Yabancılar hukuku

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Yabancılar hukuku Eskişehir Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı tarafından | 25 Aralık 2023 tarihinde yazıldı.

Yabancılar hukuku

Yabancılar hukuku 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu‘nda düzenlenmiştir. Mezkur kanunun amacı;

yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları (…) düzenlemektir.

Yabancılar Hukuku Geri Gönderme Yasağı

6458 sayılı kanuna göre Bu Kanun kapsamındaki hiç kimse, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilemez. Yabancılar hukuku ile ilgili Eskişehir avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Yabancılar Hukuku Türkiye’ye Giriş Yasağı

  • Genel Müdürlük, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak, kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye’ye girmesinde sakınca görülen yabancıların ülkeye girişini yasaklayabilir.
  • Türkiye’den sınır dışı edilen yabancıların Türkiye’ye girişi, Genel Müdürlük veya valilikler tarafından yasaklanır.
  • Türkiye’ye giriş yasağının süresi en fazla beş yıldır. Ancak, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit bulunması hâlinde bu süre Genel Müdürlükçe en fazla on yıl daha artırılabilir.
  • Vize veya ikamet izni süresi sona eren ve bu durumları yetkili makamlarca tespit edilmeden önce Türkiye dışına çıkmak için valiliklere başvuruda bulunup hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancılara, idari para cezalarını ödemiş olmaları ve Bakanlıkça belirlenen ihlal sürelerini aşmamaları kaydıyla, Türkiye’ye giriş yasağı kararı alınmayabilir.
  • 56 ncı madde uyarınca Türkiye’yi terke davet edilenlerden, süresi içinde ülkeyi terk edenler hakkında giriş yasağı kararı alınmayabilir.
  • Genel Müdürlük, giriş yasağını kaldırabilir veya giriş yasağı saklı kalmak kaydıyla yabancının belirli bir süre için Türkiye’ye girişine izin verebilir.
  • Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı sebebiyle Genel Müdürlükçe; idari para cezaları ve kamu alacakları sebebiyle ise valiliklerce yabancıların ülkeye kabulü ön izin şartına bağlanabilir.

Vize Verilmeyecek Yabancılar Hangileri

Aşağıda belirtilen yabancılara vize verilmez:
a) Talep ettikleri vize süresinden en az altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgesi olmayanlar
b) Türkiye’ye girişleri yasaklı olanlar
c) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından sakıncalı görülenler

ç) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşıyanlar
d) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca, suçluların geri verilmesine esas olan suç veya suçlardan sanık olanlar ya da hükümlü bulunanlar
e) Kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası bulunmayanlar
f) Türkiye’ye giriş, Türkiye’den geçiş veya Türkiye’de kalış amacını haklı nedenlere dayandıramayanlar
g) Kalacağı sürede, yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olmayanlar
ğ) Vize ihlalinden veya önceki ikamet izninden doğan ya da 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip ve tahsil edilmesi gereken alacakları ödemeyi kabul etmeyenler veya 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre takip edilen borç ve cezalarını ödemeyi kabul etmeyenler.

İkamet İzni Nasıl Alınır

İkamet izni ülkemizde kalmak isteyen yabancılara verilen izindir. Ülkemizde vize veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların, e-ikamet sistemi üzerinden, şartlarını taşıdığını düşündüğü ikamet izni türüne müracaatta bulunmaları zorunludur. Yabancılar hukuku ile ilgili sorularınızı Eskişehir avukatlarına sorabilirsiniz.

İkamet izni almak isteyen yabancılar bulundukları illerde ki İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne başvuru yapmak zorundadırlar.

Kısa Dönem İkamet İzni

a) Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler
b) Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar
c) Ticari bağlantı veya iş kuracaklar
ç) Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar
d) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler
e) Turizm amaçlı kalacaklar
f) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecekler
g) Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler
ğ) Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler
h) Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar
ı) Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar
i) Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat edenler,

j)Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu,…..

İkamet izni ile ilgili sorularınızı Eskişehir yabancı ikamet avukatı ve Eskişehir avukatlarından bilgi alabilirisiniz.

Aile İkamet İzni

Öğrenci İkamet İzni

Uzun Dönem İkamet İzni

İnsani İkamet İzni

İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni

Yabancılar hukukuna göre birden fazla ikamet türü bulunmakta olup ikamet izni ile ilgili olarak il göç idaresi müdürlüğünden bilgi alabilirsiniz.

Sınır dışı deport kararı

6458 sayılı kanuna göre Yabancılar, sınır dışı etme kararı ile, menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir. Karar, gerekçesi ile birlikte hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancı, bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa kendisi veya yasal temsilcisi, kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

Yabancılar arasında deport olarak bilinen sınır dışı kararı ile ilgili itiraz hakkı bulunmaktadır.  Kanunda hangi yabancıların sınır dışı edilebileceği hususu açıktır. Yabancılar hukuku detaylı bir konu olup Yabancılar hukuku ile ilgili Eskişehir hukuk bürolarından bilgi alabilirsiniz.

Tahdit kodu nasıl kalkar

Yabancıların ülkemize giriş yasağı konulmasıdır. Kodlar V kodu, N kodları, O Kodları ile N kodu olarak başlıklar altında toplanmıştır. Çok sayıda  tahdit kodu bulunmaktadır. Tahdit kodlarının kaldırılması ile ilgili Eskişehir yabancılar hukuku avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Tahdit Kodu Kaldırma Davası

Yabancılar hukukunda haklarında kod konulan yabancılar, konulan kodun kaldırılması için  davası açabilmektedir. Eskişehir yabancı avukatı olarak yabancılara tahdit kodunun kaldırılması konusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Tahdit kodunun kaldırılması için idare mahkemesinde dava açılması gerekmektedir.  Eskişehir ilinde açılacak dava Eskişehir 1. İdare mahkemesinde açılmaktadır.

Tarafımızca açılan bir davada mahkeme …… İl Göç İdaresi Müdürlüğünce “O-177 uluslararası koruma talebi olumsuz olarak değerlendirilen yabancılar” tahdit kodu koymak suretiyle yurda girişi yasaklandığından, kodun kaldırılması talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin ….Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğünün …… tarih ve ……. sayılı işleminde …….unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır şeklinde karar vermiştir.

Tekrar belirtmek gerekirse tahdit kodu yabancıların kaydına bilgilendirme amacıyla veya ülkemize girişinin engellenmesi amacıyla konulan kayıtlardır. Her eylemin veya suçun ayrı bir kodu bulunmakta olup öncelikle tahdit kodunun neden konulduğunu öğrenmek gerekmektedir.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku kategorisinde yer alıp, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.