Tahdit Kodu

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Tahdit Kodu Eskişehir Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı tarafından | 8 Aralık 2022 tarihinde yazıldı.

Tahdit Kodu

Tahdit kodu ülkemizde bulunan yabancıların kayıtlarına konulan bilgilendirici kodlardır. Tahdit kodları bazen bilgilendirme amaçlı olup bazen ülkemize giriş yasağı için konulabildiği gibi bazı durumlarda yabancının deport edilmesi için konulmaktadır. Birden fazla tahdit kodu bulunmakta olup buna ilişkin bazı kodların neler olduğunu bu makalemizde bulabilirsiniz.

Eskişehir yabancı avukatı Oğuz Özdemir olarak tahdit kodu konulan yabancılara avukatlık hizmeti vermekteyiz. Ülkemizde yabancılar ile ilgili 6458 sayılı kanun bulunmaktadır. Mezkur kanunda kimlerin sınır dışı edilebileceği, ikamet izninin nasıl alınacağı, uluslararası korumaya kimlerin başvurabileceği gibi bilgiler yer almaktadır.

Tahdit Kodu Koyma Yetkisi

Tahdit kodlarını genel müdürlük, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Hudut kapısı personeli tarafından konulabilir. Tahdit kodu koyan birim veya müdürlük tahdit kodunu kaldırabileceği gibi dava yoluyla tahdit kodunun kaldırılması istenebilir.

Ç101, Ç102, Ç103, Ç104 gibi tahdit kodu ikamet izni ihlali halinde konulmaktadır. Tahdit kodları ile ilgili detaylı bilgiyi Eskişehir yabancı avukatından alabilirsiniz.

 • Ç-101, Ç-102, Ç-103 vd
 • Ç-116,  Ç-117 ve Ç-118
 • Ç-141 (uluslararası güvenlik açısından sakıncalı görünenler)
 • Ç-149 (kamu güvenliği açısından sakıncalı görünenler)
 • Ç-150 (Sahte belge ile ülkemize giriş yapanlar)
 • Ç-151 (Göçmen kaçakçısı)
 • Ç-152 (Ülkemize girişi ihtiyaten engellenenler)
 • Diğer Ç ile başlayan tahdit kodları,
 • N-95 (Giriş yasağı ihlalinin idari para cezası)
 • N-96 (Tanınan sürede ülkemizden çıkış yapmamanın İdari para cezası)
 • N-119 ve N-120
 • N-135 ve N-136
 • Diğer N ile başlayan tahdit kodları,
 • O-100 (UK Talebi olumsuz değerlendirilen Yabancılar – 1 yıl) Uluslararası koruma başvurusundan gönüllü olarak vazgeçen yabancılar hakkında 1 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklamak amacıyla veri girişi yapılabilir.
 • O-176 (UK Talebi olumsuz değerlendirilen Yabancılar – 3 yıl) Uluslararası koruma başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma başvurusu hakkında kabul edilemez başvuru veya uluslararası korumaya muhtaç değil kararı verilen yabancılar ve uluslararası koruma statüleri sona erdirilen yabancılar hakkında 3 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklamak amacıyla tahdit kodu konulabilir.
 • O-177 (UK Talebi olumsuz değerlendirilen Yabancılar – 5 yıl) Uluslararası koruma başvurusu hakkında hariçte tutulma kararı verilen, uluslararası koruma statüsü iptal edilen, uluslararası koruma başvurusu reddedilen yabancılar hakkında 5 yıl süreyle ülkemize girişlerini yasaklamak amacıyla tahdit kodu konulabilir.
 • V-68 , V-69
 • V-70 Formalite evlilik kodu,
 • V-74 Çıkışı valiliklere bildirilecek olanlar,
 • V-84  kodu
 • V-87  kodu,
 • V-88  kodu,
 • Diğer V Tahdit kodları,

Tahdit kodu bulunan yabancı ülkemize giriş yapabilir mi?

Kayıtlarında kod olan yabancıların ülkemize girebilmesi için dış temsilciliklerimizden amacına uygun olarak özel meşruhatlı vize alması gerekmektedir.

Tahdit kodu nasıl kaldırılır

Kodun kaldırılmasının farklı yolları bulunmaktadır. Bunun birinci yolu meşruhatlı vize alınması olup diğer yol ise idare mahkemesinde dava açmaktadır. Kaydında tahdit kodu bulunan yabancıların idare mahkemesine dava açma hakkı bulunmaktadır. Eskişehir yabancı avukatı Oğuz Özdemir olarak ülkemizde bulunan veya ülke dışında bulunan yabancılara avukatlık hizmeti vermekteyiz.  Kodun kaldırılması davasında süreler çok önemlidir.

Deport kararı verilen yabancılara bazen tahdit koduda konulmaktadır. Bu gibi durumlarda deport kararına itiraz edilmeli ve akabinde gerekirse kodun kaldırılması için dava açılmalıdır. في مقال اليوم سنشرح ماهية قرار الترحيل وكيفية الطعن في هذا القرار. قرار الترحيل مشمول في قانون الحماية الدولية والأجانب  Deport kararına itiraz ile ilgili bir avukattan bilgi almanızı tavsiye ederiz.

Kaydında G-87 ve Ç-152 kodu bulunan bir yabancı ile ilgili açtığımız davada mahkeme;

Dava dosyasındaki belge ve bilgilerin incelenmesinden; Irak uyruklu olan davacı hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı’nın 09.10.2020 tarih ve 0718197 sayılı yazısı ile G-87 ve Ç-152 (ülkeye girişi ihtiyaten engellenen yabancılar-1 yıllık) kodunun tesis edildiği, davacı tarafından işbu G-87 ve Ç-152 kodlarının ve söz konusu kodlarının kaldırılması istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 0….. sayılı Göç İdaresi Başkanlığı işleminin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Kamu makamlarının, soyut bir şekilde kişinin milli güvenlik bakımından tehlike oluşturduğunu ileri sürmeleri yeterli değildir. Zira kamu makamlarının mutlaka somut olayın koşulları içinde kişinin milli güvenliği tehlikeye atacak nitelikteki faaliyetlerde bulunduğa dair yeterli ve ciddi bilgileri yargı merciine sunması gerekir.

Uyuşmazlıkta, davalı idarece, dava konusu işlemin dayanağını oluşturan herhangi bir bilgi ve belgenin dosyaya sunulmadığı, davacı hakkındaki bilgilerin istihbari nitelikte olduğu, hukuki delil niteliği taşımadığı, ayrıca UYAP ortamında yapılan inceleme ve araştırmada da, davacı hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma ve kovuşturmanın bulunmadığı görülmektedir.

Bu durumda; davacının genel güvenlik aleyhine faaliyette bulunduğuna dair somut bir tespitin olmadığı ve G-87 koduna dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin doğruluğunun her türlü şüpheden uzak bir şekilde davalı idarece somut bir şekilde ortaya konulamadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yönünde verilen idare mahkemesi kararında da hukuki isabet bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Sınırdışı kararına itiraz edebilir miyim?

Yabancılar için verilen sınır dışı kararına itiraz edilebilmektedir. Detaylı bilgi için Yabancı avukatı ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Akrabam geri gönderme merkezine gönderildi itiraz edebilir miyim?

Haklarında sınır dışı kararı alınan yabancılar bazen geri gönderme merkezine gönderilebilmektedir. GGM’ye gönderilen yabancılara bu karara itiraz edebileceği hususu Göç idaresi tarafından tebliğ edilmektedir. GGM’de yakınınız bulunuyorsa itiraz etmek için  avukattan hukuki yardım almanızı tavsiye ederiz.

Geri Gönderme Merkezine gönderilme kararına itiraz

Yabancıların geri gönderme merkezine gönderilmesine ilişkin karara itiraz edilmektedir. Bu itiraz GGM’nin bulunduğu yer sulh ceza hakimliğine yapılmaktadır. Tarafımızca yapılan bir itirazda sulh ceza mahkemesi;

Dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde ; 6458 sayılı kanunun 57/(3) maddesindeki “Geri gönderme merkezlerindeki idari gözetim süresi altı ayı geçemez. Ancak
bu süre, sınır dışı etme işlemlerinin yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması hâlinde, en fazla altı ay
daha uzatılabilir.” şeklindeki açık hüküm gereğince idari gözetim süresinin uzatılabilmesi için yabancının iş birliği yapmaması veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermemesi nedeniyle tamamlanamaması hâlinde mümkündür.

Başvuruda bulunan yabancı uyruklu şahıs hakkında 6 aylık süre dolduktan sonra ikinci kez Çanakkale Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünce 6 aylık süre ile idari idari gözetim altına alınmasına dair karar verildiği anlaşılmışise de; başvuranın iş birliği yapmadığı veya ülkesiyle ilgili doğru bilgi ya da belgeleri vermediğine dair yeterli inandırıcı delil olmadığı,

….kaçma ve kaybolma riskinin başvuran hakkında 6458 sayılı kanunun 57. maddesinin 4. fıkrasının son cümlesi hükmünde yazılı tedbirler uygulanmak suretiyle bertaraf edilmesi imkanının bulunduğu, başvuranın idari gözetim altında tutulmasını ve sürenin uzatılmasını gerektirir kanuni ve fiili nedenlerin bulunmadığı anlaşıldığından,

ayrıca 6 aylık sürenin dolmuş olması da gözetilerek bu nedenlerle talep eden hakkında verilen idari gözetim kararının hukuka aykırı olduğu ve başvuran vekilinin başvuru dilekçesindeki başvuru ve itiraz nedenlerinin yerinde olduğu sonuç ve kanaatine varıldığından başvurunun kabulü ile, 6458 Sayılı kanunun 57/6 madde ve fıkrası hükmüne göre idari gözetim kararının kaldırılmasına karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku kategorisinde yer alıp, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.