davaya katılması sağlanmadan işin esası incelenerek hüküm tesisi de doğru görülmemiştir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz nedenleri yerinde değil ise de;

Şikayetçi, sair fesih nedenleri yanında, şartnamede ihalenin “28.500.TL’nın geçilmesi şartına bağlandığı halde, taşınmazın 17.250,00 TL’sına satılmasının hukuka aykırı olup, buna göre, taşınmazın 28.500,00 TL’dan aşağı satılamayacağını, şartnamedeki 28.500,00 TL bedeli fazla gören alıcıların ihaleye katılmaktan vazgeçmiş olmasının da muhtemel olduğunu ileri sürerek ihalenin feshine karar verilmesini istemiştir.

İİK’nun 129/1. maddesine göre; “birinci ve ikinci ihale icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Taşınmaz üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekir.”

Somut olayda, 15.02.2013 tarihli ihale şartnamesinin C bendinde öngörülen; “…en yüksek bedel 28.500 TL’yi geçmek şartıyla en çok artırana ihale…” edileceğine ilişkin şart, sözü edilen emredici yasa hükmüne aykırıdır. İhalesi yapılan taşınmazın satışa esas alınan değeri 25.000 TL’sı olup şartnamede, taşınmazın %100 değerini de aşan tutarda satış bedeli ödenmesi halinde alıcısına ihale edileceğinin kararlaştırılması, alıcıları yanıltıcı, talebi ve talibi azaltıcı nitelikte olduğundan ihalenin feshini gerektirir.

Ayrıca, Nazilli Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 08.03.2012 tarih ve 2011/785 Esas ve 2012/391 Karar sayılı ortaklığın giderilmesi konulu ilamında F. Y., T. U. ve A. U.’ın da hissedarlar arasında bulunduğu görülmektedir. İhalenin feshi isteminde ilgililerin özellikle ortaklığın giderilmesi satışlarında hissedarların tamamının taraf olarak gösterilmeleri zorunludur. Zira adı geçenlerin ihalenin feshi isteminin incelenmesinde hukuki yararları vardır.

Ancak, ihalenin fesihinin talebi bir dava olmadığından ilgililerin tümünün taraf olarak gösterilmemiş olması ihalenin feshi talebinin reddini gerektirmez. Mahkemece taraf gösterilmeyen ilgililerin yargılamaya katılmaları sağlanarak kendilerine görüşlerini bildirme imkanı verilmelidir (Prof. Dr. Baki Kuru İcra ve İflas Hukuku Cilt II sayfa 1491) İcra hukuku ile ilgili sorularınızı Eskişehir icra avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

O halde mahkemece, bu eksiklik re’sen gözetilerek adı geçen hissedarların davaya katılması sağlanmadan işin esası incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi de doğru görülmemiştir.

İcradan ev aldım ama ihalenin feshi davası açıldı tapuyu alabilir miyim?

İhalenin feshi davası karara bağlanıp kesinleşmeden ihaleden aldığınız taşınmazın tapusunu alamazsınız.

İcra ve İflas Kanunu m 134e göre , Borçlar Kanununun 226 ncı maddesinde yazılı sebepler de dahil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla icra mahkemesinden şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde isteyebilirler şeklinde olup fesih davasının kimlerin açabileceği kanunda açıkça belirtilmiştir.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda İcra ve İflas Hukuku kategorisinde yer alıp, İcra ve İflas Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.