İstihkak Davaları Hakkında

Eskişehir Avukat ve Hukuk Hizmetleri

Hukuk Bülteni

İstihkak Davaları Hakkında Eskişehir Hukuk Bülteni Avukatı tarafından | 13 Mayıs 2020 tarihinde yazıldı.

İstihkak Davaları Hakkında

I. GENEL AÇIKLAMALAR
İcra ve İflas Hukukundan kaynaklı istihkak davaları; haczedilen taşınır veya taşınmazlar üzerinde borçlu dışında üçüncü bir kişinin haciz esnasında veya haciz sonrasında mülkiyet iddiasında bulunması sebebiyle açılmaktadır. İcra ve İflas Kanunun 97-99. Maddeleri arasında düzenlenen istihkak davaları sıklıkla karşılaşılan bir davadır.

Özellikle alacaklılardan mal kaçırma kastı ile hareket eden borçluların aleyhine sıkça açılan bir dava türüdür. Uygulamada sıklıkla, maddi zorluk yaşayan borçluların yeni bir şirket kurarak mallarını bu şirkete devretmesi, alacaklının bu durumu öğrenmesi ile yeni kurulan işyerine hacze gidilmesinin ardından alacaklı yada borçlu & istihkak iddiasında bulunan tarafından istihkaka davası açılmaktadır.

İstihkak davasının kimin tarafından açılacağı önem arz etmekte olup bu durum icra dairesinin verdiği kararı icra mahkemesine göndermesi ile icra mahkemesi tarafından belirlenmektedir.

Yargıtay 8. HD. 2014/24353 E. ve 2016/15803 K. sayılı karada “her iki şirket ismi farklı ise de bunun bir anlam ifade etmeyeceği, zira istihkak iddia eden şirket ile borçlu şirketin aynı iş kolunda ve aynı iş yerinde faaliyette bulunduğu, bu durumda iki şirket arasında borcun tahsilini engellemeye yönelik muvazaalı işlemler olduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş…”denilmiştir.

Yine Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2015/15881 E. 2016/2496 K. sayılı kararında şirket yetkilisinin istihkak iddiasında bulunan şirkette hissedar veya yetkili olması durumunda istihkak olgusunun varlığının kabul edileceği belirtilmiştir. Son olarak; 3. Kişinin borçlu ile aynı iştigal konusunda haciz adresinde işyeri açması yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre örtülü işyeri devri niteliğindedir. İşyeri devrinde İİK 44 ve BK.202. maddesinin uygulanması gerektiği açıktır. Bu durumda devir alacaklının haklarını etkilemeyeceği gibi devralan da BK. 202. maddesi gereği işletmenin borçlarından sorumludur.

Saygılarımızla
Av. Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda hazırlanmıştır.
Size özel detaylı bilgi için Büromuzla bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz.

Saygılarımızla
Avukat Oğuz Özdemir Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Not: Bültenimizde yer verilen açıklamalar, ilgili mevzuat çerçevesinde konuyu genel hatlarıyla ele alır tarzda Hukuk Bülteni kategorisinde yer alıp, Hukuk Bülteni Avukatı tarafından hazırlanmıştır. Size özel detaylı bilgi için büromuzla veya avukat bir meslektaşımız ile bağlantıya geçmenizi tavsiye ederiz. İletişim için tıklayınız.

Bu internet sitesindeki her türlü bilgi Eskişehir Barosuna kayıtlı Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu tarafından yalnızca bilgilendirme amacıyla, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirtilen ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmıştır.
Eskişehir Avukat ihtiyaçlarınız için bize ulaşarak hukuki sorunlarınız için destek alın. Avukat Eskişehir ve Çevre İllerde yaşayacağınız hukuki yardım ve ihtiyaçlarınızda, Eskişehir Avukat Oğuz Özdemir Hukuk Bürosu olarak Eskişehir Avukat ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.