İdari Davalar

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

İdari Davalar Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 26 Nisan 2021 tarihinde yazıldı.

İdari Davalar

İdare hukuku, idarenin işleyişini ve idarenin kişilerle olan ilişkilerini düzenlemekte olup idari davalar idarenin taraf olduğu davalardır. Kamu gücünü kullanan ve geniş bir takdir yetkisine sahip olan idarelerin gerçekleştirdiği işlemler gerçek ve kamu tüzel kişilerini yakından ilgilendirdiğinden, işlemlerin hukuka aykırı olması halinde, uyuşmazlığın niteliğine göre, bu uyuşmazlıkların çözümü ve aykırılıkların giderilmesi için idari yargı mercilerine başvurulması (idari başvuru), buradan bir sonuç alınamaması durumunda ise dava açma süresi içerisinde görevli ve yetkili olan idari mahkemelerde dava açılması gerekmektedir.

İdari Yargıda Görülen Başlıca İdari Davalar

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2.maddesinde idari dava türleri düzenlenmiştir. 2577 sayılı Kanunun 2.maddesinde belirtilen dava türleri; iptal davaları, tam yargı davaları ve idari sözleşmelerden kaynaklanan davalar olmak üzere İdari Davalar üçe ayrılmıştır:

İptal Davası

Bir idari işlemin hukuka aykırılığı iddiasıyla açılan dava türüdür. iptal davasında hukuka uygunluk denetimi söz konusudur. İşlemin hukuka aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde mahkemece işlemin iptaline karar verilecektir. İptal davalarında bir hakkın yerine getirilmesi değil, hukuk düzeninin korunması ve idarenin hukuka uygun davranmasının sağlanması esastır. İdari yargılamanın büyük bir bölümünü iptal davaları oluşturmakta olup İdarî işlem dolayısıyla menfaatleri ihlâl edilenler tarafından ilgili idare aleyhine açılan davalardır.

Tam Yargı Davaları

İdarenin bir işlem veya eylemi dolayısıyla hakları ihlal edilen kişiler tarafından ilgili idare aleyhine açılan davayı ifade etmektedir. Tam yargı davalarında, hakkı ihlal edilen kimsenin talebi üzerine idare mahkemesince idareyi davacıya tazminat ödemeye mahkum etme, davacının “…bir hakkın yerine getirilmesi, saldırının durdurulması, eski durumunun geri getirilmesi” gibi talepler hakkında karar verilmektedir. Uygulama da en çok tam yargı davaları, genellikle idarenin işlem ve eylemlerinden dolayı zarara uğrayan kimselerin açtıkları tazminat davaları biçiminde ortaya çıkmaktadır

İdari sözleşmelerden kaynaklanan davalar

İdari Yargılama Usulü Kanununa göre idare sözleşmesinden kaynaklanan davalar “Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar” olarak tanımlanmaktadır. İdari Davalar ile ilgili Eskişehir hukuk bürolarından bilgi alabilirsiniz.

İdari Yargıda Dava Açma Süresi

2577 sayılı İYUK 7. Maddeye göre Dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen haller de Danıştayda ve idare mahkemelerinde altmış ve vergi mahkemelerinde otuz gündür.. Bu süreler; a) İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı, tarihi izleyen günden başlar. İlanı gereken düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. Ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilirler. Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz.

İdare Mahkemelerinin Görevleri:

Vergi mahkemelerinin görevine giren davalarla ilk derecede Danıştayda çözümlenecek olanlar dışındaki; İptal davalarını, Tam yargı davalarını, Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları ve Diğer kanunlarla verilen işleri, memurların atama, disiplin cezası, terfi, yükselme gibi özlük haklarına ilişkin davaları,

Belediyelerin imar planlarının iptali için açılmış olan davaları, Emekli sandığı işlemlerine karşı açılan davaları, İdare organlarının işlem ve eylemleri nedeniyle hakları ihlal edilen kişiler tarafından açılan maddi ve manevi tazminat davaları, Öğrencilerin not ve sınıf geçme işlemleri ile ilgili davaları Özel Kanunlarda Danıştay’ın görevli olduğu belirtilen ve İdari Yargılama Usulü Kanunu ile idare mahkemelerinin görevli kılınmış bulunduğu davaları çözümler. İdari Davalar ve İdare hukuku ile ilgili davalarda Eskişehir ve civar illerde müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Bölge İdare Mahkemelerinin Görevleri

Bölge idare mahkemeleri, vergi mahkemelerinin yürütmenin durdurulması hakkındaki karaları ve tek hakimle verdiği nihai kararları itiraz üzerine incelemekle görevlidir. Vergi mahkemelerinin yürütmenin durdurulması hakkındaki karalarına karşı 7 gün; tek hakimle verilen nihai kararlara karşı 30 gün içinde itiraza başvurmak gerekir. İtiraz süresi, kararın ilgiliye tebliğinden itibaren hesaplanacaktır. Bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdiği kararlar kesindir. Bu kararlara karşı Danıştay’a temyiz başvurusu yapma imkanı yoktur.

Danıştay’ın Görevleri

Danıştay hem İdarenin genel düzenleyici işlemlerinde danışma ve inceleme mercii olarak hem de vergi ve idare mahkemelerinin verdiği kararları inceleyecek temyiz mercii olarak görev yapmaktadır. İdari Davalar ile ilgili Eskişehir idari dava avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

İdari yargılama Usulünde Yürütmenin Durdurulması

İdari Yargılama Usulünde Yürütmenin durdurulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27.maddesinde düzenlenmiştir. Yürütmenin durdurulması, Danıştay’da veya idare ve vergi mahkemelerinde açılan iptal davalarında istenebilen ve esas karardan önce verilen tedbir niteliğinde bir karardır. İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına mahkemece karar verilebilir. Bunun için davalı idarenin savunmasının alınmasına gerek yoktur.

Uzaklaştırma Kararı Nedir ve Nasıl Alınır

İdari Davalar İdari Davalar İdari Davalar

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.