Kasten İnsan Öldürme Suçunun Ağırlaştırıcı Halleri

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Kasten İnsan Öldürme Suçunun Ağırlaştırıcı Halleri Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 1 Mart 2022 tarihinde yazıldı.

Kasten İnsan Öldürme Suçunun Ağırlaştırıcı Halleri

Kasten İnsan Öldürme Suçunun Ağırlaştırıcı Halleri  Türk Ceza Kanununda 81-83 maddeleri arasında düzenlenmiştir. TCK madde 81 suçun temel haline yer vermektedir. Suçun bu halinde herkesin fail ve mağdur olabileceği gibi suç her türlü araç ile ve her şekilde de gerçekleştirilebilir. Suçun varlığı için mağdurun yaşı, cinsiyeti, milliyeti, akli veya fiziki dengesi, ırkı önemli değildir.

Çoğunlukla rızanın varlığı suçun oluşmasına engel oluyor ise de söz konusu kasten adam öldürme suçunda rızanın varlığı suçun oluşumuna engel değildir. Çünkü kanun kişiye kendi hayatı üzerinde tasarruf yetkisi verilmemiştir.

Kasten İnsan Öldürme Suçunun Ağırlaştırıcı Halleri

Kasten insan öldürme suçunun ağırlaştırıcı sebepleri Türk Ceza Kanunu’nun 82. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

  • Fail İle Mağdur Arasındaki Kan Bağı Ve Hukuki Durumdan Kaynaklananlar; Kardeşlik, Evlatlık, Evlilik İlişkisi:
  • Öldürülenin, failin karısı, kocası, kardeşi olması
  • Butlanla sakat bir evlilik dahi olsa eğer çiftler beraber yaşıyorlar ise tarafları madde kapsamında evli kabul etmek gerekir.
  • Kardeşlik genelde evli olan aynı anne ve babadan doğma şeklinde olsa da evli veya evli olmaksızın anneleri aynı, babaları farklı veya anneleri farklı, babaları aynı ilişkilerden de olabilir.
  • Öldürme fiilinin alt soy veya üst soydan biri aleyhine işlenmesi
  • Fail ile mağdur arasında annelik, babalık, evlat, dedelik, torunluk, büyük dedelik, büyük annelik olma ilişkisi bulunması kasten öldürme suçunun ağırlaştırıcı sebepleri arasındadır.
  • Evlilik dışı çocuklar ile olan fiili evlat olma ile fiili baba olmayı da bu madde kapsamında kabul etmek gerekir.
  • Kasten İnsan Öldürme Suçunun Ağırlaştırıcı Halleri

Suç Vasıtasından Kaynaklanan Ağırlaştırıcı Sebepler

Kasten öldürme suçunun yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi ağırlaştırıcı sebepler arasında sayılmaktadır. Bu sebeplerin ağırlaştırıcı hal olmasının sebebi bir insanı öldürmek için toplumu tehlikeye maruz bırakmaktır.

Burada önemli olan gerçekleştirilen olayların adam öldürmek amacıyla yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde fail yalnızca yangın, su baskını veya diğer fiillerin gerçekleşmesi istemiş ve bunun sonucu olarak bir veya birkaç kişi ölmüş ise kasten öldürme suçunun ağırlaştırıcı sebepleri arasına dahil edilmeyecektir. Kasten İnsan Öldürme Suçunun Ağırlaştırıcı Halleri ile ilgili Türk ceza kanunu ve yargı kararlarına bakabilirsiniz.

Mağdurun Sıfatından Kaynaklanan Sebepler

Kamu görevlisi olması

Kamu görevlisinin görevi dolayısıyla öldürülmüş olması gerekmektedir. Görev esnasında veya görev dışında olması önem arz etmediği gibi emekli veya görevinden ayrılmış olması da önemli değildir. Yeter ki görevi sebebiyle öldürülmüş olsun.

Çocuk olması

Kasten öldürme suçunun on sekiz yaşını tamamlamamış yani çocuk sayılan kişilere karşı işlendiği takdirde ağırlaştırıcı sebepler arasında değerlendirilmektedir.

Fiilin İşleniş Şeklinden Kaynaklanan Nedenler:

Burada bahsedilen işleniş şeklinden anlaşılması gereken söz konusu suçun canavarca hissin etkisiyle işlenmesidir. Yani mağdura işkence ve eziyet edilerek öldürülmesi, zulmedilmesi, bedeni bütünlüğü bozularak acı çektirilmesidir. Örnek vermek gerekirse canavarca his ile mağdurun kulaklarını, burnunu, dilini keserek, kol ve bacaklarını kopararak kademeli bir şekilde öldürmek gibi. Kasten İnsan Öldürme Suçunun Ağırlaştırıcı Halleri ile ilgili Eskişehir ceza avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Mağdurun Durumundan Kaynaklanan Nedenler

Mağdurun beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olması

Öldürülen mağdurun ihtiyar, sakat veya akıl hastası olması olup kendini savunamayacak durumda olması ağırlaştırıcı haller arasındadır.

Gebe kadının öldürülmesi

Kasten öldürme suçunda gebe kadının öldürülmesinin ağırlaştırıcı sebepler arasında olmasının sebebi iki can olmasıdır. Burada önemli olan failin, mağdurun gebe olduğunu bilmesi gerekmektedir.

Suçun Manevi Unsurundan Kaynaklanan Sebepler

Kasten İnsan Öldürme Suçunun Ağırlaştırıcı Halleri – Tasarlama

Burada suçun karar anı ile icra anı arasında zaman geçmekte olup fail bu süre zarfında fail hazırlık, plan yapmaktadır. Bu hazırlıklara örnek vermek gerekirse; pusu kurmak, mağduru hile ile öldüreceği yere getirmek, mağduru arayıp bulmak, mağdurla arkadaş olmak biçiminde olabilir. Her durumda mağdurun kendisini savunma imkanı ortadan kalkmakta ve böylelikle suç kolaylıkla işlenmektedir. Eskişehir ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Kasten İnsan Öldürme Suçunun Ağırlaştırıcı Halleri – Kan gütme saiki ile işleme

Önceki öldürmeyi gerçekleştiren failin öldürülmesi halinde Yargıtay kan gütme saiki ile öldürme suçunun değil haksız tahrikin kabul edileceği görüşündedir.

Kasten İnsan Öldürme Suçunun Ağırlaştırıcı Halleri – Töre saiki ile işleme

Diğer Suçlarla İlişkiden Kaynaklanan Ağırlatıcı Sebepler:

İnsan öldürmenin diğer bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak için gerçekleştirilmesi

İnsan öldürme suçu burada başka bir suçu işlemek için araçlık görevi yapmaktadır. Burada önemli olan adam öldürmenin bir suçu hazırlamak, kolaylaştırmak veya işlemek niyetiyle işlenmesi olup istenen suçun gerçekleşip gerçekleşmemesi önem arz etmemektedir. Eğer istenen suç da gerçekleşmiş ise burada artık iki farklı suçtan bahsetmek gerekir.

İnsan öldürmenin bir suçu işleyememekten doğan öfke, panik veya infial ile işlenmesi

Burada insan öldürme suçu başka bir suç ile bağlantılıdır. Fail başka suçu işleyememekten dolayı doğan öfke ile öldürmeyi gerçekleştirmiştir. Örnek vermek gerekirse; failin hırsızlık yaparken suç yerine gelen mal sahibini öldürmesi veya tecavüz edilmek ya da kaçırılmak istenen kızın direnmesi halinde öldürülmesi gibi.

İnsan öldürmenin bir suçu gizlemek veya delil ve emarelerini ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirilmesidir

Burada insan öldürme suçu bir başka suça yaramakta, ona hizmet etmektedir. Örneğin; bir suçun tanığının öldürülmesi veya failleri yakalamak isteyen polisin öldürülmesi gibi.

İnsan öldüren ilk suçun faili olabileceği gibi sadece şeriki de olabilir. Yine ilk suç kasıtlı veya taksirli, tamamlanmış veya teşebbüs aşamasında kalmış da olabilir. Eskişehir ağır ceza avukatı Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize Kasten İnsan Öldürme Suçunun Ağırlaştırıcı Halleri konusunda hizmet vermekteyiz.

Kasten Öldürme Suçunun Ağırlaştırıcı Hallerinin Cezası

Kasten öldürme suçunun yukarıda bahsedilen nitelikli hallerin varlığı hallerinde fail ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Kasten İnsan Öldürme Suçunun Ağırlaştırıcı Halleri ile ilgili Eskişehir ağır ceza avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Kasten Öldürme Suçunun Ağırlaştırıcı Halleri İle İlgili Yargıtay Kararları

Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 22/01/2018 Tarih ve 2016/5195 Esas – 2018/109 Karar sayılı kararı “Maktul …’in 21/06/1996 doğumlu olduğu ve suç tarihinde 18 yaşını doldurmadığı anlaşılmasına rağmen, TCK’nun 82/1-d,e maddesi yerine aynı Kanunun 82/1-d maddesine göre hüküm kurulması, BOZMAYI GEREKTİRMİŞ…” şeklindedir.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 19/04/2017 Tarih ve 2017/433 Esas – 2017/1334 Karar sayılı kararı “Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre, maktul ile evli olan sanık …‘ın diğer sanık … ile yaklaşık 6-7 yıldır ilişkisi bulunduğu, zaman zaman maktulden şiddet gören sanık …‘ın bu hususu sanık …‘e anlattığı, olay tarihinden önceki son bir aylık zaman dilimi içerisinde sanık …‘ın sanık …‘e bir çok kez “eşim bana çok kötü davranıyor, çekilecek hali kalmadı bunu ne yaparsan yap, öldürüyor musun? Bir yere mi atarsın ama sen elini kana bulama,

bu işi başka birisine yaptır” demesi üzerine sanık …‘de maktulü öldürme fikri oluştuğu, olay günü de sanık …‘in sanık … ile bir çok kez görüşerek maktulle ilgili bilgi aldığı ve maktulü arabayla gezme bahanesiyle dışarı çağırdığı, sanığın eylemini gerçekleştirebileceği Tahta Köprü Barajı mevkiine götürdüğü maktule yerden aldığı kaya parçalarıyla birçok kez vurarak öldürdüğü anlaşılan olayda,

1- )Canavarca hisle öldürme, sırf öldürmüş olmak için öldürme, ölenin acı çekmesinden zevk duymak için öldürme; eziyet çektirerek öldürme ise ölümü meydana getirme bakımından zorunlu olmayan ve ölüme takaddüm eder vahşice hareketler olup sanığın öldürme kastının yanında işkence ya da eziyet çektirme kastının da bulunması gerektiği, somut olayda ise sanık …‘in canavarca hisle ya da eziyet çektirerek öldürme amacıyla hareket ettiğini kabule yeterli her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı,

sanık …‘in suç işleme kararını önceden verdiği, karar ile fiilin icrası arasında makul sürenin geçtiği, sebat ve ısrarla kararından dönmediği anlaşılmakla, tasarlayarak kasten öldürme suçunun koşullarının bulunduğu gözetilmeksizin, 82/1-a maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi yerine suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde 82/1-b. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi,

2- )Sanık …‘ın Halil’e bir çok kez “eşim bana çok kötü davranıyor, çekilecek hali kalmadı bunu ne yaparsan yap, öldürüyor musun? Bir yere mi atarsın ama sen elini kana bulama, bu işi başka birisine yaptır” demesi üzerine sanık …‘in maktulü öldürmeye karar verdiği anlaşılmakla, sanık …‘ın azmettiren konumunda bulunduğu kabul edilerek 5237 Sayılı TCK’nun 38/1,, 82/1-a,d. maddeleri uyarınca cezalandırılması gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması, YASAYA AYKIRI…” şeklindedir.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 05/04/2017 Tarih ve 2016/748 Esas – 2017/1103 Karar sayılı kararı “Sanığın aynı mahallede ikamet etmeleri dolayısıyla tanıdığı ve aralarında husumet bulunmayan maktülü olay gecesi yolda karşılaştıklarında tespit edilemeyen bir nedenle 18 adedi öldürücü vasıfta toplam 72 adet bıçak darbesi vurmak suretiyle öldürdüğü olayda;

1- Suçun vahşice işlenmesinin tek başına suçun canavarca hisle ya da eziyet çektirerek işlendiğini kabule yeterli bulunmadığı, canavarca hisle öldürme, sırf öldürmüş olmak için öldürme, ölenin acı çekmesinden zevk duymak için öldürme olup, eziyet çektirerek öldürme ise ölümü meydana getirme bakımından zorunlu olmayan ve ölüme takaddüm eder vahşice hareketler olup sanığın öldürme kastının yanında işkence ya da eziyet çektirme kastının da bulunması gerektiği,

sanığın canavarca hisle ya da eziyet çektirerek öldürme amacıyla hareket ettiğini kabule yeterli her türlü kuşkudan uzak yeterli kesin kanıt bulunmadığı anlaşıldığı halde, sanığın TCK’nun 81. maddesi gereğince cezalandırılması yerine suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde TCK’nun 82/1-b maddesi gereğince hüküm kurularak fazla ceza tayini, BOZMAYI GEREKTİRMİŞ…” şeklindedir.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin 25/01/2016 Tarih ve 2015/6098 Esas – 2016/205 Karar sayılı kararı “Oluşa tüm dosya içeriğine ve soruşturma aşamasındaki savunmalarına göre; sanığın uyku halinde olduğu sırada bıçaklayarak öldürdüğü maktulün uyumakta olması nedeniyle, “beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda” bulunduğu anlaşılmasına rağmen TCK’nun 82/1-e maddesi uyarınca cezalandırılması gerektiği gözetilmeden sanığın kovuşturma aşamasında daha az ceza almaya yönelik olarak geliştirdiği savunmalarına itibar edilerek yanılgılı değerlendirme sonucu kasten öldürme suçundan yazılı şekilde hüküm kurulması suretiyle eksik ceza tayini, BOZMAYI GEREKTİRMİŞ…” şeklindedir.

Kambiyo takibi

Kasten İnsan Öldürme Suçunun Ağırlaştırıcı Halleri 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.