Başkasına Ait Facebook, Twitter, İnstagram, WhatsApp veya Mailine İzinsiz Girme Suçu

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Bilişim Hukuku

Başkasına Ait Facebook, Twitter, İnstagram, WhatsApp veya Mailine İzinsiz Girme Suçu Eskişehir Bilişim Hukuku Avukatı tarafından | 20 Mayıs 2021 tarihinde yazıldı.

Başkasına Ait Facebook, Twitter, İnstagram, WhatsApp veya Mailine İzinsiz Girme Suçu

Gelişen teknoloji ile birlikte farklı türden sosyal medya hesapları da artmıştır. Kişinin kendisine ait sosyal medya hesabını güvenli bir şekilde kullanabilmesi de önem arz etmektedir. Sosyal medya hesabına bir başkası tarafından izinsiz girilmesi durumunda TCK da bu durum bilişim sistemine girme suçu olarak tanımlanmıştır. Bilişim sistemi ile kastedilen ise windows, linux gibi işletim programları ile birlikte e-mailler, facebook, instagram, whatsapp, twitter gibi sosyal medya uygulamalarını da kapsayan veri sistemleridir.

Yasal Mevzuat

Bilişim suçları 5237 sayılı TCK’nın 243 ila 245 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu makalemizde ise TCK nın 243. Maddesi incelenmiştir. TCK madde 243/1’de “bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak girme ve orada kalmaya devam etme” suçu düzenlenmiş, TCK madde 243/2’de ise; “bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi” durumu cezanın indirilmesi gereken nitelikli hal sayılmıştır. TCK madde 243/3’de, işlenen fiil sonucunda “sistemin içerdiği verilerin yok olması veya değişmesi” hali cezanın neticesi sebebiyle ağırlaştırılması gereken nitelikli hali olarak öngörülmüştür.

Türk Ceza Kanunu m. 243 “Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

TCK madde 243/1’de tanımlanan suç; birden fazla fiili barındıran hareketli suçtur, yani suçun gerçekleşebilmesi için, failin bilişim sistemine girdikten sonra bir süre sistemde kalmış olması halinde suç oluşacaktır.

Suçun Maddi Unsuru

Bilişim sistemlerine girmek, bir bilişim sisteminde bulunan verilerin bir kısmına veya tamamına, fiziken veya uzaktan başka bir cihaz yoluyla erişilmesi suretiyle olabilmektedir. Sisteme nasıl girildiğinin herhangi bir önemi yoktur. Kişinin hesabına girilmesi uzmanlık gerektiren bir yöntem olduğundan çoğu zaman casus yazılımlar, virüslü program gönderme veya bu amaçla üretilmiş programlar kullanılarak söz konusu eylem gerçekleştirilmektedir. Sosyal medya hesaplarının şifrelerinin kolay olması durumunda bu programlar varsayımsal şifreler üretmekte gerçek şifre ile eşleştirme yaptığında kişinin sosyal medya hesabına girilmektedir. Avukat Oğuz Özdemir olarak sosyal medya aracılığıyla işlenen suçlarda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal

Türk Ceza Kanunu’nun 243. maddesinin ikinci fıkrasında daha az cezayı gerektiren nitelikli hal düzenlenmiştir. Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme veya orada kalma fiillerinin bedeli karşılığında yararlanabilen sistemler hakkında işlenmesi durumunda faile verilecek cezanın yarı oranına kadar indirileceği belirtilmiştir. Söz konusu maddenin tatbiki için failin bedeli ödenmek suretiyle girilebilecek bir sisteme, bedel ödemeden girmesi veya orada kalması gerekmektedir.

Daha Fazla Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal Nedir ?

Türk Ceza Kanunu’nun 243. maddesinin üçüncü fıkrasında ise daha fazla cezayı gerektiren nitelikli hal düzenlenmiş olup suçun işlenmesi neticesinde sistemin içerdiği verilerin yok olması veya değişmesi halinde altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağı belirtilmiştir.

Bilişim Sistemine Girme Suçunda Şikayet

TCK 243 suçu takibi şikayete bağlı suçlar arasında yer almaz. Dolayısıyla 6 aylık şikayet süresi de burada söz konusu değildir. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturulması gereken suçlardandır.

Bilişim Sistemine Girme Suçuna ilişkin Yargıtay Kararları

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 23.06.2014 tarih ve 2013/27545 esas ve 2014/15375 Karar sayılı içtihadı “Soruşturma aşamasında yapılan araştırmalar neticesinde katılana ait elektronik posta adresine 14.05.2011 tarihinde sanığın babasının abonesi olduğu telefona bağlı 95.14.19.3 ve 95.14.80.123 numaralı IP adreslerinden erişim sağlandığının belirlenmesine, sanığın kaçamaklı ikrarı içeren savunmasına, sanığın babası olan tanık Sait’in anlatımına, katılanın maddi delillerle desteklenen samimi beyanlarına ve dosya kapsamına göre, sanığın, kendisi ile aynı iş yerinde çalışması nedeniyle tanıdığı katılana ait MSN adresi ve facebook hesabını, onun bilgisi ve rızası dışında ele geçirip, hakkı bulunmadığı halde bilişim sistemindeki katılana özel kısımlara girdiği ve bu adres ve profil üzerinden, katılan tarafından yazılıyormuş algısı doğuracak şekilde, başka bir kişiyle cinsel içerikli sohbet yaparak, hukuka aykırı olarak sistemde kalmaya devam ettiği anlaşılmakla; Sanığın sübut bulan eylemlerine uyan TCK’nın 136/1. maddesindeki verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme ve aynı Kanun’un 243/1. maddesindeki bilişim sistemine girme suçlarından mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken, delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek, oluşa ve dosya kapsamına uygun düşmeyen yazılı gerekçelerle, sanık hakkında beraat kararı verilmesi”

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 22.6.2016 tarih ve 2015/9555 esas ve2016/10731 Karar sayılı içtihadı “Sanığın savunmasında, katılanla evli olduğu dönemde mail adreslerinin şifrelerini bilmesi sebebiyle mail adreslerine girdiğini, mail adreslerinin şifrelerini kırmadığı ve değiştirmediğini beyan ettiği, sanığın kullandığı bilgisayar üzerinde yapılan inceleme sonrası düzenlenen bilirkişi raporlarında da, sanığın, katılana ait mail adreslerine girdiğinin tespit edildiği, ancak üçüncü kişilerle yazışma yaptığına dair kayıtlara rastlanmadığının bildirildiği dikkate alındığında, sanığın aksi kanıtlanamayan savunmaları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanığın, katılana ait iki farklı mail adreslerine izinsiz olarak girme eyleminin sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçunu değil, TCK’nın 243/1.maddesinde düzenlenen bilişim sistemine girme suçunu oluşturduğu gözetilmeden suçun vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm kurulması,”

Saygılarımızla

Eskişehir Ceza Avukatı  Oğuz Özdemir

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Bilişim Hukuku kategorisinde yer alıp, Bilişim Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.