Yabancılara çalışma izni nasıl alınır?

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

Yabancılara çalışma izni nasıl alınır? Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 29 Ekim 2021 tarihinde yazıldı.

Yabancılara çalışma izni nasıl alınır?

Yabancı uyruklu bir kişinin Türkiye’de yasal olarak çalışabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni alması gerekmektedir. Türkiye’de geçerli bir çalışma izni olmadan çalışan yabancı kişiler hakkında cezai ve idari işlemler uygulanmaktadır. Ancak çalışma izni alma zorunluluğunun iki tane istisnası mevcuttur. Bunlardan birincisi Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalarda çalışma izni almadan çalışabileceği belirtilen yabancılar; ikincisi ise 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesi kapsamında olan ve bu madde kapsamında kendilerine mavi kart verilen imtiyazlı yabancılardır. Yabancıların sınır dışı edilmesi ile ilgili makalemize ulaşmak için tıklayınız.

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu’nun 12.madde 1.fıkrasında verilen çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin, 6458 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca ikamet izni yerine geçeceği hükmü yer almaktadır. Ancak bunun istisnası uluslararası koruma sebebi ile başvuru sahibi, şartlı mülteci ve geçici koruma statüsünde bulunan yabancılar için düzenlenen çalışma izinleridir.

Çalışma izni alınabilmesinin ilk şartı yabancının Türkiye’de usule uygun şekilde alınmış en az 6 ay süreli oturma izninin varlığıdır. Yabancının oturma izninin mevcut olmaması halinde ise hem çalışma izninin hem de ikamet izninin Türkiye’nin dış temsilciliklerinden yapılması gerekmektedir. UİK madde 12/2 uyarınca başvurunun yurtdışından yapıldığı durumlarda çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti verilen yabancı çalışma izninin veya çalışma izni muafiyetinin geçerliliğinin başladığı tarihten itibaren altı ay içinde Türkiye’ye gelmek zorundadır. Aksi takdirde çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti iptal edilir. Avukat Oğuz Özdemir olarak Eskişehir ve civar illerde yabancılara çalışma izni alınması konusunda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Uluslararası İşgücü Kanunu’nun 8. Maddesi hükmü ile çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde Sağlık Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri, öğretim elemanları ve AR-GE personeli kategorisinde çalışabilmek için ön izin alınması şartı getirilmiştir. Burada bahsedilen ön izin uygulamasının amacı yabancıların hizmet sunacakları meslekler için gerekli nitelik ve uzmanlığa sahip olup olmadıklarının ilgili kamu otoritelerince etkin bir şekilde değerlendirilebilmesidir.

Çalışma izninin istenildiği iş yerinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan en az beş kişi çalıştırılmalıdır. Çalışma iznini talep eden yabancının şirket ortağı olması halinde, Bakanlığın verdiği bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için, Türk vatandaşı olan beş kişinin istihdam edilmesine ilişkin yukarıda belirtilen şart gereklidir. Aynı iş yerinde birden fazla yabancıya çalışma izni talep edilmesi halinde, çalışma izni verilen ilk yabancıyı takiben her yabancı için, Türk vatandaşı olan beş kişinin istihdam şartı ayrı ayrı istenecektir. Eskişehir avukat Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize yabancı avukatı olarak hizmet vermekteyiz.  Konu ile ilgili genel bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

Yurtdışından Başvuru:

Yabancıların çalışma izni başvurularını uyruğunda bulunduğu ya da daimi olarak ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine yapmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında yabancı; iş sözleşmesini, davet mektubunu ve gerekli diğer belgeleri sunmak zorundadır. Başvurunun kabul edilmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti temsilciliğince verilecek referans numarası Türkiye’de bulunan işverene iletilir. İşveren bu referans numarası ile çalışma izni başvurusunda bulunacaktır. Yabancının dış temsilciliğe yaptığı başvuruyu takip eden 10 iş günü içinde Türkiye’deki işverenin online çalışma izin başvurusu yapması gerekmektedir. Online başvuru tamamlanarak çıktısı alınan form işveren yetkilisi ve yabancı şahıs tarafından imzalanması gerekir. (Yabancıya imzalatılmasının mümkün olmadığı hallerde her iki tarafın ıslak imzalarının bulunduğu iş sözleşmesinin ibrazı yeterlidir.) Başvuru formu ve müracaat için gerekli diğer belgelerin yabancının başvurusunu takip eden 10 işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmesi gerekmektedir. İletilmesi gereken belge ve formların belirtilen süre içinde gönderilmemesi halinde tüm işlem yeniden aynı şekilde tekrarlanması gerekecektir. Çalışma izninin alınmasını ve yabancı şahsın yurda girişini müteakip sigortalı giriş kaydının yaptırılması zorunludur. Bu işlem için işveren konumundaki şahsın ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüğüne başvuru yaparak işyeri kaydı yaptırması ve yabancı şahsın sigortalılığını başlatması gerekmektedir.

Yurtiçinden Başvuru:

Türkiye’de ikamet eden ve öğrenim amacı dışında en az (6) altı ay süreli geçerli ikamet izni olan yabancıların çalışmak üzere anlaşmaya vardığı işverenleri çalışma izni veya çalışma izni uzatma başvurularını internet üzerinden online olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yaparlar. Online başvuru tamamlandıktan sonra çıktısı alınarak işveren yetkilisi ve yabancı şahıs tarafından imzalanması gerekir. (Yabancıya imzalatılmasının mümkün olmadığı hallerde her iki tarafın ıslak imzalarının bulunduğu iş sözleşmesinin de başvuru belgeleriyle birlikte Bakanlığa göndermesi gerekmektedir.) Başvuru formu ve müracaat için gerekli diğer belgelerin online başvurunun tamamlanmasını takiben 6 iş günü içinde ÇSGB’na iletilmesi gerekir. 6 (altı) iş günü içinde iletilmesi gereken belge ve formlar belirtilen süre içinde gönderilmemesi halinde tüm işlemlerin yeniden aynı şekilde tekrarlanması gerekecektir.

Çalışma izninin alınmasını müteakip yabancı şahsın sigortalı giriş kaydının yaptırılması zorunludur. Bu işlem için iş veren konumundaki şahsın ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüğüne başvuru yaparak iş yeri kaydı yaptırması ve yabancı şahsın sigortalılığını başlatması gerekmektedir.

Yurtiçinden ve yurtdışından yapılacak olan başvuruların yanında online olarak da başvuru yapılabilmektedir. Avukat Oğuz Özdemir olarak müvekkillerimize çalışma izni alma konusunda hizmet vermekteyiz.

Çalışma İzni Başvurularının Değerlendirilmesinde RET  Sebepleri:

 1. Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan,
 2. Sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapılan,
 3. Yabancı istihdam edilmesine ilişkin gerekçesi yeterli görülmeyen,
 4. Diğer kanunlarda Türk vatandaşlarına hasredilen iş ve meslekler için yapılan,
 5. Gerekli nitelik ve uzmanlığı taşımadığı Anlaşılan yabancılara ilişkin olan,
 6. Bakanlıkça belirlenen değerlendirme kriterlerini karşılamayan,
 7. Türkiye’ye girişi yasaklı olduğu vize verilmeyecek yabancılardan olduğu ve hakkında sınır dışı etme sebepleri bulunduğu İçişleri bakanlığınca bildirilen yabancılara ilişkin olan,
 8. Kamu düzeni kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca görülen yabancılara ilişkin olan,
 9. Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü olması durumu hariç Türkiye Cumhuriyeti’nin tanımadığı veya diplomatik ilişkisinin bulunmadığı ülke vatandaşları için yapılan,
 10. Kanuni süre içerisinde yapılmayan veya eksiklikleri tamamlanmayan çalışma izni başvuruları reddedilecektir.
Çalışma İzninin Süresi Ve Uzatılması:

Uluslararası İşgücü Kanunu’nun 24. maddesi uyarınca çalışma izninin süresi herhalde yabancının pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerinin geçerlilik süresinden 60 gün daha kısa süreli olacaktır. Çalışma izni uzatma başvurularının her durumda çalışma izin süresi dolmadan önce yapılması gerekmektedir. Uzatma başvurusu en erken ise sürenin dolmasına 60 gün kala yapılacak olup çalışma izin süresinin dolmasından sonra yapılacak uzatma başvuruları reddedilecektir.

Türkiye’de Çalışma İzni Verilmesi Yasak Olan Meslekler

 1. Avukatlık
 2. Diş Hekimliği
 3. Eczacılık
 4. Hasta Bakıcılık
 5. Noterlik
 6. Güvenlik görevlisi
 7. Gümrük müşavirliği
 8. Veterinerlik
 9. Özel hastanelerde sorumlu müdürlük
 10. Kara suları dahilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb.
 11. Turist rehberliği
Türkiye’de Şirket Kurmak Suretiyle Çalışma İzni İçin Gereken Evraklar:
 1. Yabancı öncelikle şirket merkezini kuracağı ilde bulunan ticaret sicilinden taahhütname almalıdır.
 2. Taahhütnamenin ardından şirket için bir kuruluş dilekçesi yazılmalı ve yetkili olan kimselere imzalatılmalıdır.
 3. Şirket kurucularının oturma izni,
 4. Şirket kurucularının onaylı pasaport örnekleri,
 5. Noterde alınacak bir imza sirküleri,
 6. Sermayesinin şirket türüne ve sermayesinin miktarına göre ilgili kuruma ödenmesi, yahut teminat gösterilmesi,
 7. Şirketin kurucu ortaklarının oturma izinlerinin ardından vergi numarası almak için ilgili vergi müdürlüğüne başvuru yapmaları.

Yabacıların Çalışma İzni Kriterleri

 1. Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. Aynı iş yerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı aranacaktır. (İzin isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık çalışma izninin son altı ayı için aranır.)
 2. İş yerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.
 3. Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin izin taleplerinde 2. madde, yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1. ve 2. maddeler uygulanmayacaktır.
 4. İzin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.
 5. İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur.

Çalışma İzni Başvurusu İçin Gereken Belgeler:

 • İşveren ve yabancı tarafından imzalanmış iş sözleşmesi
 • Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi
 • Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi
 • Son 6 ay içinde çekilmiş fonu beyaz olan biyometrik fotoğraf
 • Şahsı istihdam edecek kurum tarafından yapılmış yazılı çalışma izni talebi
 • Bir önceki yıla ait bilanço, kâr-zarar hesaplarını gösteren vergi dairesi onaylı belge
 • Doğrudan yabancı yatırımlar söz konusu olduğunda, kurumun en son sermaye ve hissedar yapısını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bizzat kurum tarafından onaylı nüshası

Çalışma izni başvurusu için gereken ortak belgeler bu şekilde olup çalışma izni alınacak meslek grupları bakımından farklılık gösterebilmektedir.

Çalışma İzni Türleri:

Türkiye’de çalışma izni 5 çeşittir. Bunlar; süreli çalışma izni, süresiz çalışma izni, bağımsız çalışma iznidir, Turkuaz kart ve istisnai çalışma izni.

Süreli çalışma izni:

Süreli çalışma izni yabancının hizmet akdinin veya işin süresine göre belirli bir iş verene ait belirli bir iş yeri veya işletmede veya aynı işverenin aynı iş kolundaki iş yerlerinde belirli bir işte çalışmak üzere ilk başvuruda en çok 1 yıl geçerli olmak üzere verilir. 1 yılın sonunda çalışma izni süresi aynı iş verene bağlı olarak çalışmak üzere ilk uzatma başvurusunda en çok 2 yıl sonraki uzatma başvurularında ise en çok 3 yıla kadar uzatılabilir. Farklı bir işveren yanında çalışmak üzere yapılan başvurular ise ilk başvuru gibi değerlendirilir ve en çok 1 yıl geçerli olmak üzere verilebilir.

Süresiz Çalışma İzni:

Süresiz çalışma izni verilebilecek yabancılar YUKK 42 ve devamı maddeleri uyarınca uzun dönem ikamet iznine sahip yabancılar ve Türkiye’de en az sekiz yıl kanuni çalışması olan yabancılardır.

Bağımsız Çalışma İzni:

Bağımsız çalışma izni Türkiye’de bağımsız yani başka şahısları istihdam etsin veya etmesin kendi ad ve hesabına çalışmak isteyen yabancılara verilen çalışma iznidir. Bunun yanı sıra Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş şirketlerde üst düzeyde yönetimde görev alan şirket ortaklarının da bağımsız çalışma iznine başvurabilecekleri kanunca düzenlenmiştir. Yabancının bağımsız çalışma izni başvurusu değerlendirilirken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır; yabancının eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetlerinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi, yabancı şirket ortağı ise sermaye payı ile Uluslararası İşgücü Politikasına Danışma Kurulu önerileri doğrultusundan bakanlıkça belirlenecek diğer hususlar.

Turkuaz Kart:

Turkuaz kart uygulamasına göre akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar ile bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz bakımından stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkmış olanlar ya da ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan ya da sağlaması öngörülenler nitelikli yabancı olarak nitelendirilecektir. Turkuaz kart uygulamasının ilk 3 yılı geçiş süreci olarak düzenlenmiştir. Bu geçiş süresi içerisinde iş veren veya yabancı, yürütülen faaliyetlere ilişkin Bakanlığa talep edilen bilgi ve belgeleri sunmakla yükümlüdür. Geçiş süreci olumlu değerlendirilen yabancıların Turkuaz kartlarında yer alan geçiş süreci kaydı yabancının başvurusu ile kaldırılır ve kendisine süresiz Turkuaz kart verilir. Geçiş süresi kaldırma başvurusunun geçiş süresinin dolmasına 180 gün kalmasından itibaren ve her durumda süre dolmadan yapılması gerekmektedir. Bu süre dolduktan sonra yapılan başvurular reddedilir ve Turkuaz kart geçersiz hale gelir. Turkuaz kart sahibi yabancıların süresiz çalışma izninin sağladığı haklardan yararlanacakları kanunca hüküm altına alınmıştır Ayrıca Turkuaz kart sahibi yabancıların eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da Turkuaz kart sahibi yakını olduklarını gösteren ve ikamet izni yerine geçen bir belge verileceği hüküm altına alınmıştır

İstisnai Çalışma İzni:

Uluslararası İşgücü Kanunu’nun 16. Maddesi uyarınca çalışma izninin istisnai olarak verilebileceği yabancılar şunlardır:

 1. Eğitim düzeyi, ücreti, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ve benzeri özellikleri itibari ile nitelikli işgücü olarak değerlendirilen,
 2. Bilim ve teknolojiye katkısı yatırım veya ihracat düzeyi, sağlayacağı istihdamın büyüklüğü ve benzeri özellikleri itibariyle nitelikli yatırımcı olarak değerlendirilen,
 3. Belirli bir süre için iş vereni tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen bir projede istihdam edilen,
 4. İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığı tarafından Türk soylu olduğu bildirilen,
 5. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı,
 6. Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşı,
 7. 6458 sayılı kanun uyarınca uluslararası koruma başvurusu sahibi, şartlı mülteci, geçici koruma sağlanan veya vatansız ya da mağdur destek sürecinden yararlanan insan ticareti mağduru,
 8. Bir Türk vatandaşı ile evli ve eşi ile Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan,
 9. Yabancı devletlerin ve uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde diplomatik dokunulmazlığı olmadan çalışan,
 10. Alanındaki başarısı ile uluslararası düzeyde temayüz etmiş olarak bilimsel kültürel sanatsal veya sportif amaçla Türkiye’ye gelen,
 11. Sınır ötesi hizmet sunucusu yabancılardır.

Uluslararası İşgücü Kanunu’nun 13/7. Maddesi Uyarınca Çalışma İzin Muafiyeti Kapsamında Değerlendirilecek Yabancılar:

 • Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyesi
 • Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş diğer şirketlerin yönetici sıfatında olmayan ortakları
 • Türkiye’deki faaliyetleri 180 gün içinde 90 günü geçmeyen sınırötesi hizmet sunucuları

Uluslararası İşgücü Kanunu’nun 14. Maddesi Uyarınca Çalışma İzni Muafiyeti Kapsamında Değerlendirilecek Yabancılar:

 • 1961 tarihli diplomatik ilişkiler hakkında Viyana Sözleşmesi ve 1963 tarihli konsolosluk ilişkileri hakkında Viyana Sözleşmesi kapsamında bağlı birim sayılan okul, kültür ve din kurumlarında görevli yabancılar,
 • Yabancı ülkelerin Türkiye’deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerinde ve Türkiye’deki uluslararası kuruluşlar da yukarıda sayılan görevleri yapanların eşi, çocukları ve özel hizmetlerinde çalışan yabancılar

Uluslararası İşgücü Kanunu’na verilen çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti ikamet izni yerine geçmekte olup çalışma izni veya çalışma izni muafiyetine sahip bir yabancının yeniden ikamet izni almasına gerek bulunmamaktadır. Kural olarak yabancıya verilen ikamet izni o yabancıya çalışma izni vermemektedir. Ancak bunun istisnası mülteci ve ikincil koruma statüsü sahibi yabancılardır.

Çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinin geçerliliği ve iptali:

Çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti geçerliliğini iki şekilde kaybetmektedir. Bunlardan ilki izin veya muafiyet süresinin sona ermesi; ikincisi ise izin veya muafiyetinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iptal edilmesi halidir.

Çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinin iptal sebepleri UİK madde 15/2de sayılmıştır. Buna göre:

 1. Çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin geçerlilik tarihinden itibaren altı ay içinde Türkiye’ye gelmemesi,
 2. İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığının uygun görüşünün bulunması hâli hariç, pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmaması,
 3. Bu Kanunda belirtilen hükümlere aykırı olarak çalıştığının tespiti,
 4. Çalışmasının herhangi bir nedenle sona ermesi,
 5. Çalışma izni başvurusunun sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapıldığının sonradan tespiti,
 6. 11 inci madde kapsamında olması ve geçiş süresi içinde talep edilen bilgi ve belgeleri sunmaması ya da bunların niteliklerini kaybettiğinin anlaşılması,
 7. 6458 sayılı Kanunun 7 nci, 15 inci ve 54 üncü maddeleri kapsamında olduğunun İçişleri Bakanlığınca bildirilmesi,
 8. Kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından Türkiye’de çalışmasında sakınca olduğunun ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilmesi,
 9. Sağlık sebepleri veya zorunlu kamu hizmeti gibi mücbir sebepler dışında süreli çalışma izinlerinde aralıksız olarak altı aydan, bağımsız ve süresiz çalışma izinlerinde ise aralıksız olarak bir yıldan uzun süre Türkiye dışında kalması,
 10. Turkuaz Kart sahibi olması hâlinde yurt dışında kalış süresinin Bakanlıkça belirlenen süreyi aşması.

Çalışma İzni başvurusu Avukat Aracılığı ile Yapılabilir Mi?

Çalışma izni başvurularının avukat aracılığı ile yapılması mümkündür. Çalışma izni talep etmek için gerekli belgelerin temini hususunda birçok kuruma müracaat etmek gerekmektedir. Çalışma izni için evrakların noksansız ve eksiksiz ikmali gerekmektedir. Ayrıca başvuru sahibi yabancı kendisi başvuru yaptığında kendi ülkesinden bir belge gerektiğinde veya ülkesine dönmesi gerektiğinde buradaki işleri aksayabilmekte ve yaptığı işlemlere baştan başlamak zorunda kalabilmektedir. Çalışma izni başvurusunda zorluklar yaşanmaması amacıyla avukatın hukuki yardımından faydalanabilecektir.

Çalışma İzni İle İlgili Kararlara Karşı Yargı Yolu:

Çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti başvurusunun reddi ve düzenlenen belgelerin iptali kararının ilgililere tebliğ tarihinden itibaren Otuz gün içinde bakanlığa itiraz edilebilir itirazın reddedilmesi halinde de İdari Yargı yoluna başvurulabilir. Çalışma izni genel hatlarıyla bu şekilde olup başvurulacak mesleğe göre farklılık göstermektedir.

Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir 

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu site sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, sitede yer alan bilgilendirmeler Türkiye Barolar Birliğinin ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.

 

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.