Kira sözleşmesi feshi

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Kira sözleşmesi feshi Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 18 Nisan 2023 tarihinde yazıldı.

Kira sözleşmesi feshi

Kira sözleşmesi feshi için birde fazla hukuki yol bulunmaktadır.

Kira sözleşmesinin bildirim yoluyla sona erdirilmesi sözleşmenin belirli süreli veya belirsiz süreli olmasına göre değişkenlik göstermektedir. Kira sözleşmesi feshi ile ilgili Eskişehir hukuk bürolarından bilgi alabilirsiniz.

Belirli Süreli Sözleşmelerin Fesih Yoluyla Sona Erdirilmesi

Kira sözleşmesi feshi ile ilgili, TBK Madde 347   Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.

Yukarıdaki kanun maddesinde de görüldüğü üzere kanun koyucu kiracıyı koruyan bu düzenlemeyi yaparken kiracının fesih hakkını kullanmasına bir sınırlama getirmiştir. Şöyle ki kiracı bu hakkını sözleşmede yazılı olan kira süresinin bitiminden en az 15 gün öncesine kadar kullanabilecektir. Örneklemek gerekirse tarafların 01.01.2019 tarihinde imzalamış oldukları 1 yıl süreli kira sözleşmesinin kiracı tarafından feshedilebilmesi için kiracının en geç 16.12.2019 tarihinde fesih bildirimde bulunmuş olası gereklidir.

T.C Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 14.05.2018 Tarih ve 2017/17243 Esas – 2018/5100 Karar sayılı kararı “Kiralanan, niteliği itibariyle Türk Borçlar Kanununun konut ve çatılı iş yeri kiralarına ilişkin hükümlere tabidir. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 347. maddesi hükmü gereğince konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır.

Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir…..” kira sözleşmesi feshi ile ilgili olarak Eskişehir kira avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Kanun koyucu kiraya veren tarafa da bazı şartlar altında belirli süreli kira sözleşmesini fesih bildirimi ile sona erdirme imkânı tanımıştır. Kanun koyucu kiraya verene 10 yıllık uzama süresi sonunda en az 3 ay önceden bildirimde bulunmak şartı ile kira sözleşmesini fesih imkanı tanımıştır. Bir örnekle açıklamak gerekirse kiraya veren, 01.01.2010 tarihinde imzalanmış olan bir kira sözleşmesini 10 yıllık uzama süresi sonrasında 30.09.2020 tarihinde bulunacağı fesih bildirimi ile feshedebilir.

T.C. Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 25.06.2018 Tarih ve 2018/4013 Esas – 2018/6997 Karar sayılı kararı “….Kiralanan, niteliği itibariyle Türk Borçlar Kanunu’nun konut ve çatılı iş yeri kiralarına ilişkin hükümlere tabidir. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 347. maddesi hükmü gereğince konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır.

Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.

Kira sözleşmesi feshi ile ilgili 6101 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki Kanunu’nun Geçici 2. maddesinde bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce Türk Borçlar Kanunu’nun 347. maddesinin son cümlesinde öngörülen kira sözleşmelerinden on yıllık uzama süres.i dolmamış olmakla birlikte geri kalan süre beş yıldan daha kısa olanlar hakkında, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl, on yıllık uzama süresi dolmuş olanlar hakkında da yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl sonra uygulanacağı belirlenmiştir.

Somut olayda; Taraflar arasında 01.01.1985 başlangıç tarihli bir yıl süreli kira sözleşmesi hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Belirtilen sözleşme uyarınca 25.09.2014 keşide, 30.09.2014 tebliğ tarihli ihtarnamenin son uzama yılı olan 01/01/2014 ile 01/01/2015 tarihine nazaran 01/01/2015 tarihinden 3 ay önce keşide edilerek tebliğ edildiği, davanın da süresinde açılmış .olduğu anlaşıldığından davanın kabulü ile kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle tahliye isteminin reddine karar verilmesi doğru değildir.”

Belirsiz Süreli sözleşmelerin Fesih Yoluyla Sona Erdirilmesi

Kira sözleşmesi feshi ile ilgili TBK Madde 347 : Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler. Kira sözleşmesi feshi ile ilgili Eskişehir avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Kanun koyucu belirli süreli kira sözleşmelerine paralel bir düzenleme yaparak belirsiz süreli kira sözleşmelerinde de kiracı lehine bir düzenleme yapmıştır. Söz konusu hükme göre belirsiz kira sözleşmesinin kiracısı her zaman genel hükümlere göre fesih bildirimi ile sona erdirebilirler. Kanun maddesi burada TBK’nın 329. Maddesine atıf yapmıştır. Söz konusu madde de kiracının fesih hakkını kullanabilmesi için öngörülen bildirim süresi şu şekilde belirlenmiştir.

Taraflardan her biri, bir taşınmaza veya taşınır bir yapıya ilişkin kira sözleşmesini yerel adette belirlenen kira döneminin sonu için veya böyle bir adetin bulunmaması durumunda, altı aylık kira döneminin sonu için, üç aylık fesih bildirim süresine uyarak feshedebilir. Örnek ile açıklamak gerekirse 01.01.2010 tarihinde imzalanmış olan bir kira sözleşmesini 30.06.2018 tarihinde feshedebilmek için en geç 01.04.2018 tarihinde fesih bildiriminde bulunmak gerekmektedir.

Kira sözleşmesi feshi  ile ilgili Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin 25.01.2018 Tarih ve 2017/6655 Esas – 2018/712 Karar sayılı kararı “…Olayımıza gelince; Davacı 10.01.2000 başlangıç tarihli sözlü kira sözleşmesine dayanarak TBK’nun 347. maddesi gereğince sözleşmenin sona ermesi nedeniyle tahliye isteminde bulunmuştur. Davalı sözleşmenin başlangıcına karşı çıkmamıştır. Bu durumda uyuşmazlığın TBK’ nun 347/2 maddesinde düzenlenen belirsiz süreli kira sözleşmesinin sona ermesi hükümlerine göre çözümlenmesi gerekir.

TBK’ nun 347/2. maddesi maddesi gereğince belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilir. Davacı tarafından davalıya gönderilen 06.06.2014 tarihli ihtarı davalıya 19.06.2014 tarihinde tebliğ edilmiş dava ise 01.12.2015 tarihinde açılmıştır. Fesih bildiriminin altı aylık kira döneminin sonu için üç aylık fesih bildirim süresine uyularak yapıldığı ve davanın süresinde açıldığı anlaşılmakla, mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, davanın süre yönünden reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir….”

Türk Borçlar Kanununun 347. maddede kiraya verene de genel hükümlere göre sözleşmeyi feshetme hakkı tanınmıştır. Ancak kiraya verenin bu hakkı kullanabilmesi için kira başlangıcından itibaren 10 yıl geçmiş olması gerekmektedir. Dikkat edilirse belirli süreli sözleşmelerde 10 yıllık süre uzama süresi iken belirsiz süreli sözleşmelerde bu süre kira ilişkisinin toplam süresidir. 10 yıllık süre şartı gerçekleştikten sonra kiraya verende tıpkı kiracı gibi 329. Madde deki usule uyarak sözleşmeyi feshedebilir. Örneklendirmek gerekirse 01.01.2010 tarihinde imzalanmış bir kira sözleşmesinde kiraya veren kira sözleşmesini 30.06.2020 tarihinde sona erdirebilmek için en geç 01.04.2020 tarihinde fesih bildiriminde bulunmalıdır.

Kira sözleşmesi feshi

Kira sözleşmesi feshi Kira sözleşmesi feshi Kira sözleşmesi feshi  

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.