İhtiyati Haciz Nedir?

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

İhtiyati Haciz Nedir? Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 8 Haziran 2020 tarihinde yazıldı.

İhtiyati Haciz Nedir?

Eskişehir ve çevre illerde müvekkillerine Eskişehir icra avukatı olarak hizmet veren Oğuz Özdemir hukuk ve danışmanlık bürosu olarak ihtiyati haciz konusunu mevzuatımız ışığında ele alacağız. İhtiyati haciz alacaklının rehinle teminat altına alınmamış para alacağının ödenmesini vadesi geldiğinde garanti altına almak,  borçlunun mal kaçırmasını önlemek için mahkeme kararıyla borçlunun mallarına geçici olarak el konulmasıdır. Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklarıyla diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir. İhtiyati haciz alabilmemiz için bazı sebeplerin olması gerekir.Tabi alacak muaccel hale gelmişse yani vadesi gelmişse bu yeterlidir.Ancak henüz vade gelmemiş ve biz karşı tarafa güvenmiyorsak alacağımız garanti altına almak isteyebiliriz.Henüz vadesi gelmemiş alacaklar için ihtiyati haciz almanın bazı şartları vardır. Senet ve çeklerde ihtiyati haciz kararı kolaylıkla alınabilmektedir.

İhtiyati Haczin Şartları Nelerdir?

Vadesi gelmemiş borçtan dolayı yalnız aşağıdaki şartlarda ihtiyati haciz istenebilir:

  • Borçlunun belirli bir yerleşim yeri yoksa,
  • Borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadıyla mallarını gizlemeye hazırlanıyorsa,
  • Borçlu kaçırmaya veya kendisi kaçmaya hazırlanırsa,yahut kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlal eden hileli işlemlerde bulunursa,
  • Bu sebeplerden ihtiyati haciz konulursa borcun yalnız borçlu hakkında vadesi gelmiş olur.
  • Tasarrufun iptali davası açılmadan veya bu dava ile birlikte ihtiyati haciz istenebilir.

İhtiyati Haciz Nasıl Alınır?

İhtiyati haciz için önce dava dilekçesi hazırlanır. Mahkeme alacaklının dilekçesinin bir örneğini karşı tarafa tebliğ edip etmemekte,karşı tarafı dinleyip dinlememekte serbesttir.Kısıtlı zaman içerisinde borçlunun mal kaçırma ihtimali varsa mahkeme borçluyu dinlemeden ihtiyati haciz kararı verebilir. İhtiyati haciz isteyen alacaklı hacizde haksız çıktığı taktirde borçlunun ve üçüncü şahsın bu yüzden uğrayacakları bütün zararlardan mesul olduğu için teminatı vermeye mecburdur. Ancak alacak bir ilama bağlı ise teminat aranmaz. Alacak ilam mahiyetinde bir belgeye bağlı ise mahkeme teminata lüzum olup olmadığını takdir eder. Bunun dışında ancak teminat verilmesi karşılığında ihtiyati hacze mahkemece karar verilir.

İhtiyati Haciz Kararı Nasıl Uygulanır?

Alacaklı, ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren on gün içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden kararın infazını istemeye mecburdur. Aksi halde ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar. İhtiyati haczin infazı ile ilgili şikayetler infazı yapan icra dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesine yapılır.

İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasimler Nelerdir?

Dava açılmadan veya icra takibine başlanmadan evvel ihtiyati haciz yaptırmış olan alacaklı; haczin tatbikinden, haciz gıyabında yapılmışsa haciz tutanağının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ya takip talebinde (Haciz veya iflas) bulunmaya veya dava açmaya mecburdur. İcra takibinde, borçlu ödeme emrine itiraz ederse bu itiraz hemen alacaklıya tebliğ olunur. Alacaklı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını istemeye veya mahkemede dava açmaya mecburdur. İcra mahkemesi, itirazın kaldırılması talebini reddederse alacaklının kararın tefhim veya tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dava açması lazımdır. İhtiyatî haciz, alacak davasının mahkemede görüldüğü sırada konulmuş veya alacaklı  mahkemede dava açmış ise, esas hakkında verilecek hükmün mahkemece tebliğinden itibaren bir ay içinde alacaklı takip talebinde bulunmaya mecburdur. Alacaklı bu müddetleri geçirir veya davasından yahut takip talebinden vazgeçerse veya takip talebi kanuni müddetlerin geçmesiyle düşerse veya dava dosyası muameleden kaldırılıp da bir ay içinde dava yenilenmezse veya davasında haksız çıkarsa ihtiyati haciz hükümsüz kalır ve alakadarlar isterse lazım gelenlere bildirilir. Borçlu müddeti içinde ödeme emrine itiraz etmez veya itirazı icra mahkemesince kesin olarak kaldırılır veya mahkemece iptal edilirse, ihtiyati haciz kendiliğinden kesin hacze dönüşür.

İhtiyati Haciz Kararına  Nasıl İtiraz Edilir?

Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı; huzurunda yapılan hacizlerde haczin yapıldığı tarihten, aksi halde haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebilir. Menfaati ihlal edilen üçüncü kişiler de ihtiyati haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde ihtiyati haczin dayandığı sebeplere veya teminata itiraz edebilir. Mahkeme, gösterilen sebeplerle yargılama yaparak itirazı kabul veya reddeder. İtiraz eden, dilekçesine iddia ettiği bütün belgeleri  dosyaya sunmaya mecburdur. Mahkeme, itiraz üzerine iki tarafı duruşmaya çağırıp, gelenleri dinledikten sonra, itirazı yerinde görürse kararını değiştirebilir veya kaldırabilir. İki taraf da duruşmaya gelmezse evrak üzerinde inceleme yapılarak karar verilir. İtiraz üzerine verilen karara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi bu başvuruyu öncelikle inceler ve verdiği karar kesindir. İstinaf yoluna başvuru, ihtiyati haciz kararının icrasını durdurmaz.

İhtiyati Haciz Nasıl Kaldırılır?

Borçlu, para veya mahkemece kabul edilecek rehin veya esham yahut tahvilat depo etmek veya taşınmaz rehin yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartı ile ihtiyati haczin kaldırılmasını mahkemeden isteyebilir. Takibe başlandıktan sonra bu yetki, icra mahkemesine geçer.

Saygılarımızla

Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için Büromuzla bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.