Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçu

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçu Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 9 Ağustos 2021 tarihinde yazıldı.

Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçu

Özel hayat; kişinin, başkalarının gözü önünde olmayan, kamuya kapalı olan, herkesten gizlediği hayatıdır. Özel hayatın gizliliği anayasa ve yasalarla koruma altına alınmıştır.
Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu Türk Ceza Kanunun 134. Maddesinde, iki fıkra halinde düzenlenmiştir. Birinci fıkrada, özel hayatın gizliliğini ihlal ile gizliliğin görüntü ve seslerin kayda alınması suretiyle ihlali cezalandırılmaktadır. İkinci fıkrada ise kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa etme cezalandırılmaktadır.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunun Unsurları

Bir kimsenin özel hayatını ihlal etmek ve bir kimsenin özel hayatı ile ilgili ses ya da görüntü kayıtlarını ifşa etmek özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirilmektedir. Dolayısıyla özel hayatın gizliliğini ihlal suçu için kişinin görüntü ya da ses kayıtlarının yayınlanması şart değildir. Bu kayıtların yalnızca alınması bile ihlal suçu için yeterli sayılmaktadır. Failin hem kişiye ait özel ses ve görüntüleri kayıt altına alıp hemde bu kayıtları ifşa etmesi durumunda ise bu durumda fail her iki maddeden de ayrıca cezalandırılmasına karar verilecektir.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunun Nitelikli Hali

Türk Ceza Kanunda özel hayatın gizliliğine ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme yasaklamaktadır. İfşa etmek; gizli bir şeyi açığa çıkarma, yayma olarak tanımlanmaktadır. Özel hayatın gizliliğine ilişkin görüntü veya sesin, bir kimsenin yahut birçok kimsenin bilgisine sunulması, herkesin görmesinin, işitmesinin sağlanması, ifşa etmek olmaktadır. Bu suçun oluşumu için başkasının duyabileceği veya görebileceği şekilde ifşanın gerçekleşmesi halinde suç oluşacaktır. Eskişehir Ceza Avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize ceza hukuku alanında hizmet vermekteyiz.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunun Cezası

Türk Ceza Kanunu madde 134/1’e göre kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılacaktır. Türk Ceza Kanunu madde 134/2’ye göre kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden, dağıtan kimse ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Yine ifşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de fail 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Şikayete Tabi Mi

Türk Ceza Kanunun 139. Maddesinde ” Kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve verileri yok etmeme hariç, bu bölümde yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.” denilmekle özel hayatın gizliliğini ihlal suçu takibi şikayete bağlı kılınmıştır. Şikayet süresi, suçtan zarar gören yada mağdurun ‘fiil’ ve ‘faili’ öğrenmesinden itibaren 6 aydır. Şikayet hakkı, her halukarda TCK md. 66’da düzenlenen dava zamanaşımı süresi içinde yapılmalıdır.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu Uzlaşmaya Tabi Mi

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 253/1. maddesi gereğince uzlaşmaya tabidir. Uzlaştırma işlemi yapılmadan kamu davası açılamaz. Soruşturma aşamasında usulüne uygun uzlaştırma işlemi yapılmadan kamu davası açılmış ise, 6763 sayılı Kanun’un 35.maddesi ile getirilen değişiklikte dikkate alınarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun uzlaşma başlıklı 253 ve 254. maddelerinde düzenlenen uzlaşma hükümleri uygulanıp, sonucuna göre karar verilmesinde zorunluluk bulunmaktadır.

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçuna İlişkin Yargıtay Kararları

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 14.11.2018 tarih ve 2018/4883 E., 2018/10800 K. Sayılı Kararı “…Sanık …’ın, … Metro İstasyonunda yürüyen ve buradaki merdivenleri kullanarak dışarı çıkış yapmakta olan mağdurlar … ve …’ya yaklaşıp, kamera fonksiyonunu açık halde bıraktığı cep telefonunun çekim yönünü, mağdurların etek altına odaklayarak, onların bilgisi ve rızası dışında, erojen bölgelerinin görüntülerini video olarak kaydetmesi biçiminde sübut bulan eyleminin TCK’nın 134/1. madde ve fıkrasında tanımlanan özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğuna…”

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 18.01.2017 tarih ve E. 2015/12554, K. 2017/413 sayılı Kararı “….Sanığın, mağdur a ait cep telefonunda kayıtlı numaraları ve bilgileri kontrol edip öğrenmek için, mağdurun rızası dışında cep telefonunu alıp, götürerek TCK’nın 134/1. maddesinde tanımlanan özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda, TCK’nın 134. maddesindeki özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun, aynı Kanun’un 139/1. maddesi uyarınca soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi olup, mağdurun, duruşmanın 20.03.2014 tarihli ilk oturumunda şikayetinden vazgeçtiği, duruşmanın 10.04.2014 tarihli ikinci oturumunda savunması alınan sanığın açıkça vazgeçmeye karşı koymadığı, dosya kapsamı itibariyle CMK’nın 223/9. maddesi kapsamında derhal beraat kararı verilmesini gerektiren haller de bulunmadığı nazara alınarak, kovuşturmada şikayet koşulunun gerçekleşmemesi sebebiyle sanık hakkındaki davanın düşmesine karar verilmesi gerekirken,…”

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 14.02.2018 tarih ve E.2017/1750, K. 2018/1499 sayılı Kararı “…Aynı işyerinde birlikte çalıştığı arkadaşı olan mağdur …’in uyuduğu esnada açık olan ağzının içerisine kalem yerleştirip alaya alınacak nitelikteki tuhaf görüntüsünü gizlice kaydeden ve mağdurun saygınlığını rencide edici özel yaşam alanı kapsamındaki bu görüntüsünü onun bilgisi dışında facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde yayımlayan sanık …’un sübut bulan eylemlerinin TCK’nın 134/1. madde ve fıkrasındaki görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal ile aynı Kanun’un 134/2. madde ve fıkrasındaki görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarını oluşturduğuna dair yerel mahkemenin kabulünde dosya kapsamına göre bir isabetsizlik görülmemiştir….”  Detaylı bilgi için Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir hukuk bürosundan randevu almanız gerekmektedir.

Saygılarımızla

Eskişehir Ceza Avukatı Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.