Cinsel Taciz Suçu ve Cezası

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Cinsel Taciz Suçu ve Cezası Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 17 Mayıs 2020 tarihinde yazıldı.

Cinsel Taciz Suçu ve Cezası

Bugün ki hukuk bültenimizde Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir hukuk bürosu olarak cinsel taciz suçunun yasal unsurlarını ve cezası konusunu mevzuatımız ve Yargıtay kararları ışığında ele alacağız. Cinsel taciz suçu mağdurun cinsel yönden, cinsel amaç güderek, ahlak temizliğine aykırı olarak rahatsız edilmesi olup vücut dokunulmazlığı ihlal edilmeksizin ancak cinselliğe yönelen söz söyleme, öpücük atma, cinsel ilişki teklif etme, cinsel organını gösterme gibi eylemlerle gerçekleştirilebileceği kabul edilmektedir. Suçun yasal unsurlarının oluşabilmesi için failin cinsel amaç gütmesi, başka bir ifadeyle cinsel arzu ve isteklerini tatmin maksadıyla hareket etmesi gerekmektedir.

Türk Ceza Kanunu madde 105 de cinsel taciz suçunun temel şekli ve nitelikli hali düzenlenmiştir. ‘’Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.’’ Cinsel taciz suçunun temel şeklinin soruşturulması ve kovuşturulması mağdurun şikayetine tabidir. Şikayet süresi fiilin ve failin öğrenildiği tarihten itibaren altı aydır.

Cinsel taciz suçunun nitelikli halleri, yani daha fazla cezayı gerektiren, fiilin kanunda belirtilen özel şekillerde işlendiği takdirde soruşturma ve kovuşturma resen yapılır, şikayete bağlı değildir.

Cinsel Taciz Suçunun Nitelikli Halleri, Daha Fazla Cezayı Gerektiren Durumları Nelerdir? 

Suçun;

 • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
 • Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
 • Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, d) Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
 • Teşhir suretiyle, işlenmesi halinde yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Madde de suçu oluşturan fiil ‘’cinsel amaçlı taciz’’ olarak düzenlenmiş, gerekçesinde ise ‘’cinsel taciz kişinin vücut dokunulmazlığının ihlali niteliği taşımayan cinsel davranışlarla gerçekleştirilebilir. Cinsel taciz, cinsel yönden, ahlak temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesinden ibarettir’’ şeklindedir. Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir hukuk bürosu olarak ceza avukatlığında ki tecrübelerimize de dayanarak cinsel taciz suçunun soru cevap ve Yargıtay kararlarıyla incelemenin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Cinsel Taciz Suçu Nasıl İşlenebilir?

Cinsel taciz, vücut dokunulmazlığını ihlal etmeyen(bedensel temas içermeyen),muhatabını rahatsız eden, her türlü cinsel davranıştır. Suç serbest hareketli bir suç olduğundan fiil, yazı, söz ile,  elektronik ileti ile, herhangi bir işaret ile ya da cinsel amacı ortaya koyan vücut bölgesinin gösterilmesi yolu ile işlenebilir. Cinsel taciz teşkil eden sözlerin, davranışların ve yazıların mağdurun bilgisine ulaşacak nitelikte olması ve ulaşmış olması gerekir. Sanık mağdura laf atıp da bunu mağdur duymamışsa ve yalnızca mağdurun arkadaşları duymuşsa ve mağdura bu durum ulaştırılmamış ise eylem cinsel taciz suçunu oluşturmayacaktır.

Cinsel taciz suçunda eylemin cinsel amaçla işlenip işlenmediği ya da hangi fiilin cinsel taciz suçunu oluşturacağı somut olayın özelliklerine göre takdir edilecektir. Ne yapmak cinsel taciz sayılır. Fiil ve davranışlara örnek verecek olursak Yargıtay  aşağıdaki fiil ve durumları cinsel taciz olarak kabul etmiştir.

 • Failin taciz kastıyla gülüp göz kırpması
 • Failin evli olduğunu bildiği mağdura evlenme teklif etmesi
 • ‘’sen çok güzelsin, seni çok seviyorum, elimden ne gelir ki’’ sözcükleri
 • Mağdurun cep telefonuna ‘’aşkım nasılsın ‘’şeklinde mesaj atılması
 • Yoldan geçen mağdura araç içerisinden öpücük atılması,
 • Pencereye tırmanarak ‘’seni kaçıracağım, beni içeri al, içeri gireceğim’’
 • Mağdura karşı çiçek koklamak
 • Telefonla kısa aralıklarla arayıp ‘’evinin önündeyim, dışarı çık, seni maddi ve manevi tatmin edeceğim, seni seviyorum evlenmek istiyorum’’
 • Mağdurun yüzüne ‘’seni ve aileni tanıyorum, arabaya bin, gideceğin yere bırakayım, sana kötülük yapmam’’ şeklinde sözler söylemek
 • ‘’konuşmak ister misin, numarayı çaldır, istemezsen kimsenin haberi olmaz ‘’ içerikli mesaj göndermek, cinsel taciz olarak kabul edilmiştir.

 Cinsel Taciz Suçunun Cezası Nedir?

Suçun basit şeklinde yani yukarıda nitelikli haller kısmında saymadığımız durumlar dışında mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına fiilin çocuğa karşı işlenmesi halinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Suçun nitelikli halinde,  verilecek ceza yarı oranında artırılır. Suçun nitelikli hallerini yukarda saymıştık. Bu hallerin gerçekleştiğine mahkemece kanaat getirilirse basit şeklindeki ceza yarı oranında artırılarak hüküm kurulur. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Cinsel Taciz Suçu Adli Para Cezasına Çevirebilir mi? 

Adlî para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yedi yüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesinden ibarettir.En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adlî para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edilir.

Cinsel taciz suçu koşullar değerlendirilerek seçenek yaptırımı olan para cezasına çevrilebilir. Mahkemece hapis cezasının yanında para cezası da verilebileceği gibi sadece para cezasına

Cinsel Taciz Suçu Ertelenir mi veya Hükmün Açıklanması Geri Bırakılır mı?

Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için;

 • Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması,
 • Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması,
 • Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi, gerekir.
 • Sanığın kabul etmemesi hâlinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmez

Yukarıda ki şartlar sağlandığı takdirde cinsel taciz suçu nedeniyle verilen hapis cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesi mümkündür.

İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada on sekiz yaşını doldurmamış veya altmış beş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır. Ancak, erteleme kararının verilebilmesi için kişinin;

 • Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı üç aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması,
 • Suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatin oluşması gerekir.

Cinsel taciz suçu nedeniyle şartları sağladığı takdirde hükmedilen hapis cezasının ertelenmesi mümkündür.

 

 

Saygılarımızla

Av. Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu
Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.