Usulsüz tebligat

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Usulsüz tebligat Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 21 Eylül 2020 tarihinde yazıldı.

Usulsüz tebligat

Bugünkü makalemizde usulsüz tebligat ile ilgili açıklamalarda bulunacağız. Tebligat “hukuksal bir işlemin ilgili kimsenin bilgisine sunulması için yetkili makamın yasaya ve usule uygun bir biçimde yazı ile veya ilan yoluyla yaptığı belgeleme işlemi” şeklinde tanımlanabilir. Tebliğ mazbatası,tebliğin ne zaman,nerede ve kime yapıldığını ispatlayan belgedir.

İcra takibinde tebligat, bağlı olduğu işlemin geçerlilik şartı olması yanında, ayrıca icra takibinin devamını sağlayan esaslı bir unsurdur. Usulsüz tebligat konusu teknik bir konudur.

Tebligat,bilgilendirme yanında,belgelendirme özelliği ile bulunan bir usul işlemidir. Bu nedenle tebligat ile ilgili 7201 sayılı tebligat kanunu ve tebligat tüzüğü hükümleri tamamen şeklidir. Kanun ve tüzüğün amacı,tebliğin muhatabına ulaşması,konusu ile ilgili olarak kişilerin bilgilendirilmesi ve bu hususun belgeye bağlanmasıdır., hal böyle olunca kanun ve tüzük hükümlerinin en ufak ayrıntısına kadar uygulanması zorunludur. (1.HD 15.09.1998 T. E.1998/6407 K.1998/9124)

Bilindiği üzere Tebligat Kanunu adreslerin eksik yazılmamasını, tebligatın tebliğ yapılacak şahsa muhatabın bilinen son adresinde yapılmasını, tebliğ mazbatasında alıcının adını, soyadını ve adresini ihtiva etmesini öngörmektedir. Usulsüz tebligat ile yargı kararlarına ulaşabilirsiniz.

Öte yandan “kendisine tebligat yapılacak şahsın müracaatı veya kabulü şartıyla her yerde tebligat yapılması caizdir” hükmü ile tebligatın kural olarak o kişinin adresi olan yerde bizzat kendisine yapılabileceğini açıklamış; müteakip maddelerde de tebligat yapılacak kişinin o adreste oturması veya çalışmakta bulunması şartıyla tebligatın verilebileceği kimseleri belirlemiştir. Şu halde belirtilen adreste oturmayan veya çalışmayan kişiye ulaştırmak üzere tebligat o adreste bulunan başka bir kişiye yapılamaz. Bu maddelere göre Tebligat Kanunun 9. maddesine aykırı olması ve tebligat yapılacak şahsa bizzat hitap etmemesi sebebiyle aracı adı ile çıkartılan ( yani “…eliyle…” ibaresini taşıyan ) tebliğ evrakı usule uygun değildir.. (2.HD 08.02.2000 T. E.1999/13878 K.2000/1378 )

Tebligat Kime, Nerede, Nasıl Yapılır

  • Tebligat, tebliğ yapılacak şahsa, bilinen en son adresinde yapılır. Şu kadar ki; kendisine tebliğ yapılacak şahsın müracaatı veya kabulü şartıyla her yerde tebligat yapılması caizdir.
  • (Ek fıkra: 6099 – 11.1.2011 / Yürürlük /  Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.  (Tb K m 10)
  • Kural olarak tebligat muhatabın bilinen en son adresinde bizzat muhataba yapılır.(Bir kimseye başka yerde de tebligat yapılabilir. Örneğin; yolda, kahvede, parkta..)Borçluya İcra dairesinde ödeme emri tebliğ edilebilir.
  • A)Adres Değişikliğinde: Muhatap,kendisine usulüne uygun bir tebligat yapıldıktan sonra adresini değiştirirse yeni adresini tebliğ yaptırmış icra dairesine bildirmekle mükelleftir.Aksi halde tebligat eski adrese yapılır.
  • Tebligat yapılacak kişi adresinde bulunmazsa,kendisiyle aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerden birine tebligat yapılır. (Tebligat Kanunu Madde 16)
  • Evde bulunan kişinin dış görünüşe göre 18 yaşından küçük göstermemesi ve açık bir şekilde ehliyetsiz bulunmaması gerekir.
  • -Muhatabın yerine, tebligatı alan kişinin “muhatap ile aynı çatı altında oturduğu” tebliğ mazbatasında belirtilmemiş ise yapılan tebligat geçerli değildir. (12.HD 5.6.2000 T. E.2000/8695 K.2000/9268 )

Mernis Adresine tebligat nasıl yapılır

Tebligat yapılacak kişinin sistemde kayıtlı resmi adresine tebligat kanunu 21/2 ‘ye göre tebligat yapılabilmektedir. Bu tebligatın yapılması belirli şartlara tabi olup detaylı bilgi için Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık bürosundan hukukui yardım alabilirsiniz.

Tüzel kişilere (şirketlere) tebligat nasıl yapılır

Tebligat Yasasının 12 ve 13, Tebligat Tüzüğünün 17 ve 18.maddeleri tüzel kişilere yapılacak tebligat usulünü düzenlemiştir. Anılan madde hükümlerine göre tebligatın tüzel kişinin yetkili temsilcisine yapılması, yetkili temsilcinin herhangi bir sebeple orada bulunmaması veya evrakı bizzat alamayacak bir halde olması durumunda tebliğin tüzel kişinin memur ve müstahdemlerinden birine yapılması gerekir. Tebligat yetkili temsilci yerine kanunda belirtilen sıralı kişilere yapılmışsa, bunun nedenlerinin tebligat mazbatasına açıkça yazılması gerekir.

Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen tebliğ yaptırmış olan kaza merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır.

Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır.

Daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, tüzel kişiler bakımından resmî kayıtlardaki adresleri esas alınır ve bu madde hükümleri uygulanır. Usulsüz tebligat ile ilgili Eskişehir icra avukatı ekibimizden bilgi alabilirsiniz.

İlanen Tebligat Nasıl yapılır

Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır. Tebligat Kanunundaki maddeler mucibince tebligat yapılamayan ve ikametgahı, meskeni veya işyeri de bulunmayan kimsenin adresi meçhul sayılır. Adresin meçhul olması halinde keyfiyet tebliğ memuru tarafından mahalle veya köy muhtarına şerh verdirilmek suretiyle tespit edilir.

İlanen tebliğ, son ilan(gerekirse 2 kez ilan verilebilir) tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılır. İlanen tebliğe karar veren merci, icabına göre daha uzun bir müddet tayin edebilir ancak bu süre 15 günü geçemez. Usulsüz tebligat ile Eskişehir icra avukatlarından bilgi alabilirsiniz.

Usulsüz Tebligat Nedir

İcra hukukunda tebliği gereken işlemlerden bazıları tebliğ edilmedikçe veya usulüne uygun olarak yapılmadıkça tamamlanmış sayılmaz.Bu nedenle tamamlanması tebliğe bağlı işlemler tamamlanmadıkça kendisine bağlı sonuçları doğurmaz. Usulsüz tebligat: ilgili kanunlarda belirtilen usullere uyulmadan yapılan tebliğ işlemi, usulsüz tebligattır.Örneğin;tüzel kişinin yetkili olmayan temsilcisine, husumet ilişkisi içinde olanlara,

Birlikte oturmayan aile efradı ve hizmetçiye,dış görünüşe göre 15 yaşından küçük olanlara,vekil varken asile yapılan tebligat,tebliğ imkansızlığında kapıya yapıştırma işleminin yapılmaması ve tebliğ evrakının muhtar veya zabıtaya değil komşuya verilmesi,…, gibi hallerde usulsüz tebligattan söz edilir.

Usulsüz tebliğ işlemini öğrenen muhatabın, bu tebliği öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde şikayet yolu ile tebligatın usulsüzlüğünü Tetkik Mercii önüne getirmesi gereklidir. Ayrıca, işin önemli yönü, yine öğrenme tarihinden itibaren kanuni süresi içinde, alacaklının seçtiği takip şekline göre, borçlu ait olduğu mercie itirazlarını da bildirmek zorundadır. Aksi halde takip kesinleşir. Bir başka deyişle, tebligatın usulsüzlüğünün şikayet edilmesi, itiraz süresinin işlemesini durdurmaz

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.