Miras Hukuku Avukat

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Miras Hukuku Avukat Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 3 Mayıs 2024 tarihinde yazıldı.

Miras Hukuku Avukat

Miras Hukukundan kaynaklı çekişmeli ve çekişmesiz yargılamalarda müvekkillerini temsil eden avukatlara miras hukuku avukatı denir. Avukatlar vekaletname ilişkisi kurdukları kişilerin haklarını en iyi şekilde korur ve müvekkillerini bilgilendirir.

Miras Hukuku’na giren; miras sözleşmelerinin hazırlanması, vasiyetname hazırlanması, veraset ve intikal işlemlerinin yapılması, miras kalan malların izaley-i şûyuu davasına konu edilmesi, ecri misil davası açılması gibi konularda bir avukattan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz.

Veraset İlamı Nedir

Mirasçılık belgesi eski adıyla veraset ilamı, mirasçıların mirasçılığını ispata yarayan belgedir. Mirasçılık belgesi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 598.maddesinde düzenlenmiştir. Veraset ilamı noterden alınabileceği gibi Sulh Hukuk Mahkemesinden de alınabilir.

TMK 598 Veraset İlamı Hükmü

Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir.33 Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir.

Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir. Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklıdır. Veraset ilamı ile ilgili Miras Hukuku Avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Miras Hukuku Avukat Vasiyetname Hazırlanması

Vasiyetname bir kişinin mirasını ilişkin olarak istediklerini düzenlediği sözlü beyan veya yazılı belgedir. Türk Medeni Kanunu’na göre bir kişinin vasiyetname hazırlayabilmesi için ayırt etme gücüne sahip ve on beş yaşını doldurmuş olmak gerekir. Miras bırakan vasiyetname ile miras bırakacağı malların kimlere ne şekilde dağıtılacağını, kimlerin mirastan ne kadar pay alacağını, vakıf kurulacaksa buna ilişkin bilgileri, yedek mirasçılarını, miras ile ilgili bazı yükümlülük ve şartları düzenleyebilir. Miras bırakan vasiyetname ile yapacağı düzenlemeler kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamalıdır. Detaylar için Miras Hukuku Avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Vasiyetname Türleri

TMK’ya göre Vasiyet, resmî şekilde veya miras bırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabilir. Yani resmi vasiyetname, el yazısı ile vasiyetname veya sözlü vasiyetname olmak üzere 3 tür vasiyetname bulunmaktadır.

  • Resmi Vasiyetname

Resmî vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla resmî memur tarafından düzenlenir. Resmî memur, sulh hâkimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabilir. Miras bırakan, arzularını resmî memura bildirir. Bunun üzerine memur, vasiyetnameyi yazar veya yazdırır ve okuması için miras bırakana verir. Vasiyetname, miras bırakan tarafından okunup imzalanır. Memur, vasiyetnameyi tarih koyarak imzalar. Vasiyetname çok sıkı şekil şartlarına tabi olduğu için mutlaka bir Miras Hukuku Avukatında bilgi almanızı tavsiye ederiz.

  • El Yazılı Vasiyetname

El yazılı vasiyetnamenin yapıldığı yıl, ay ve gün gösterilerek başından sonuna kadar miras bırakanın el yazısıyla yazılmış ve imzalanmış olması zorunludur. El yazılı vasiyetname, saklanmak üzere açık veya kapalı olarak notere, sulh hâkimine veya yetkili memura bırakılabilir. Bu vasiyetnamenin baştan sona miras bırakanın el yazısı ile yazması ve tarih imza olması gerekmektedir.

  • Sözlü Vasiyetname

Miras bırakan; yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi olağanüstü durumlar yüzünden resmî veya el yazılı vasiyetname yapamıyorsa, sözlü vasiyet yoluna başvurabilir. Bunun için miras bırakan, son arzularını iki tanığa anlatır ve onlara bu beyanına uygun bir vasiyetname yazmaları veya yazdırmaları görevini yükler. Resmî vasiyetname düzenlenmesinde okur yazar olma koşulu dışında, tanıklara ilişkin yasaklar, sözlü vasiyetteki tanıklar için de geçerlidir.

İzaley-i Şuyu Davası

Miras Hukukunun en önemli davalarından biri de ortaklığın giderilmesi davasıdır. Ortaklığın giderilmesi davası kalan miras veya mirasların mirasçılar tarafından paylaşılamaması durumlarında açılan davalardır. Mirasın paylaşılması, malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir. Ortaklığın giderilmesi davasını mirasçılardan biri veya birkaçı birlikte açabilir.

Bir gayrimenkule ilişkin ortaklığın giderilmesi davası açılacaksa dava gayrimenkulün bulunduğu yer mahkemesinde açılmalıdır. Örneğin; Eskişehir ilinde bir gayrimenkule ilişkin açılacak olan ortaklığın giderilmesi davası Eskişehir sulh hukuk mahkemesinde açılmalıdır. Konu ile ilgili Eskişehir Miras Hukuku Avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Miras hukukuna ilişkin yasal düzenlemeler Türk Medeni Kanununda düzenlenmiştir. Miras anlaşmazlıklarınızda TMK ve Yargıtay kararlarını incelemeniz tavsiye edilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Kadar Sürer

İzaley-i Şûyuu davası taraf sayısına ve davaya konu mirasa göre uzun veya kısa sürmektedir. Ortaklığın giderilmesi davası 1 yılda sürebilir 3 yıl da sürebilir. Detaylı bilgiyi Miras Hukuku Avukatlarından alabilirsiniz.

Miras Hukuku Avukat

Miras Hukuku Avukat

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.