İhalenin feshi davası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

İcra ve İflas Hukuku

İhalenin feshi davası Eskişehir İcra ve İflas Hukuku Avukatı tarafından | 26 Kasım 2021 tarihinde yazıldı.

İhalenin feshi davası

İhalenin Feshi Davası, usulsüz yapılmış olan bir ihalenin iptal edilerek kaldırılması amacıyla açılan bir dava türüdür. İhale, icra yolu ile yapılan satışta söz konusu olabileceği gibi; ortaklığın giderilmesine ilişkin olan bir dava sonucu da mümkün olabilmektedir. İhalenin feshi davası İcra ve İflas Kanunu’nun 138.maddesinde düzenlenmiştir.

Madde 138/2 ; İhalenin feshini, Borçlar Kanununun 226 ncı maddesinde yazılı sebepler de dahil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla icra mahkemesinden şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde isteyebilirler.

İhalenin feshi davası açılabilmesi için gereken 7 günlük süre kural olarak ihale tarihinden itibaren başlıyor olsa da istisnai durumlarda 7 günlük şikayet süresi usulsüzlüğün öğrenilme tarihinden itibaren başlar.

 1. Kendisine satış ilanı tebliğ edilmesi gereken ilgiliye satış ilanının usulüne uygun tebliğ edilmemiş olması
 2. Satılan taşınmazlardaki esaslı nitelikteki hatanın sonradan öğrenilmesi (Örn: Satış ilanında 200 m2 olarak belirtilen taşınmazın gerçekte daha az büyüklüğe sahip olması)
 3. İhalede fesat (yolsuzluk) nedenine dayanılması

Bu durumlarda 7 günlük şikayet süresi usulsüzlüğün öğrenilme tarihinden itibaren başlıyor olsa da her durumda ihale tarihinden itibaren 1 yıl geçmişse, artık ihalenin feshi istenemeyecektir. Yine ihalenin feshi davasında gazete ilanının bir ay önce ilan edilmesi gerekmektedir. Kanuna göre Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir. İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.

Davaya konu olan ihale icra yolu ile yapılan satışta söz konusu ise satışın yapıldığı icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesi görevli iken eğer ortaklığın giderilmesine ilişkin bir dava sonucu ihalenin feshi gündemde ise bu defa ortaklığın giderilmesi davasının görüldüğü Sulh Hukuk Mahkemesi görevli olacaktır. Eskişehir icra avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize ihalenin feshi davasında hizmet vermekteyiz.

İhalenin feshi ile ilgili diğer makalemize ulaşmak için tıklayınız.

İhalenin feshi nedenleri

İhaleye Hazırlık Aşamasındaki Usulsüzlükler        :

 1. Satış ilanının hiç tebliğ edilmemesi, usulsüz tebliğ edilmesi ya da vekil varken asile tebliğ edilmesi
 2. Taşınmaz satışlarında satış ilanı ile satış tarihi arasında 1 aydan daha az süre bulunması
 3. Satışa esas alınan kıymet taktirinin üzerinden 2 yıldan fazla süre geçmesi
 4. Kıymet takdirine yönelik itirazın incelenmeden reddedilmesi
 5. Süresinde satış istenmemesi sebebiyle haczin düşmüş olması ya da takibin düşmesi

İhalenin Yapıldığı Zaman Ortaya Çıkan Usulsüzlükler     :

 1. İhalenin ilanda belirtilen takvime ve yasal şekline uyulmadan yapılması
 2. İhalenin ilanda belirtilen yerden başka yerde yapılması
 3. Satış bedelinin muhammen bedelin %50’si ile paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını karşılamaması, mevcut ise rüçhanlı alacağın üzerinde olmaması
 4. İhalede tellal bulunmaması
 5. İhalenin ilanda gösterilen başlangıç ve bitiş saatlerine uyulmadan yapılması
 6. Diğer nedenler

İhaleye Fesat Karıştırılması  :

 1. İhaleye katılımın engellenmesi,
 2. Malın gerçek değerine satılmasını,
 3. İhalenin sağlıklı ve normal şartlarda yapılmasını engelleyici dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan her türlü davranışlarda bulunulması,
 4. Diğer nedenler

Alıcının Taşınmazın Önemli Nitelikleri Hakkında Hataya Düşürülmüş Olması  :

Satılan malın ilanda ve şartnamede gösterilen özellikleri taşımaması ve bu şekilde alıcının yanıltılması alıcı tarafından ihalenin feshi nedeni olarak ileri sürülebilir. Eskişehir ilinde ihalenin feshi davası açmak isteyenlerin mutlaka bir avukattan hukuki yardım almasını tavsiye ederiz.

İhalenin feshi ile ilgili diğer makalemize ulaşmak için tıklayınız.

İhalenin feshi davasını kimler açabilir?

İİK 138/2.madde hükmünde de yer aldığı üzere ihalenin feshi davasını satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler açabilecektir.

Yapılacak yargılama neticesinde ihalenin feshine karar verilmesi halinde ihalenin feshi kararı geçmişe etkili sonuç doğurur yani ihale yapıldığı tarihten itibaren ortadan kalkmış olacaktır.

İhalenin feshi talebi üzerine tetkik icra mahkemesi talep tarihinden itibaren yirmi gün içinde duruşma yapar ve taraflar gelmeseler bile icap eden kararı verir. Talebin reddine karar verilmesi halinde icra mahkemesi davacıyı feshi istenilen ihale bedelinin yüzde onu oranında para cezasına mahkum eder. Ancak işin esasına girilmemesi nedeniyle talebin reddi hâlinde para cezasına hükmolunamaz. (İİK madde 134/2) 

İhalenin feshi ile ilgili yargı kararları

T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 20.06.2012 Tarih ve 2012/15090 Esas – 2012/21609 Karar sayılı kararı “her ne kadar taşınmazların tapu kaydında şikayetçi lehine haciz şerhi var ise de, ihale tarihinden önce İİK’nun 106-110. maddeleri uyarınca yasal sürede satış istenmediğinden haczin düştüğü anlaşılmıştır. Bu durumda şikayetçinin ihale tarihinden önce taşınmazlar üzerinde haczi bulunmadığından ve tapu kaydında haciz şerhinin yazılı bulunması kendisine hak bahşetmeyeceğinden istemin İİK’nun 134/2. maddesi gereğince aktif husumet yokluğu nedeniyle reddi gerekirken başvurunun esasının incelenerek ihalenin feshine karar verilmesi isabetsizdir.”

T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 26.11.2015 Tarih ve 2015/28189 Esas – 2015/29526 Karar sayılı kararı borçluya satış ilanı tebligatının usulüne uygun tebliğ edilmemesi nedeni ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.”

T.C. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 18.10.2021 Tarih ve 2021/9173 Esas – 2021/9067 Karar sayılı kararı “İİK’nin 134/2. maddesi göndermesi ile uygulanması gereken Türk Borçlar Kanunu’nun 281. maddesi uyarınca; kanuna veya ahlâka (adaba) aykırı şekilde ihaleye fesat karıştırılmış olması, ihalenin feshi sebebidir. İhalenin amacına ulaşmasını ve malın gerçek değerine satılmasını, ihalenin sağlıklı ve normal şartlarda yapılmasını engelleyici, dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunulması ve ihaleye katılıma engel olunması ihaleye fesat niteliğindedir. Taraflar, fesat nedeni olarak ileri sürdükleri maddi vakıaları, tanık dahil her türlü kanıtla ispat edebilirler.”

Saygılarımızla

Eskişehir İcra Avukatı Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda İcra ve İflas Hukuku kategorisinde yer alıp, İcra ve İflas Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.