Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Eskişehir Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı tarafından | 23 Aralık 2022 tarihinde yazıldı.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ülkemizde bulunan veya ülkemize gelmek isteyen yabancıların durumunu düzenlemektedir. Bu kanunun amacı;

 Yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Göç:

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre; Yabancıların, yasal yollarla Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını ve Türkiye’den çıkışını ifade eden düzenli göç ile yabancıların yasa dışı yollarla Türkiye’ye girişini, Türkiye’de kalışını, Türkiye’den çıkışını ve Türkiye’de izinsiz çalışmasını ifade eden düzensiz göçü ve uluslararası korumayı ifade etmektedir.

Uluslararası Koruma

Mülteci, şartlı mülteci veya ikincil koruma statüsünü ifade etmektedir.

Geri Gönderme Yasağı

6458 sayılı kanun kapsamında; hiç kimse, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilemez.

Türkiye’ye giriş yasağı nedir?

 • Genel Müdürlük, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak, kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye’ye
  girmesinde sakınca görülen yabancıların ülkeye girişini yasaklayabilir
 • Türkiye’den sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişi, Genel Müdürlük veya valilikler tarafından yasaklanır.
 • Türkiye’ye giriş yasağının süresi en fazla beş yıldır. Ancak, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit bulunması hâlinde bu süre Genel Müdürlükçe en fazla
  on yıl daha artırılabilir.
 • Vize veya ikamet izni süresi sona eren ve bu durumları yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için valiliklere başvuruda bulunup hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancılara, idari para cezalarını ödemiş olmaları ve Bakanlıkça belirlenen ihlal sürelerini aşmamaları kaydıyla, Türkiye’ye giriş yasağı kararı alınmayabilir.
 • 56 ncı madde uyarınca Türkiye’yi terke davet edilenlerden, süresi içinde ülkeyi terk edenler hakkında giriş yasağı kararı alınmayabilir.
 • Genel Müdürlük, giriş yasağını kaldırabilir veya giriş yasağı saklı kalmak kaydıyla yabancının belirli bir süre için Türkiye’ye girişine izin verebilir.
 • Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı sebebiyle Genel Müdürlükçe; idari para cezaları ve kamu alacakları sebebiyle ise valiliklerce yabancıların ülkeye kabulü ön izin şartına bağlanabilir.
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre yabancılara ülkemize giriş yasağı verilebilir.

Vize verilmeyecek Yabancılar

 • Talep ettikleri vize süresinden en az altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar
 • Türkiye’ye girişleri yasaklı olanlar
 • Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı görülenler
 • Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşıyanlar
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca, suçluların geri verilmesine esas olan suç veya suçlardan sanık olanlar ya da hükümlü bulunanlar
 • Kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası bulunmayanlar
 • Türkiye’ye giriş, Türkiye’den geçiş veya Türkiye’de kalış amacını haklı nedenlere dayandıramayanlar
 • Kalacağı sürede, yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olmayanlar
 • Vize ihlalinden veya önceki ikamet izninden doğan ya da 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilmesi
  gereken alacakları ödemeyi kabul etmeyenler veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre takip edilen borç ve cezalarını ödemeyi kabul etmeyenler

İkamet izni çeşitleri nelerdir?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre ikamet izni çeşitleri;

 • Kısa Dönem İkamet İzni,
 • Aile İkamet İzni,
 • Öğrenci İkamet İzni,
 • Uzun dönem ikamet İzni,
 • İnsani İkamet İzni,
 • İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni,

İkamet izni ile ilgili sorularınızı Eskişehir ikamet izni avukatı ekibimize sorabilirsiniz.

Mülteci Nedir?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre mülteci;

Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen

yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan,                                                                                                                                                              oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında mülteci statüsü verilir

Şartlı Mülteci Nedir?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre şartlı mülteci;

Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, ya da                                                                                              söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında şartlı mülteci statüsü verilir. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, şartlı mültecinin Türkiye’de kalmasına izin verilir.

İkincil Koruma Nedir?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre şartlı ikincil koruma;

Mülteci veya şartlı mülteci olarak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde;

 •  Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz edilecek,
 • İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak,
 • Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi tehditle karşılaşacak, olması nedeniyle menşe ülkesinin veya ikamet ülkesinin korumasından yararlanamayan veya söz konusu tehdit nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancı ya da vatansız kişiye, statü belirleme işlemleri sonrasında ikincil koruma statüsü verilir.

Uluslararası Koruma mülakatı nedir?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 75. maddesinde mülakat açıklanmaktadır. Yine hızlandırılmış değerlendirme ile ilgili Eskişehir yabancı avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Sınır dışı kararına karşı nasıl itiraz edebilirim? (كيفية استئناف أمر الترحيل ؟)

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na göre;

Yabancı veya yasal temsilcisi ya da avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde idare mahkemesine başvurabilir. Mahkemeye başvuran kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirir. Mahkemeye yapılan başvurular on beş gün içinde sonuçlandırılır. Mahkemenin bu konuda vermiş olduğu karar kesindir.                                                                                                                                                                                                                                                                                  Yabancının rızası saklı kalmak kaydıyla, dava açma süresi içinde veya yargı yoluna başvurulması hâlinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı sınır dışı edilmez.

Tahdit kodu nedir?

Ülkemizde bulunan yabancılar kuralları ihlal edebilmekte ve bu sebeple haklarında tahdit kodu konulmaktadır. Tahdit kodu yabancılar arasında giriş yasağı olarak da bilinmektedir. Kodlar Ç kodu, G kodu, O Kodu , V Kodu ile N kodu olarak başlıklar altında toplanmıştır Tahdit kodunun kaldırılması ile ilgili Eskişehir yabancı avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku kategorisinde yer alıp, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.