Kambiyo takibi

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

İcra ve İflas Hukuku

Kambiyo takibi Eskişehir İcra ve İflas Hukuku Avukatı tarafından | 7 Mart 2024 tarihinde yazıldı.

Kambiyo takibi

Kişinin veya şirketin kambiyo takibi denilen kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibi yapabilmesi için elinde bir kambiyo senedi bulunması gerekmektedir. Kambiyo takibi ilamsız bir takip türü olup detaylarını makalemizde bulabilirsiniz.  Kambiyo senetlerinden maksat çek, senet ve poliçedir. Kambiyo takibi yapabilmek için TTK’da belirtilen çek, senet veya poliçenin elinde bulundurulması gerekmektedir.

Kambiyo Takibi Nasıl Hazırlanır?

Uhdemizde bulunan kambiyo senetlerinin icra takibine konu edilebilmesi için öncelikle takip talebinin hazırlanması gerekmektedir.  Kambiyo takibinin takip talebinde aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekmektedir. Bunlar;

 1. Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası, T.C. kimlik numarası, alacaklı veya vekili adına ödemenin yapılacağı banka adıyla hesap bilgileri ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi
 2. Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası:
 3. Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların, adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri:
 4. Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün; alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi:
 5. Taşınır rehni veya ipotekle temin edilmiş olan bir alacak talebinde rehnedilenin ne olduğu rehnedilen üçüncü şahıslar tarafından verilmiş veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ise adı ve soyadı, rehnedilen şey üzerinde, sonra gelen rehin hakkı varsa bu hakka sahip olan kişinin adı, soyadı, yerleşim yerindeki adresi:
 6. Takip, ilâma veya ilâm hükmündeki belgeye müstenit ise ilâm veya belgeyi veren makamın adı, ilâm veya belgenin tarihi, numarası ve özeti:
 7. Adî veya hasılat kiralarına ait takip talebi:
 8. Tevdi edilen senet (Poliçe, emre muharrer senet, çek) in tarih ve numarası, özeti, senede dayalı değilse borcun sebebi:
 9. Alacaklının takip yollarından hangisini seçtiğidir.

Takip talebine kıymetli evrak aslı ve varsa protesto evrakının da eklenmesi gerekmektedir. Takip talebi ve kıymetli evrak ile icra dairesine başvurulmasını müteakip icra dairesi tarafından ödeme emri hazırlanmakta ve borçlu & borçlulara ödeme emri gönderilmektedir.  Yetki itirazında bulunulmaması için takibin yetkili icra dairesinden açılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Ödeme emri nedir?

Hakkında icra takibi başlatılan kişiye takip talebine uygun olarak borcun konusu, vadesi, miktarı gibi bilgilerin yer aldığı ödeme emri gönderilir.  Ödeme emrinde borçluya borcunu ödemesi ihtar edilirken aynı zamanda borca nasıl ve ne şekilde itiraz edeceği de belirtilmektedir.

Ödeme Emrine Nasıl İtiraz Edilir?

 • Borcun ödendiği şeklinde itiraz edilebilir.
 • Borcun vadesinin gelmediği şeklinde itiraz edilebilir.
 • Borcun muaccel borç olmadığı şeklinde itiraz edilebilir.
 • Kambiyo senedinin zamanaşımına uğradığı itirazında bulunabilir,
 • Böyle bir borcunun olmadığını öne sürebilir,
 • İcra takibinin yetkisiz icra dairesinde açıldığı şeklinde itiraz edebilir.
 • Kambiyo senedinin teminat senedi olduğu yönünde itirazlarını ileri sürebilir,
 • Borç aslına, borcun faizine veya her ikisine itiraz edebilir.
 • Diğer itiraz edilecek konularda itiraz edebilir. Detaylar için Eskişehir icra avukatı Oğuz Özdemir ile iletişime geçebilirsiniz.

İhtiyati Haciz Nedir?

İcra ve iflas kanununa göre; Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklarıyla diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir. Vadesi gelmemiş borçtan dolayı yalnız aşağıdaki hallerde ihtiyati haciz istenebilir:
1 – Borçlunun muayyen yerleşim yeri yoksa;
2 – Borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadiyle mallarını gizlemeğe, kaçırmağa veya kendisi kaçmağa hazırlanır yahut kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlâl eden hileli
işlemlerde bulunursa; Bu suretle ihtiyati haciz konulursa borç yalnız borçlu hakkında muacceliyet kesbeder.

Kambiyo takibinde ihtiyati haciz kararı Asliye Ticaret Mahkemesi’nden alınmaktadır.  İcra ve İflas Kanunu’na göre İhtiyati hacze 50 nci maddeye göre yetkili mahkeme tarafından karar
verilir. Alacaklı alacağı ve icabında haciz sebepleri hakkında mahkemeye kanaat getirecek deliller göstermeğe mecburdur.  Kambiyo takibinde uygulanacak faize dikkat edilmelidir.

Kambiyo takibi ile ilgili, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2014/27652 E. 2015/1372 E.

Borçlu, alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak hakkında kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan takip üzerine icra mahkemesine başvurusunda, yetkili yerin Beykoz İcra Daireleri ve mahkemesi olduğunu, ayrıca takibe konu bonoların bedelinin ödenmesi sebebiyle borca itiraz ettiğini ileri sürerek takibin iptalini talep etmiş, mahkemece, tebligat usulsüzlüğü şikayetinin kabulüyle ıttıla tarihinin 20.3.2014 olarak düzeltilmesine, yetkiye ve borca itirazın ise reddine karar verildiği görülmektedir.

Başvuru bu hali ile yetkiye ve borca itiraza dair olup, İİK’nun 168/5. maddesi uyarınca bu itirazın 5 günlük sürede yapılması gerekmektedir.

Ödeme emri tebliğ işleminin usulsüzlüğü iddiası “şikayet” niteliğinde olup, İİK.nun 16/1.maddesi gereğince 7 günlük süreye tabi olduğundan, ileri sürülmediği takdirde mahkemece resen nazara alınamaz.

Somut olayda, borçluya örnek 10 ödeme emrinin 12.3.2014 tarihinde tebliğ edildiği, başvurunun ise 25.3.2014 tarihinde yapıldığı görülmektedir. Borçlunun icra mahkemesine sunduğu itiraz dilekçesinde, tebligatın usulsüzlüğüne yönelik bir şikayette bulunmadığı halde mahkemece bu hususun resen incelenerek tebliğ tarihinin düzeltildiği ve düzeltilen tebliğ tarihine göre yetkiye ve borca itirazların esastan incelenerek reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

O halde mahkemece, şikayetçi tarafından tebligat usulsüzlüğünün ileri sürülmediği, bu durumda ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihe göre itirazların İİK’nun 168/5. maddesi uyarınca 5 günlük sürede yapılmadığı gözetilerek istemin süre aşımı sebebiyle reddi gerekirken işin esasının incelenerek yazılı gerekçe ile reddi isabetsiz olup, kararın bu sebeple bozulması gerekir ise de, sonuçta istem reddedildiğinden sonucu itibariyle doğru olan kararın onanması gerekmiştir. Kambiyo takibi ve icra takibi ile ilgili sorularınız için Eskişehir icra avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda İcra ve İflas Hukuku kategorisinde yer alıp, İcra ve İflas Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.